އއ.މަތިވެރިން މިއަދު ވެސް އިތުރު ނުވަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، އެރަށުން ކޮވިޑަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 241 އަށް އަރައިފިއެވެ.

މަތިވެރިން ކޮވިޑަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު އަދިވެސް އިތުރުވަމުން އަންނައިރު މިހާރު ވެސް އެރަށުން ސުންކު ނަގައި، ނަމަވެސް ނަތީޖާ ނުލިބޭ 31 ސުންކެއް އެބައޮތެވެ.

މަތިވެރިން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުން މިހާރު ބަލިން ރަނގަޅުވެފައި ވާތީ އެރަށުގައި މިހާރު ކޮވިޑް ޖެހިފައި ތިބީ 140 މީހުންނެވެ. އެރަށުން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 101 މީހަކު މިހާރު ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅު ވެފައެވެ.

(ތަފްސީލް އަންނަނީ)