ވަގުތު ބްރޭކިން
ރާއްޖޭގައި މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަން ޖެހޭ – ސަރުކާރު
33 މިނެޓް ކުރިން

އީވަގުތު

ދަރިން ނުފެނި ހިތާމަވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުންދާ ދިވެހި މަންމައެއްގެ އިހްސާސްތައް

ދެދަރިންނާއި ބައްދަލުނުވެ، އެކަމުގެ ސަބަބުން އެތައް ހިތާމައެއް ބަރުދާސްތު ކުރަން ޖެހިފައިވާ ދިވެހި މަންމައަކު އޭނާގެ އިހްސާސްތައް ފޭސްބުކްގައި ލިޔުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެއެވެ. ސައްލާމާ…

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 73)