ވަގުތު ބްރޭކިން
ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ "ޑިސޭ" ނިޔާވެއްޖެ
7 ގަޑިއިރު ކުރިން

އީވަގުތު

ހަޤީޤީ ހާދިސާ: ކުޑައިރުން ފެށިގެން ގެންގުޅުނު ޖިންނިއެއް ގޭގެ ނޯކަރަކަށް

މީގެ އެތައް އަހަރެއް ކުރިން ދެކުނު އަތޮޅަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކު ޖިންނިއެއް ގެންގުޅުނުކަމަށް ވެއެވެ. އޭނާއަކީ ފަންޑިތައިގެ ކަންތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދަންނަ މީހެކެވެ. އެ ޖިންނިއަކީ…

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 73)