ލޮލަކީ އަހަރެމެން އިންސާނުންގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ގުނަވަނެވެ. ލޮލާއި ނުލައި މި ދުނިޔެ މަތީގައި އުޅުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވާއިރު، ލޮލުގެ ފެނުން ނުގެއްލި، އެހެނަސް ލޮލުގެ ފެނުން ވަރަށް ދަށް މީހުން ތިބެއެވެ. ތިބާގެ ލޮލުގެ ފެނުން ރަނގަޅު ތޯ ބެލުމަށް މިއީ ރަނގަޅު ފުރުސަތެކެވެ.

ތިޔަ ފެންނަ ފޮޓޯ އަކީ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ޖަރުމަނުގެ އާޓިސްޓެސް ކަމުގައިވާ ޖާގް ޑަސްޓާވާލްޑް ކުރަހައި ފެން ކުލަ ޖައްސާފައިވާ ކުރެހުމެކެވެ. މީހުންގެ ސޫރަ އާއި ހަށިގަނޑު ކުރެހުމަށް މަޝްހޫރު ވެފައިވާ މި އާޓިސްޓް މިފަދަ މަންޒަރެއް ކުރެހުމުން ގިނަ ބަޔަކަށް މީގެ ފަހަތުގައި ފޮރުވިފައިވާ ސިއްރެއް ނޭނގުނެވެ.

ނަމަވެސް، ކުރެހުންތަކަށް ލޯބި ކުރާ ފަރާތެއް ނަމަ ކުރެހުމެއް ފެނުމުން އޭގެން މާނަ އެއް ދޭހަ ވަންދެއް އެ ފޮޓޯ އަކަށް ބަލާނެއެވެ. މި ފޮޓޯ އިން އަންހެނަކު ފެންނަ ނަމަ، ތިބާގެ ލޮލުގެ ފެނުން އަލި ވެފައި ކުރެހުންތަކުން ދޭހެ ކުރަން އެނގޭކަންވެސް ހާމަވީއެވެ.

ބައެއް މީހުންނަށް އެ އަންހެނާ ނުފެނުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމުން ބުނެލާނަމެވެ. ކުރެހުމުގެ ކަނާތް ފަޅީގައި ހުރި ގަހުގައި ލެގި ލައިގެން ބިންމަތީގައި ހުރި ފަތްތަކުން ފައި ފޮރުވާލައިގެން އެ އިނީ އެ ރީތި އަންހެން މީހާއެވެ. މިވަރުންވެސް އެ އަންހެން މީހާ ނުފެންނަ ނަމަ، ލޮލުގެ ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކާލުން ބުއްދިވެރި ވާނެކަން ޔަގީނެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

38 ކޮމެންޓް

 1. ހާކިމާ

  ގަހުގެ ބުޑުގައި ލެގިލައިގެން

  • ރާޔާ

   މަށަށް ފެނިއްޖެ ބައިބަސްތާ ގޮދަން ގަސްބުޑަށް އޮއްސާލާފަ އޮއްވައި

   7
   1
 2. ޞާދު

  ހަަހަ. ފެނިއްޖެ ތިކިޔާ ކުއްޖަ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑަކީ އަބަދު އައިނު އަޅައިގެން އުޅޭ ކުއްޖެއް

  3
  1
 3. ާަައަމާ

  ބޭކާރު

 4. ނައުބެ

  ޢެބަ ފެނޭ ފިރިހެނެއް ވެސް

  2
  2
 5. ޒީ

  މަށަށް ފެނޭ އަންހެނެއް އިށީދެއިންދާ

 6. މުޙައްމަދު ޙުސައިން

  އަންހެންމީހާ ފެނުނީ އާޓިކަލް ކިޔައިލުމުންނެވެ. އޭގެ ކުރީގައި 2 މިނިޓްވަންދެން ވިސްނި އިރުގައިވެސް އެ ރީތި ސޫރައިގައި އަޅައެއް ނުގަތެވެ.

 7. ރައްޔިތު މީހާ

  މީހާފެންނަންހުރީ ގަސް ބުޑުގަ.

  1
  2
 8. އަހްމަދު

  ފެނިއްޖެ އެކަމު ކަޑައޭ.ނިވާނުވެހުރީ...

  • ީކެޔޮޮޅު

   ކޮބާތަ

 9. ދިޔާނާ

  ގަސް ބުޑްގައި އެއިނީ އިށީންދެގެން

 10. ޅިިއަނު

  ގަސް ފަހަތުގަ.. ޑަޔާނާ ވައްތަރު

 11. ސަމްބޮޑީ

  ފެނޭ ތިން އަންހެނުން. 11 ގަސް. 814 ފަތް. ދެން ކޯއްޗެއް؟

 12. މަށަށް

  އޭ ކަޑައޭ.. މަށަށް އެބަފެނޭ ރައީސް މައުމޫން ވެސް... ...

 13. ޖޮންގޯ

  ގަސްބުޑުގައި އެބައިން އަންހެނެއް

 14. ީކެޔޮޮޅު

  ގަހުގާ ލެނގިލައިގެން ހުރީތަ އިނީތަ

 15. ގާދިރު ތިނަދޫ

  ކަނައަތްފަރާތު ފާރުގައި، ފޮތެއް ހިފައިގެން ހުރި ފިރިހެން ކުއްޖާ ފާހަގަ އެއްނުވި ދޯ؟

 16. ސާރާ

  ގަހުގަ ލެނގިލަިގެން އޭނީ

 17. އަސްލަމް

  ނުފެނުން

 18. ގޮޅާބޯ

  ތި އަންހެނާ ފެންނަން ޖެހޭނެ އެހާ ލޯ އަލިނުވިޔަސް

 19. ޙާޙާ

  ޢޮރިޔާމުން

 20. އަހަނދޭ

  އެއީ ޖިންނިއެއް އެހެންވެ އޭނީ ބަރަހަނާކޮށް

 21. ާައާލި

  ފެނިއްޖެ ލިއުން ނުކިޔަނީސް

 22. މޫސާ

  ކިތަންމެ ލޯ އަނދިރިޔަސް އަންހެނެއް ވެއްޖިއްޔާ ފެނޭ މަށަށް

 23. ހުސޭނުބޭ

  ތި ހީކުރިވަރަށްވުރެ މަގޭ ލޯ މާ ތޫނު. މަށަށް އެބަފެނޭ 10 އަންހެނުން.

 24. ބަލާ މީހާ

  މި ކުރެހުމުން އިތުރު އެހެން މީހަކު ސިފަ ވާކަން މި ލިޔުން ލިޔުނު މީހާ އަށް ވަހުމު ވޭބާ...؟ ނުވާ ނަމަ ލޮލުގެ ޑޮކްޓަރ އަކަށް ދައްކާލުން ބުއްދިވެރި.

 25. ތާނި

  .+މަގޭ އައިނުގެ ނަަމްބަރަކީ -3 ، އައިނު ނާޅާ މަގުގެ އަނެއްފަރާތުގަ ހުންނަ މީހާގެ މޫނު ސާފުކޮށް ނުފެނޭ. މަޝްހޫރު ލޮލުގެ ޑޮކްޓާރު ޖުނައިދު ވިދާޅުވީ އަބަދުވެސް އައިނު އަޅައިގެން އުޅުމަށް. އެކަމަކު ވަގުތު ނޫހުން ތިހެދި ޓެސްޓުން ބާރަބުރު އެބަހީ ފޮޓާއަށް ބާލައިގެން މިނެޓެއްނުވަނިސް ތިޔަބުނާ ކަނބުލެގެ ފެނިއްޖެ. ވަރަށް ސަލާމް

 26. އީން

  މިފޮޓޯގަ އޮތީ ހުސް އަންހެނުން.. ??

 27. މަ

  ޔާމީނުކިޔާ މީހަކު ފެންނަނާ...ހެހެ

 28. އަހަރެން

  މިލިޔުންކޮޅު ޖެހި މީހާއަށް މިފޮޓޯގެ ވައަތް ފަރާތުން ކަޅުކުލައި ބަކައްޓެއް އެބަ ފެނޭތަ؟

 29. ޢައުރާފް

  ޤަސްބުޑުގަ އެއިނީ

 30. ....

  މިއަކީ ލޮލުގެ އަލިކަން ބެލުމެއް ނޫނެއްނު....މީގެން އިނގޭނި ފޮޓޯގަ އިން އަންހެން ކުއްޖާ ފެންނަނި ކަލަރ ބްލައިންޑް ނޫންމީހުންނަށް ކަން...

 31. ނުރައްކާ

  މަށަށް ރަންނަމާރި އާއި އެދުރު އުމަރު މާފަތްކަލޭގެފާނާ، ނައިބު ތުއްތާއި ހުތް އަލިދީދީވެސް ފެނިއްޖެ.

 32. ޙެހެ

  ޥަރައް އިބުރަތްތެރި ބަސްކޮޅެއް... އެއީހަމަ އަންހެނެއް...

 33. ސްނޯޑެން

  ގަހުގަ ލެނގިލައިގެން ބޮޑީޕެއިންޓްކޮށްގެން އެއިނީ. މަހީކުރީ ސްނައިޕަރެއް ކަމަށް

 34. ފެނުނުމީހާ

  ގަސްބުޑުގަައި އެއިނީ އަންހެންމީހާ

 35. މީހާ

  ތި ފޮޓޯ ކުރެހުމުގެ ކުރިން މަށައް ތި އަންހެން ކުއްޖާ ފެނިޖެ

 36. ސާލް

  މަށަށް ހަ ތިބުނާ ރީތި ސޫރައެއް ނުފެނުން ?
  އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހައްދާލައިފިން ލޮލުގެ ޑޮކްޓާރ އަށް ??