ލޮލަކީ އަހަރެމެން އިންސާނުންގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ގުނަވަނެވެ. ލޮލާއި ނުލައި މި ދުނިޔެ މަތީގައި އުޅުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވާއިރު، ލޮލުގެ ފެނުން ނުގެއްލި، އެހެނަސް ލޮލުގެ ފެނުން ވަރަށް ދަށް މީހުން ތިބެއެވެ. ތިބާގެ ލޮލުގެ ފެނުން ރަނގަޅު ތޯ ބެލުމަށް މިއީ ރަނގަޅު ފުރުސަތެކެވެ.

ތިޔަ ފެންނަ ފޮޓޯ އަކީ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ޖަރުމަނުގެ އާޓިސްޓެސް ކަމުގައިވާ ޖާގް ޑަސްޓާވާލްޑް ކުރަހައި ފެން ކުލަ ޖައްސާފައިވާ ކުރެހުމެކެވެ. މީހުންގެ ސޫރަ އާއި ހަށިގަނޑު ކުރެހުމަށް މަޝްހޫރު ވެފައިވާ މި އާޓިސްޓް މިފަދަ މަންޒަރެއް ކުރެހުމުން ގިނަ ބަޔަކަށް މީގެ ފަހަތުގައި ފޮރުވިފައިވާ ސިއްރެއް ނޭނގުނެވެ.

ނަމަވެސް، ކުރެހުންތަކަށް ލޯބި ކުރާ ފަރާތެއް ނަމަ ކުރެހުމެއް ފެނުމުން އޭގެން މާނަ އެއް ދޭހަ ވަންދެއް އެ ފޮޓޯ އަކަށް ބަލާނެއެވެ. މި ފޮޓޯ އިން އަންހެނަކު ފެންނަ ނަމަ، ތިބާގެ ލޮލުގެ ފެނުން އަލި ވެފައި ކުރެހުންތަކުން ދޭހެ ކުރަން އެނގޭކަންވެސް ހާމަވީއެވެ.

ބައެއް މީހުންނަށް އެ އަންހެނާ ނުފެނުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމުން ބުނެލާނަމެވެ. ކުރެހުމުގެ ކަނާތް ފަޅީގައި އިން ގަހުގައި ލެގި ލައިގެން ބިންމަތީގައި ތިބި ފަތްތަކުން ފައި ފޮރުވާލައިގެން އެ އިނީ އެ ރީތި އަންހެން މީހާއެވެ. މިވަރުންވެސް އެ އަންހެން މީހާ ނުފެންނަ ނަމަ، ލޮލުގެ ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކާލުން ބުއްދިވެރި ވާނެކަން ޔަގީނެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

34 ކޮމެންޓް

 1. ގަހުގެ ބުޑުގައި ލެގިލައިގެން

  • މަށަށް ފެނިއްޖެ ބައިބަސްތާ ގޮދަން ގަސްބުޑަށް އޮއްސާލާފަ އޮއްވައި

 2. ހަަހަ. ފެނިއްޖެ ތިކިޔާ ކުއްޖަ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑަކީ އަބަދު އައިނު އަޅައިގެން އުޅޭ ކުއްޖެއް

 3. ބޭކާރު

 4. ޢެބަ ފެނޭ ފިރިހެނެއް ވެސް

 5. މަށަށް ފެނޭ އަންހެނެއް އިށީދެއިންދާ

 6. މުޙައްމަދު ޙުސައިން

  އަންހެންމީހާ ފެނުނީ އާޓިކަލް ކިޔައިލުމުންނެވެ. އޭގެ ކުރީގައި 2 މިނިޓްވަންދެން ވިސްނި އިރުގައިވެސް އެ ރީތި ސޫރައިގައި އަޅައެއް ނުގަތެވެ.

 7. ރައްޔިތު މީހާ

  މީހާފެންނަންހުރީ ގަސް ބުޑުގަ.

 8. ފެނިއްޖެ އެކަމު ކަޑައޭ.ނިވާނުވެހުރީ...

 9. ގަސް ބުޑްގައި އެއިނީ އިށީންދެގެން

 10. ގަސް ފަހަތުގަ.. ޑަޔާނާ ވައްތަރު

 11. ފެނޭ ތިން އަންހެނުން. 11 ގަސް. 814 ފަތް. ދެން ކޯއްޗެއް؟

 12. އޭ ކަޑައޭ.. މަށަށް އެބަފެނޭ ރައީސް މައުމޫން ވެސް... ...

 13. ގަސްބުޑުގައި އެބައިން އަންހެނެއް

 14. ގަހުގާ ލެނގިލައިގެން ހުރީތަ އިނީތަ

 15. ގާދިރު ތިނަދޫ

  ކަނައަތްފަރާތު ފާރުގައި، ފޮތެއް ހިފައިގެން ހުރި ފިރިހެން ކުއްޖާ ފާހަގަ އެއްނުވި ދޯ؟

 16. ގަހުގަ ލެނގިލަިގެން އޭނީ

 17. ނުފެނުން

 18. ތި އަންހެނާ ފެންނަން ޖެހޭނެ އެހާ ލޯ އަލިނުވިޔަސް

 19. ޢޮރިޔާމުން

 20. އެއީ ޖިންނިއެއް އެހެންވެ އޭނީ ބަރަހަނާކޮށް

 21. ފެނިއްޖެ ލިއުން ނުކިޔަނީސް

 22. ކިތަންމެ ލޯ އަނދިރިޔަސް އަންހެނެއް ވެއްޖިއްޔާ ފެނޭ މަށަށް

 23. ތި ހީކުރިވަރަށްވުރެ މަގޭ ލޯ މާ ތޫނު. މަށަށް އެބަފެނޭ 10 އަންހެނުން.

 24. ބަލާ މީހާ

  މި ކުރެހުމުން އިތުރު އެހެން މީހަކު ސިފަ ވާކަން މި ލިޔުން ލިޔުނު މީހާ އަށް ވަހުމު ވޭބާ...؟ ނުވާ ނަމަ ލޮލުގެ ޑޮކްޓަރ އަކަށް ދައްކާލުން ބުއްދިވެރި.

 25. .+މަގޭ އައިނުގެ ނަަމްބަރަކީ -3 ، އައިނު ނާޅާ މަގުގެ އަނެއްފަރާތުގަ ހުންނަ މީހާގެ މޫނު ސާފުކޮށް ނުފެނޭ. މަޝްހޫރު ލޮލުގެ ޑޮކްޓާރު ޖުނައިދު ވިދާޅުވީ އަބަދުވެސް އައިނު އަޅައިގެން އުޅުމަށް. އެކަމަކު ވަގުތު ނޫހުން ތިހެދި ޓެސްޓުން ބާރަބުރު އެބަހީ ފޮޓާއަށް ބާލައިގެން މިނެޓެއްނުވަނިސް ތިޔަބުނާ ކަނބުލެގެ ފެނިއްޖެ. ވަރަށް ސަލާމް

 26. މިފޮޓޯގަ އޮތީ ހުސް އަންހެނުން.. ??

 27. ޔާމީނުކިޔާ މީހަކު ފެންނަނާ...ހެހެ

 28. މިލިޔުންކޮޅު ޖެހި މީހާއަށް މިފޮޓޯގެ ވައަތް ފަރާތުން ކަޅުކުލައި ބަކައްޓެއް އެބަ ފެނޭތަ؟

 29. ޤަސްބުޑުގަ އެއިނީ

 30. މިއަކީ ލޮލުގެ އަލިކަން ބެލުމެއް ނޫނެއްނު....މީގެން އިނގޭނި ފޮޓޯގަ އިން އަންހެން ކުއްޖާ ފެންނަނި ކަލަރ ބްލައިންޑް ނޫންމީހުންނަށް ކަން...

 31. މަށަށް ރަންނަމާރި އާއި އެދުރު އުމަރު މާފަތްކަލޭގެފާނާ، ނައިބު ތުއްތާއި ހުތް އަލިދީދީވެސް ފެނިއްޖެ.

 32. ޥަރައް އިބުރަތްތެރި ބަސްކޮޅެއް... އެއީހަމަ އަންހެނެއް...