A creepy mysterious ghost spirit moving silently across a hallway inside a family home. 3D illustration concept.

ގިނަ ބަޔަކު ފޮލޯ ކުރާ އެއް މޮޑެލްކަމަށްވާ ކެޓީ ޕްރައިސްގެ ގެއިން ޖިންނި ފެންނަކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ.

އިންސްޓަގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ފޮޓޯތަކެއް އަޕްލޯޑް ކުރަމުން ކެޓީ ބުނީ، އޭނާ އެ އެއްޗެސް ދެކެ ބިރު ނުގަންނަ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ޖިންނިތައް އޭނާގެ ގެއިން އިތުރަށް ފެންނަން ބޭނުން ނުވާކަމަށް ބުންޏެވެ.

Another one of what looks like a little boy ! All these in my house

A post shared by Katie Price (@officialkatieprice) on

ބައެއް މީހުންނަކީ މިފަދަ އެއްޗެހި އުޅޭކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ބައެއް ނަމަވެސް، މި ފޮޓޯތައް ފެނުމުން އެކަން ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. މިކަން ބަޔަކު ގަބޫލުނުކޮށްފާނެތީ ފަންޑިތަ ހަދާ މީހަކު މެދުވެރިކޮށް އޭނާ މީސް މީޑިޔާގައި ފޮޓޯތައްް ހިއްސާކުރީއެވެ.

އޭނާ ޕޯސްޓް ކުރި އެއް ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ ޖިންނި ކުއްޖެއް ފާރު ކައިރީ ހުރި މަންޒަރެވެ. އިތުރަށް ކެޓީ ބުނީ، އެ ފަންޑީތަ ހަދާ މީހާ ހުއްޓާ ވަރަށް ގިނަ ޖިންނި އެގެއިން ފެނުނު ކަމަށެވެ.

އޭނާގެ އެ ފޮޓޯތަކެއް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބުނެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެ ފޮޓޯތަކަކީ މުޅިން ފޭކް ފޮޓޯތަކެއް ކަމެއްކަމަށްވެސް ކޮމެންޓް ކުރަމުން ދިޔައެވެ. އަދި އެއީ މީހުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދުމަށް އޭނާ ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތެއްކަންވެސް ބައެއް މީހުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު