ގދ. މަޑެވެލީގައި 23 އަހަރުގެ ޒުވާން ފިރިހެނަކު 47 އަހަރުގެ އަންހެނަކާއި ކައިވެނިކޮށްފިއެވެ.

މަޑެވެލީގެ ރައްޔިތަކު "ވަގުތު"އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނެފައިވަނީ ކައިވެނިކުރި 47 އަހަރުގެ އަންހެން މީހާއަކީ މީގެ ކުރިން ކައިވެންޏެއް ކޮށްފައިވާ މީހެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެކައިވެންޏަށް ދަރިންވެސް ލިބިފައިވާއިރު އެ އޭގެތެރެއިން ބައެއް ކުދިން ކައިވެނިކޮށްގެން މިހާރު ދަރިންވެސް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެ އަންހެން މީހާ އާއި ކައިވެނިކުރި 23 އަހަރުގެ ޒުވާނާއަކީ މީގެ ކުރިން ކައިވެންޏެއް ކޮށްފައިވާ މީހެއް ނޫނެވެ. އެ ދެމީހުން ކައިވެނި ކުރީ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން އުޅުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ދެމީހުން ނިސްބަތްވަނީ ކޮން ރަށަކަށް ކަމެއް ކަށަވަރު ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

މި ދެމީހުންގެ ކައިވެނި ކޮށްފައިވަނީ ދެ ފަރާތުގެ އާއިލާގެވެސް ނުގަބޫލުގައި ކަމަށް މައުލޫމާތު ދިން ފަރާތުން ބުނެފައި ވެއެވެ. މި ކައިވެންޏާއި ގުޅޭގޮތުން އާއިލާގެ ބައެއް ނުވަތަ ކައިވެނި ކުރި ދެމީހުންގެ ބަހެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ޒުވާން ފިރިހެނުން، އުމުރުން ދޮށީ އަންހެނުންނާއި ކައިވެނި ކުރުމަކީ ރާއްޖޭގައި މަދުން ނޫނީ ކޮށް އުޅޭ ކަމެއް ނޫންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

40 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  ކޮބާ މައސަލައަކީ؟ މިވެސް ހަބަރަށްވީތަ؟

 2. ޙަސަން

  ދެން ކޮބާ މައްސަލައަކީ؟

 3. ޕޮފުބާ

  މައްސަލައެއްނޫން ލޯތްބަކީ ވަކިއުމުރެއްގެ މީހަކުދެކެ ވެވޭ އެއްޗެއްނޫން

 4. ނަން

  ކޮބާތަ މައްސަލައަކީ

 5. ރަޝީދާ

  އެހެނެ ކެޔަކެވޫ! ?

 6. Anonymous

  ދެން ކޮބާތަ މައްސަލައަކީ؟ ދިވެހިން ފަރަންޖީން މިކަހަލަ ކަންތައް ކުރީމަ ނުލާހިނު ފޯރީގަ ސަނާ ކިޔާ އުޅޭނެ! ނުބެހެވޭ ކަމެއް ނޯންނާނެ
  ބާއްޖަވެރި ކައިވެންޏަކަށް އެދެން

 7. ސަނާ

  "މަދުން ނޫނީ ކޮށް އުޅޭ ކަމެއް ނޫންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ކީކޯލަ؟

  • ހިލީ
   • Anonymous

    މައްސަލައެއް ނޫން

 8. ބޯހަލާކު

  މިހާރުއުޅޭ ޒުވާން އަންހެން ކުދިން ކަމަކުނުދޭ... އަބަދުފޯނާކުޅުން ކަމަކީ.. ފިރިމީހާ ކޭތޯވެސް ގިނަފަހަރު ނުބަލާ... 47 ރަނގަޅުހަމަ

  • Anonymous

   އެހެން ވިއްޔާ އޭނަ މަންމަ އާ ކައިވެނި ކުރިނަމަ.

   • ގުލްނަވާ

    ތީ ކިޔަންޖެހޭ ކަހަލަ އެއްޗެއްނޫން ދޯ!

   • ޜައފާ

    ކަލެޔަށް ކިޔޭ ނުކިޔޭ އެއްވެއްވެސް ނޭންގޭތަ ގަމާރު

   • Anonymous

    އޭނަ އިނީ އޭނަ ބޭނުންވާ މިހަކާ. އެހެން މީހުނާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫން އެއީ. އެމީހެއްގެ ބައިވެރިޔާ އިޚުތިޔާރުކުރާނީ އެމީހަކު.

 9. އަލީ

  ދެންކީތަ!!!

 10. އައްކު

  ވާއު! ކޮންގްރެޓްސް. ހީކުރަން ތިލޯބި ފަނޑުނުވެ ދެމީހުން އެކުގައި މުޅީހަޔާތް ވޭތުކުރާނެކަމަށް. އަދި މުޅި ރާއްޖެއަށް ނަމޫނާ ދައްކާނެ ކަމަށް.

 11. ޣަނީ

  ކޮބާ މައްސަލަޔަކީ؟

 12. ޑީޑޯ

  ކަލޭމެނާ ކޮން ބެހޭ ކަމެއްތަ ދެން. ޢުފާ ކޮށްބަލަ ކައިވެނި ކުރީތީވެސް. މީހުންގެ ޕާސަނަލް ކަންކަން ޕަބްލިކް ކޮށްލާހިތްވާނެ މި މީހުން ނިކަން...

  • ޜިފޔަަ

   ކޮބާ ފޮަތޯ

 13. ޒައިނަބް

  ރަސޫލުﷲގެފާނު ޚަދީޖަތުގެފާނާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންނެވީ އެކަލޭގެފާނުގެ އުމުރުފުޅުން 25 އަދި އެކަމަނާގެ އުމުރުފުޅުން 40 އަހަރުފުޅުގައި. ޢަދި އެއީ މިދުނިޔެ ދުށް އެންމެ ރީތި ލަވްސްޓޯރީ.

 14. މަރްޔަމް

  މަގޭ މިހާރުގެ ފިރިމީހާޔާވެސް މައިނީ އޭނާޔަށް 23 އަހަރުގަ. އޭރު މަށަށް 44. ދުވަހަކުވެސް މައްސަލައެއް ނުޖެހޭ. ލިބުނީ 3 އަންހެން ކުދިން. މިހާރު 3 ކުދިން ކިޔަވައިގެން ރަނގަޅު ވަޒީފާތކުގ. ޢަހަރުމެންގެ ހަޔާތަކީ އުފާވެރި ބާއްޖަވެރި ހަޔާތެއް. ާއަލްޙަމްދު ލިއްލާހި. ވީމާ ތިޔައީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫން. ތިޔަދެމަފިރިންނަށް ބާއްޖަވެރި ޙަޔާތަކަށް އެދެން.

 15. މީހާ

  މައްސަލައެއް ނޫން. ކީރިތި ( ސ ) ވެސް 25 އަހަރުފުޅުގައި 40 އަހަރުފުޅުގެ ބޭކަނބަލަކާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންނެވި.

 16. ޒަހީން ޕިންޑޭ

  އައްދިއްޔޯއިީ.... ހަމަ އަސަރެއް ކޮއްލާނީ. ހުދާޔަށް ބާއްޖަވެރި ދުވަސްތަކަކަށް އެދެން

 17. ާއަހްމަދު

  ކޮބައިތަ މައްސަލައަކީ...

 18. ޔާން 4 2019

  މިއީ އަޅުގަނޑު ބުނާ ތަރައްގީއަކީ . ވެއާޒް މައި ވޯޓްސް

 19. ވަގު

  ދެން؟

 20. Ailaam

  ޕުރިޔަންކާ އެކަނިތަ ވަކި ކައިވެނި ކުރެވެނީ ޅަކުދިންނާ

  • Anonymous

   ކީރިތި ރަސޫލާ ވެސް ދެއްތޯ

 21. ހަންކޮ

  ކޮބާ ރަނގަޅު

 22. ހޯހޯ

  އަންހެނުން ނަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް ނުން މީ

  • ކަރީމާ

   ޢޯކޭވާނެ

 23. Anonymous

  ނީންދެ އެ ދެމީހުން އުޅޭނެހާ ގޮތަކަށް އުޅުނިއްޔާ ނޫހަކަށް ނާރާ! ޢެ ނުވޭ މައްސަލައަކަށް. ޢިނީމަ ފާޑު ކިޔަނީ! ޢަޖައިބު! ޒުވާނަކަސް މުސްކުޅިއަކަސް ޢިއްފަތްތެރިކަމާއެކު އުޅެވުނީމަ ނިމުނީނު! ފާޑު ކިޔަންޖެހޭ ތަންތާ ފާޑު ކިޔާ!

 24. ނުރަބޯ

  މިކަމަކީ މީގެ 1400 އަހަރުކުރިންވެސް އަހަރުމެންނަށް ފެނި ދަސްވެފަ އޮތް ކަމެއްް

 25. ޭއެސްފިޔަ

  ޢެއްވެސް މަސަލައެއް ނެށް ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެށް

 26. ޙައްވަ

  70 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހެޔޮދޯ 20 އަހަރުގެ އަންހެނަކާ ކައިވެނި ކުރިއަސް އުމުރުގެ ތަފާތު ނައްތާލެވޭ ޓެކްނޮލިޖީގެޒަމާން މީ ކަލޭމެން ހާދަ ފަހަތުގަ ތިއުޅެނީ

 27. ހައި

  ޢޭޖް ޑަސް ނޮޮޓް މެޓާ ލަވް

 28. ނޮ ބަޑީ

  ކޮންގްރެޓްސް❤️

 29. މަންޖެ

  ބުރޯ ތި ސަޅިޔޭ.....?

 30. މަންޖެ

  މަރުހަބާ......................
  ބުރޯ ތި ސަޅިޔޭ.....?

 31. މައި

  ވަރައް ރަގަނޅު ކަމެއް އޭނަ އެކުރީ