އަޔަލޭންޑްގެ ސިޓީއެއްގައި އުމުރުން އެންމެ 14 ދުވަސް ފުރުނު ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރުމާއި، ގުޅިގެން އެ ކުއްޖާއަށް ބެލްފާސްޓް ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެެވެ.

އެ ކުއްޖާ ރޭޕްކޮށްފައި ވަނީ އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށް ވެއެވެ. އޭނާ އެ ކުއްޖާ ރޭޕްކޮށްފައި ވަނީ، މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭރު އެކުއްޖާގެ އުމުރުން ވާނީ އެންމެ 14 ދުވަސް ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ. އެ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރުމުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައިވާކަަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ކައުންޓީ ޑައުންއަށް ނިސްބަތްވާ ތުއްތު ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މައްސަލާގައި، އެ ރަހުމުކުޑަ އަމަލު ހިންގި މީހާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި އޭނާ މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ކޯޓަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. މިވަގުތު އޭނާ ހުރީ އަޔަލޭންޑް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ.

އެ މީހާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދެ ދައުވާއަކީ އެ ތުއްތު ކުއްޖާ ރޭޕް ކުރުމުގެ ދައުވާ އާއި އެ ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑާއި ފުރާނައަށް ގެއްލުން ދިން މައްސަލާގައި ކުރާ ދައުވާއެވެ. މި ދަޢުވާތައް ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ އޭނާއަށް ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އަންނާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

11 ކޮމެންޓް

 1. ޓޮމާޓޯ

  ޖަލު ޙުކުމެކޭ؟ ހާމަތަނަކަށް ނެރެ ގިނަބަޔަކަށް ފެންނާނޭ ގޮތަށް ދަންޖައްސާ މަރަންވީ.

  • ކެރެޓް، ކެބެޖް

   ބުޑުދޮށުން ކަޓް ކޮއްލަންވީ،

   • ކިޔާ

    ހަހަަހާ....ދުވަހަކުވެސް ހަނދާންނުނެތޭނެ އަސަރުހުރި އަދަބަކަށް ވާނެކަމަށް ފެނޭ...

 2. ޢަޙްމަދު

  ތިއީ ޔޫރަޕް ގައުމެއްނު. ތިވާހަކަ މާބޮޑަކަށް ދައްކާނެ ކަމެއް ނެތް. ތިޚަބަރަކު ވެސް މާބޮޑު ތަފްޞީލެއް ނެތެއްނު! ޢަނެއްކާ އެއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤު ތަކަށް ބަލާބަޔެކޭ.

 3. ސަލީމް

  މަ ހީ ކުރީ އިންޑިއާ ގައި ކަމަަށް.

 4. މުހުންމަދު

  ތިކަހަލަ މީހުން ހިމާޔަތްކުރާ ޤާނޫނެއް ދުނިޔޭގެ އެއއވެސް ތަނެއްގައި އޮވެގެން ނުވާނެ. ތިކަހަލަމީހުން ވާނީ އަވަސްގޮތަކުން މުޖުތަމޢުން ނައްތާލަން! ދުނިޔެއިން މިކަހަލަ ކަންތަށްތަކުރާރުކުރުމުގެ ސަޤާފަތްކުރި އަރަމުންދަނީ އެކަމުގެ ހަްޤުއަދަބު ނުދެވޭތީ.

 5. ާއައްޕި

  ޢެކަހަލަ މިހުން މަރާނެ ކަމެއް ނެއް ބުރިކޮއްފަ ދުނިޔޭގަ އުޅެން ދޫކުރަންވީ

 6. Anonymous

  ޖަލު ޙުކުމެކޭ؟ ހާމަތަނަކަށް ނެރެ ގިނަބަޔަކަށް ފެންނާނޭ ގޮތަށް ދަންޖައްސާ ....

 7. އާދަމް

  އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު އަނިޔާވެރި ޙުކުމްތައް ކޮށްގެންނުވާނެ. އެއީވެސް އިންސާނެއް އެހެންވީމަ އެމީހާއަށް ކައުންސިލިން ދީފައި އަލުން މުޖުތަމަޢު ފަސާދަކުރުމަށް ބަހައްޓާ އެހެންނޫނީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މީސްތަކުންގެ ބަހާ ޢަމަލާ ދިމައެއް ނުވާނެ.

  ބަޔަކަށް އަޅުދާސްވެ އެމީހުން ދިން "ރިޒުޤުން" ނޫނީ ނުކައި ތިބޭއިރު ތިމާމެންގެ ސާހިބުންނަށް ޙަރާމްކޯރުވާ ބަޔަކަށް ދިވެހިން ވެގެންނުވާނެ.

  މިފަދަ "ހަރުކަށި"، "ހައްްދުފަހަނައާޅާފައިވާ" ޙުކުމްތައް ކުރާނީ ﷲއާއި އާޚިރަތް ދުވަހަށް އީމާންވެގެން ތިބި ތައުޙީދުގެ އަހުލުވެރިންނަށް އެ "ސާހިބުންގެ" މައްޗަށް ފަތަޙަހޯދުނީމަ.

 8. އިމް

  އަސްތަޤްފިރުﷲ. ހާދަ ނުބައި ހުތުރު ކަމެކޭ

 9. Anonymous

  އުމުރައް ޖަލައް ތިކަހަލަ މިހުން ވަައްދަަ