ރާއްޖެ މަޝްހޫރު މޮޑެލް އީމް ނިޒާމަށް ދިމާވި ހިތްދަތި ދުވަސްތަކުގެ ވާހަކަ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާ ކުރުމުން އެތައް ބަޔަކަށް ޝޮކެއް ލިބުނެވެ. އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގައި އެހާބޮޑު ހަނގުރާމައެއް ކުރަމުންދިޔަކަން އެއްވެސް މީހަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެއެވެ.

އިންސްޓަގްރާމް މެދުވެރިކޮށް އޭނާ ސްޓޯރީ އަށާއި، އަދި އެ ނޫންވެސް އެއްޗައްސަށް ލަމުން ގެންދިޔައީ ރައްޓެހިންނާއެކު ހޭދަކުރާ އުފާވެރި ވަގުތުތަކުގެ ފޮޓޯތަކެވެ. ހަޔާތުގައި ފޮރުވިފައިވާ އުނދަގޫ ފަޅިއެއް އާންމުންނަށް ދައްކާފައެއް ނުވެއެވެ.

އީމް ކެންސަރާ ބެހޭ ގޮތުން ހިއްސާ ކުރި ޕޯސްޓުން އެނގޭ ގޮތުގައި މިދިޔަ ހަ މަސް ދުވަހު އޭނާ އުޅުނީ ވަރަށް ހާލުގައެވެ. މިދިޔަ ހަ މަސް ދުވަހު ދިރިއުޅުމުގައި އޭނާ ކުރި ހަނގުރާމައިގެ ވާހަކައާއެކު އެތައް ބައެއްގެ ހިތުގައި ހަމްދަރުދީ އުފެދޭނެ ކަން ޔަގީނެވެ.

އީމް ބުނީ، އޭނާއަށް ޖެހިފައި ވަނީ ކެންސަރު ބަލިކަން ކުރިން ހީވެފައި އޮތް ކަމަށެވެ. އަދި އެއިރުން ފެށިގެން އުޅެމުންދިޔައީ ވަރަށް ބަލިކޮށްކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އުޅެމުންދިޔައީ މަސައްކަތުގައެވެ. އޭނާ އާންމުންނަށް ދެއްކީ އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ ފަޅިއެވެ.

"ޑޮކްޓަރުން އާދޭސް ކުރަމުންދިޔަ އަހަރެންގެ ބަލި ހާލަށް ބެލުމަށް. އަހަރެން ބަޔޮޕްސީވެސް ހެދިން. އަދި އިތުރު ފަރުވާވެސް ހޯދިން.ﷲ އިރާދަފުޅުން އަހަރެން މިހާރު ރަނގަޅު". އީމް ބުންޏެވެ.

View this post on Instagram

“There’s a Can in Cancer cos we can beat it !” Yes ! God is indeed the greatest ! I was almost diagnosed with cancer and it has been 6 months I have been really sick ! The past six months were challenging and tiring , fighting to get better while putting up a strong face and working on events , designs etc until my doctors begged me to focus only on my health ! Well.. so I did and finally did biopsy, did all the treatments and inshallah I’m good with gods blessings ... I recited Rahman surah every night and prolly one reason why I’m safe.. nothing more powerful thn prayers! At this moment I wanna thank my sister @empreszzz my mom @dilady33 Nd also @xaiiixaii for taking care of me during and after the surgery . Zai literally fed me and took care of me like I’m a baby , Zai thank u also for visiting the doctor with me almost everyday for the past six months ❤??... I’m so blessed and grateful to have loved ones who pray for me care about my well being and is there for me through thick and thin. Moments like this u realize who ur real ones are hey! U too @shaistha.robinson PS , to those who thought my silence and the reason behind my stress and worries was something else , I just want Y’all to know, me and my family , we were worried about my health and praying for my recovery . Specially the past 5 days after the surgery while I was bed-resting ! We ain’t got time to worry about some lame Drama! There’s nothing more important than health ! Thank god for today! Alhamdhulillah! ?? Thanks also to those who prayed fr me and checked up on me .. Got nothing but love fr y’all ❤️❤️ #Grateful #appreciatelife #fuckcancer

A post shared by Eem Nizam (@eemnizam) on

އީމް ބުނީ، ހުރިހާވެސް އެއްޗަކީ ﷲގެ ހަޒަރަތުގައި ދުއާ ދަންނަވައި، އަޅުކަން ކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ކޮންމެ ރެއަކު ރަހުމާން ސޫރަތް ކިޔަވާކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

އީމް ވަނީ، އޭނާ އެބަލިން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރި އާއިލާ މީހުންނަށާއި، ރައްޓެހިންނަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައިއޭނާ އޮޕަރޭޝަންކޮށްގެން އުޅުނުއިރު، އެހީތެރިވި މީހުންނާއި، އޭނާގެ އާއިލާ މީހުންނަށް ފަށްފަށުން ވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

އީމްގެ އިންސްޓާގްރާމް ޕޯސްޓަށް އެތައް ބަޔަކު ރިއެކްޓް ކޮށްފައިވާ އިރު، އޭނާއަކީ އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންވެސް ލިބިފައިވާ މީހެކެވެ. އޭރުވެސް އޭނާ ކެންސަރުގެ ވާހަތައް ކިޔާދީފައެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

5 ކޮމެންޓް

 1. ދޮންބެ

  އުޅުން އިސްލާހް ކުރުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތެއް. ﷲ އަށް އުރެދިފާވެސް މުސީބާތެއްޖެހުމުން ދުޢާކުރަން މިޖެހެނީ އެއްކަލަ އުރެދުނު ފަރާތަށްކަން ހަނދާނުގައި ބަހަށްޓަންޖެހޭ.

 2. ހަހުރަ

  ދެންވެސް ވީ ކަމަނާގެ އައުރަ ނިވާކުރާކަށް ނޫންތޯ؟

 3. ާަަައަބުދުﷲ

  ފުރުސަތައް ފަރުވާބަހަންޓާނެކަމައްއުންމީދުކުރަ
  ދެދުނިޔޭގެ ބާންޖަވެރިކަމަށް އެދެން

 4. ބުނެލަން

  ދެންވެސް ހިޖާބު އަޅާބަލަ ދޯ؟؟؟

 5. އިބޫ ސާލިހް.

  އެހެން ވާނީ ހިސާބަށް ވުރެ ރަނގަޅަށް އުޅެންޏާ. އޮރިޔާމުން ހެދެވިހާ ނުބައިގޮތް ގޮތަށް އުޅެންޏާ ވާނެ ތިހެން ވެސް.