އާދަޔާ ހިލާފު މަހެއް, މިޔަރެއް އޮތްގަށް ކާލާ ވީޑިއޯއެއް އާންމު ވެއްޖެއެވެ.

އެމެރިކާގެ އޯޝަނިކް އެންޑް އެޓޮމޮސްފަރިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން އާންމު ކުރި މި ވީޑިއޯ އަކީ ޑައިވިނަށް ދިޔަ ބަޔަކު ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯއެކެވެ.

މި ވީޑިއޯގައި ފެންނަނީ ގްރޫޕާ މަހެއް މިޔަރެއް އޮތް ގޮތަށް ކާލާ މަންޒަރެވެ.

މި ޓީމަށް މި މަންޒަރު ނެގުނީ ބޯޓެއް އަޑިއަށް ގޮސްފައި އޮތް ހިސާބެއްގައި ދިރާސާ ކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ.

މިޔަރު ކާލި މަހުގެ ދިގު މިނުގައި 2.5 މީޓަރު ހުއްޓެވެ.

ސައިންވެރިން ބުނާގޮތުގައި މިއީ ވަރަށް ނުވާނެ ކަމެއް ކަމާއި މިފަދަ މަންޒަރެއް ވީޑިއޯ ކުރެވުނު މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރުުުުު ކަމަށްވެސް ވެދާނެ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

7 ކޮމެންޓް

 1. މީމު

  2.5 މީޓަރު އެއީ ކިހާވަރެއްކަން އެނގޭތޯ؟

 2. ފައިވާން

  ފަހުން ގޮހޮރު ކާލާފަ އަރިމައްޗަކުން މިޔަރު ނިކުމެއްޖެއޭވެސް ކިޔާ.

 3. ަސދ

  މިހާތަނަށް ފެނުުނު އެއްމެ ބޮޑު ގްރޫޕާ މަހުގެ ދިގުމިނުގައި 5 ފޫޓް ހަމަނުވޭ. ތިތަނުގައި ނެތް 2ފޫޓް ބަޔަށް ވުރެ ބޮޑު މިޔަރެއް. ދެން ކިހިނެއް 2.5 މީޓަރު ގެ މިޔަރެއް ކާލާނީ.
  މިޔަރު ފެނުނީމާވެސް އެއިގެ ސައިޒް އަންދާސާކޮށް ނުލެވުނު،

  2
  1
 4. ދެބޯ ގެރި

  ގުރޫޕާ ކަމުން އެދަނީކީ މިޔަރެއް ނޫނެވެ. އެ އީ މިޔަރުފަދަ މަސްތަކާ އެކު ދިރިއުލޭ އައްޓަމަސް ކިޔާމަހެކެވެ. ގުރޫޕާ ކަމުންދާ މަހުގެ ނަގުލައްބެލީމާ އެއީ މިޔަރެއް ނޫންކަން ވަރައް ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ.

  3
  1
 5. ނުފެނޭ

  ކާކަށްތަ މިވީޑިއޯއިން ތިބުނާމަސް އެމިޔަރު ކާލާތަން ފެނުނީ.......
  ގައިމުވެސް މަށަށްފެނުނީ ހިފައި އަނގައަށްލައިގެން ދެކޮޅަށްދާތަން.......

 6. ސޮނިފުހެ

  އާދައައި ހިލާފު

 7. ފިސް

  އެއީ ބިން ކުނިކަހާލަން އަގައް ލީ .ޮޮޮi ޕިސޕސްs