އައްޒަ – ފޮޓޯ: އިންސްޓަގްރާމް
އައްޒަ – ފޮޓޯ: އިންސްޓަގްރާމް

ފިލްމީ އިންޑަސްޓްރީގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ޕޭޖްއެއްކަމަށްވާ 101 އިން އައްޒަ ބުރުގާ އަޅާފާނެހޭ ބުނެ ކުރި ސުވާލުން ގިނަ ބަޔަކުގެ ރަތަށް އަރައިފިއެވެ.

ޕޭޖް 101 އިން ރޭ ކުރި ޕޯސްޓްއެއްގައި ވަނީ އައްޒައަކީ އަބަދުވެސް ފެޝަނަށް ލޯބި ކުރާ މީހެއްކަމާއި އެހެންނަމަވެސް އުފެދޭ ސުވާލަކީ އައްޒަ ބުރުގާ އަޅާފާނެ ހެއްޔެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ހިޓް ދެ ފިލްމްކަމަށްވާ "ހައްދު" އަދި "ބޮސް" ގެ ވެސް ލީޑް އެކްޓްރެސް އައްޒަ ބުރުގާ އަޅާފާނެ ކަމަށް އެކި މީހުންގެ ޚިޔާލު ހުރީ އެކިގޮތަށެވެ. ބައެއް މީހުން ބުނަމުން ދަނީ އައްޒަ ބުރުގާ އެޅުމާއި ނޭޅުމަކީ އައްޒަގެ ނިންމުމެއް ކަމަށާއި އެއީ އެހެން މީހަކާ ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. ބައެއް މީހުން ދީނީ ނަޒަރަކުން މިކަމަށް ބެލިއިރު މަދު ބަޔަކު އައްޒަ ބުރުގާ އަޅާފާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެއެވެ.

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަޝްފާ ބުރުގާ ބޭލުމުން ގިނަ ދިވެހިން އެކަމަށް އަދިވެސް ފާޑުކިޔަމުން ދާއިރު އައްޒަ ބުރުގާ އަޅައިފިނަމަ އައްޒައަށް ތައުރީފް ލިބޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެއެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

28 ކޮމެންޓް

 1. ކޮބަޔޯ ދިން ޖަވާބަކީ؟؟؟

 2. ތަމެންނަށް ހެޔޮދޯ އެއްޗެއް ލިޔެވެނިކޮށް ހެދިންނާއި ލިޔެފަ އޮތް ލިޔުމަކާ ެވެސް ގުޅިމެއްނެތް އަޅުފަހެ މީހަކު ހަެއިރާން ނުވާޅެތެ؟ އެއްޗެކޭ ނުލިޔެ ތިއްބަސް ހެވެން ....

 3. ހަމަ 100% މުސްލިމުންނެވެ ޖާހިލުކަމުގައި 200% އެވެ ، ފިލްމު ކުޅޭ މީހާގެ ޖަވާބު ރަންގަޅެވެ އިސްލާމް ވުމާ ކާފަރުވުން އެޢީ އިހްތިޔާރު ލިބިގެން ވާކަމެކެވެ ޖަޒާ ނުލިބެ ނުދާކަމީ މުޖައްރިބް ކަމެކެވެ ނަރަކައެވެ ނުބަތަ ސުވަރުގެއެވެ، ސުވާލަކީ މުސްކުޅިވާން ބޭނުން ހެއްޔެވެ މަރުނުވެ ހުންނާން ބޭނުން ހެއްޔެވެ.

 4. ބަލާއެއްނު! މީހުންގެ ޒާތީކަންކަމާ ނުބެހިބަލަ..

  • ޒާތީ ކަންކަމެއް ނޫން އެއީ.ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަދި ނަބިއްޔާ ސައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމް ހަދީޘް ކުރައްވަނީ މުންކަރާތް މަނާކޮއް ހައްގައް ގޮވާލަން.

 5. ބުގަާ އެޅުމުން ރިީތިކަން އިތުރުވަާނެ އިރަާދަކުރެއްވިޔަާ

 6. ބުރުގަާ އެޅުމުން ރިީތިކަން އިތުރުވަާނެ އިރަާދަކުރެއްވިޔަާ

 7. ޢަހަރެމެން އިންސާނުން ހެދުން އަޅަނީ އައުރަ ނިވާ ކުރަން.ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަނހެން ކނބަލުން ހެދުން އަޅަން ޖެހޭ ގޮތް އަދި އެލާ ހެދުމުގެ ދިގުމިނާ ކުރުމިން އަދި އެ ހެދުން ހުންނަން ޖެހޭނީ ގަޔައް ދޫކޮއް އަށިގަނޑުގެ ވަނާތައް ފާޅު ނުވާހެން ވަނީ އަންގާ ވަހީ ކުރައްވާފއި.ވީއިރު މިއުޅޭ ކަސްބީ މީހުން ހެދުން މިއަޅަނީ އައުރަ ނިވާ ކުރާކައް ނޫން.އެމީހުން ހަވާ ނަފްސައް ތަބާވާ ހާލު އެލާ ހެދުމުން މި މުޖުތަމައު ފަސާދަ ކުރުން ނޫން ކަމެއް ނުކުރޭ.ނަމާދު އަޅާ ހާލު ޒަކާތް ނުދޭ ހާލު ރޯދަ ނުހިފާ ހާލު ހަމައެކަނި ކަރު ފޮރުވުމަުން ފައިދާއެއް ނެތް.

 8. ތީތިވަރުގެ މީހެއްތަ ކޮންމެހެން ރަތައް އަރަން

 9. ބުރުގާ އަޅާފަ ދެންހެޔޮ ކޮންމެގޮތަކަށް ހުޅުނަން، ދެން އަޝްފާ އަކީ ބުރުގާ އެޅިމީހެއްނޫން އެތްއިރެއްގައިވެސް އޭނައަކީ ބުރުގާ ކަރުގައި އޮޅާ ބަންދެގެން ހުރި އެހެންމެ ބުރުޤާގެ މަޤުސަދާއި ހިލާފަށް އެކަންކޮށް ބުރުގާ އަޅާ އަންހިނުންނަށް ހުތުރު އެރުވިމީހެއް

 10. މަހުޝަރުގަވެސް ފެޝަނަށް ލޯބިކުރަން ކެތްާނެބާ

 11. ޢައުރަ ނިވާ ނުކުރާ އަންހެނުން ނަށްސުވަރުގޭ ވަސް ވެސްނުފެންނާނެ އެވެ

 12. ޢައުރަ ނިވާ ނުކުރާ އަންހެނުން ނަށްސުވަރުގޭ ވަސް ވެސްނުފެންނާނެ އެވެ

 13. އަޅާނެތަ؟ ހެހެހެ....އަދިވެސް ތަންތަން ދެއްކޭ ވަރު މަދުވެގެން އުޅޭ ބައެއް....ބުރުގާ އަޅާފާނެހެން ބަޔަކަށް ހީވީމަވެސް މަ ހީހީ ހަލާކު

 14. ހޫ އޮރިޔާންނިވާނުކުރާތި

 15. ކީކޭތަ ތިކިޔަނީ. ސާފެއް ނުވެ

 16. ކޮންބުރުގާ އެއްތަ

 17. ކަލޭމެނަށް ކޮންކަމެއް އޭނަ ބުރުގާ އެޅިއްޔާ ނޭޅިއްޔާ.... ކަލޭމެން ފުރަތަމަ ދީނުގެ އެންމެ މަތީގަ ފައިތިލަ ސާބިތު ކޮށްބަލަ. އެހެން މީހުން ފަހަތުން ނުދުވެ.

 18. ތީ ދެން މީހެއްތަ!

 19. މުޅި މިޙާ ދޮންކޮށްލާފަ !! ތި ހީވަނީ ފުއްމާ ގަނޑެއް ހެން!

 20. ބަލަގަ! ﷲއަށް ގޮންޖަހަން އުޅޭބަޔަކު ބުރުގާ އަޅާނެތަ؟

 21. އައްޒަ ބުރާ އަޅާފާނެ ތޯ ؟

 22. ގައިމު ތި ސުވާލު ތީގެ އަނެއް އަތަށް އަހައިލިނަމަ............

 23. ބުރުގާާ އަޅުވަބަލަ ފުރަތަމަ ތިމާގެ އަބިމީހާ

 24. މުސްލިމު އަންހެނުންނަށް ﷲ ވަނީ ބުރުގާއެޅުން
  ޭއެޅުން ވަނީ ވާޖިބު ކުރައޮވާފަ... ބުރުގާނާޅާ މީހުންނަކީ ސުވަރުގޭގެ ވަސްވެސް ލިބޭނެ މީހުނެއްނޫން....!