ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އެންމެ މަގްބޫލު މޮޑެލްގޮތުގައި ފާހަގަވެފައިވާ ފާތިމަތު ޒަޔަން (ކައިޒީނަށް) ޑޭޓް ނުކުރާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މުޣުނީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މުޣުނީ މިރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އޭނާ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޑޭޓް ކުރާކަމަށް ބުނެ ފެތުރެމުންދާ ވާހަކަ އާއި ގުޅިގެން ބައެއް ރަހުމަތްތެރިން ގުޅަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަމުގައި އެއްވެސް ޙަޤީޤަތެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

މުޣުނީ ކައިޒީނަށް ޑޭޓް ކުރާކަމަށް ބުނެ މީސް މީޑިއާ ގައި މިއަދު ދަނީ ޕޯސްޓްތަކެއް ދަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ.

ކައިޒީން ސިންގަލްވީ މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ކަމަށް ވެއެވެ.

ކައިޒީންއަކީ ރާއްޖޭގައި މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކާއި، ބައެއް ވިޔަފާރި ބްރޭންޑްތަކުގެ އެމްބެސެޑަރުކަންވެސް ކުރި އަދި ކުރަމުން އަންނަ މޮޑެލްކެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ ނޯޓު ކޮސްމެޓިކްސްގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރުކަން ކޮށްފައެވެ. މިހާރު އަންނަނީ އިމްޕީރިއަމްގެ އެމްބެސެޑަރެއްްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ވީޑިއޯ ލަވައަކުންވެސް ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

31 ކޮމެންޓް

  1. ތުނިޔަ

    އެމަންޖެ ނުވެސް ދަންނަންދޯ؟

    91
  2. ގޮލާ

    ..ކައިޒީން ހާދަ ބޮޑުގުޅައޭ ދޯ!!
    “ފުޑްސް ކަހަލަ ކާއެއްޗިސް”...

    141
    1
  3. ކައި

    ރޭގަނޑު ކުންފުނި ވޭނަށް އަރުވައިން ދުއްވަނީ ކޮންބޭނުމަކު؟

    127
    2
  4. ނަޒް

    މިފަދަ އަންހެނުންނާ ހެދި މުޖުތަމަޢު ފަސާދަވަނީ

    178
    8
    • މުބީން

      އެހެންތަ ނަޒްވެސް އެހެންއުޅެންވީނު އެހޭއެގޮތަށް އުޅޭހިތްވަންޏަ ކޮންމެހެން ގަދަކަމުން ބުރުގާ އަޅާނެކަމެއްނެތެއްނު

      17
      52
  5. Anbugoani

    އެއްވެސް ކަހަލަ އުޅުމެއް ހުރި މަންޖެއެއް ފާޑު ނުޖަހާ..

    150
    9
    • ސަބަން

      އޭނާގެ އުޅުން އެހުރީ ފެންނާން.. އަބަދުވެސް ކޮއްގަންނަން ތައްޔާރައއ ހުންނަގޮތައް އޮރިޔާން ފިލުމުސްޓާރުން އަޅާގޮތައް ހެދުން އަޅައިގެން ހުންނަނީ.

      75
      5
  6. ބާޝާ ބާއީ

    ތިޔައްވުރެން ރަނގަޅު ވާނެ ގޭގަ ރޮޝި ފިހެން ގެންގުޅޭ ފުއް ބަސްތާޔާ ހިތާވިޔަސް..

    185
    5
  7. ސައްދާމް

    މުސްލިމް އަހުންނޭވެ އެގިތިބެ މިފަދަ ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިންގެ އަވައިގައިޖެހި ނުދާށެވެ.

    171
    9
    • ކައި

      މުޣުނީމެން ކަހަލަތަ؟ ނޫނީ ސައްދާމުމެން ކަހަލަތަ؟

      51
      5
      • ޖ

        ކައި މަށައް ހަމަ މީނަ ވައްތަރީ މަދަންނަ ފިރިހެނަކާ..

        49
        6
        • ުޖުހާ

          މަށައް ހާދަ އެބަހީވެޔޭ ކައި އާއި ޖ އަށް މިމަންޖެ ވަރަށް ކަމުގޮސްފިހެން

          21
          2
    • ކެނެޑީ

      ކަލެޔަށް ކާކުހަވާލުކުރީ ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިން ކަނޑައަޅަން. ވެރިރަސްކަލާނގެ ހައްގުތައް ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް. ކަލެޔަށްއޮތީ ކަލޭގެ ހާލައިގެން އުޅެން އެއްވެސް ތަނަކުން ކަލެޔަކަށް މާކިންގ ސްކީމެއްނުދޭ ނަރަކަދާމީހުންނާ ނުދާމީހުން ކަނޑައަޅަން.

      24
      40
  8. ހިނި

    ލޮލީ ޖާބިރު އެއްބަސް ވިތަ ރާ ބޯ ކަަަަމަށް. ޢެސޮރު ދަންނަ އެއްޗަކަށް ވެސް ނުވި. މި މީހުން ދުވަހަކު ވެސް އެއްބަހެއް ނުވާނެ. އަލީ ހަމީދުވެސް ބުނީ ތިމަންނަޔާ ހާދަ ވައްތަރޭ. މިކުދިން އެޑިޓް ކުރަން ހަމަ މޮޅީއޭ ދޯ...
    ވ ސަލާން

    96
    2
  9. ޢަހުމަދު މުހައްމަދު އިލްޔާސް

    ޢަދި މިއެނގުނީ މީ އުޅޭމަންޖެއެއްކަންވެސް. މަޝްހޫޜުވީމަ ނޭނގުނީ.

    42
    2
  10. ސަޓޯ

    މެގަޒީން.. އޮރިޔާމާ ތިތެޅިބާލަނީ މަހުޝަރު ދުވަހު އިބިލީހާ ދޯ ޑޭޓް ކުރާނީ ؟؟؟

    63
    1
  11. ޝިހާމް

    ޥަރައް ލޯބި

    11
    53
  12. ައަލީ

    މިދެން ކާކުތަ އަބަދު ނޫސްތަކުގަ މީނަގެ ވާހަކަ ލިޔަން. މީހަކުރީތިވާނީ މޫނުގަ ދަވާދު ހޭކީމަކާ އެނޫން. ކޮން ކައިޒީން އެތަ. މީހަކައް ބޭބުން ކުރާ ވަނަމަކީ އައިޑީ ކާޑުގަ އޮންނަ ވަނަމައް ވާންޖެހޭނެ.

    60
    2
  13. ައަޒީމް

    އިގިރޭސި ކަހަލަ އިންގްލިޝް ކަހަލަ ތަ؟ އިގިރޭސީން ވަަހަކަ ދައްކަން ނޭގެން ނާ ދިވެހިން ވާހަކަ ދައްކާނީ. ހިސާބައްތުރެ ފޮނީ...

    37
    1
  14. ކެޔޮގަނޑު

    ނުދަންނަ މީހަކަށް ސްޓެލްކޯ މަޤާމެއް ހަމަޖައްސަން އުޅުނު ވާހަކަވެސް އަޑުއެހިން............އަޑެއް ކިއްޔާ ރެނދެއް ލާފަ އޮންނާނީ

    43
    2
  15. ބަންގްލަ ބޮންދް

    ކޮންވަތްތަރު؟

    22
  16. ކާޅު

    ފެން އޮތްތާކަށް މަސްދާނީ..

    16
  17. ނާސްތާ

    ހީވަނީ 'ވަގުތު'އިން މިކުއްޖާއަށް އިތުރު ޕަބްލިސިޓީ ދޭން ވަރަށް ބޭނުންވާހެން.. މިހާރަކަށްއައިސް...

    31
    4
  18. ހަނީ

    ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ކައިގެން މީދޯ މިކުރާ ކަމަކީ،.... ފައިސާ އން މިވަގުތު ގަނެވެންހުރި އެއްޗެއް ގަންނަނީ ދޯ..... އެއްޓި ކޮރަޕްޝަނުން އެބަޖެހޭ ކައިޒީންގެ މާލީ ރިޕޯޓް ވެސް ބަލަން، ޔަގީނުންވެސް ތެދު ހަގީގަތް އެނގޭނެ

    33
    1
  19. ޖުލައި

    ކައިޒީން ނުދަންނަން ދޯ.؟ އެކަމަކު ފާތިމަތު ޒަޔަން އަކާ އެކު ޑޭޓް ކުރަން ދޯ؟

    23
  20. މަލްޑީވިއަންޓް

    ކައިޒީން އިޒް ޑިވޯސްޑް.

    21
  21. ޔަގީން

    ހަދާނީހުސްދޮގު

  22. ދިވެހި މީހާ

    މި ކައިޒީނެއް ވެއްޖެ ބޮޑު މުސީބާތަކަށް

    7
    1
  23. ކަމުގިސް

    ރޭގަ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ނަލަކުއްޖެއް ފެނުނީ. ތި ކައިޒީންވެސް ލާ ހެދުމުން ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމުގައި. ތައުބާވޭ ކުދިންނޭ

    3
    1
  24. އަލީ އިބްރާހިމް

    ތަނަކު މީހަކު ހުންނަ އިރައް ނުޖެހޭ ދޯ އަހަރުމެންވެސް ދާން....

  25. އަންހެނުން

    އެމީހުން ނުވެސް ވައްތަރު