ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް ކުރުމަކީ އެއިން ވަރަށް ގިނަ ގެއްލުން ލިބޭ ކަމެކެވެ. ތިމާއަށާއި ތިމާގެ ވަށައިގެންވާ މީހުނަށްވެސް ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމުން ގިނަ ގެއްލުންތަކާާ ކުރިމަތިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދުންފަތަކީ އޭގެ އަވައިގައި ޖެހިއްޖެނަމަ އެއިން ދުރުވާން އުދަގޫ އެއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް މިއަކީ ނުވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ތިރީގައިވާ ދިހަ ކަންތައްކޮށް އަޖުމަ ބަލާލަމާ ހިނގާށެވެ.

1 - ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުން: ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ބަލާފައި ވަކި ދުވަހެއް ކަނޑައަޅާށެވެ. އަދި އެދުވަހުން ފެށިގެން އެކަން ނުކުރުމަށް ހިތުގައި ވަރުގަދައަށް އަޒުމް ކަނޑައަޅާށެވެ. ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލާ ގިނަމީހުން އެކަން ހުއްޓާލަނީ މަޑުމަޑުން އެކަން ކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ ބަދަލުގައި މިގޮތަށް ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު އެދުވަހަކުން ފެށިގެން ހުއްޓާލާ އުސޫލުންނެވެ.

2- މަގުފަހިކުރާ އާލަތްތައް ނައްތާލުން: މިގޮތުން އަޅިކެނޑި، ނުކަޑައި އޮތް ސިގިރޭޓް ފޮށި، ލައިޓަރު އަދި އަލިފާން ފޮށި ފަދަ ތަކެތި އުކާލެވިދާނެއެވެ.

3- ގިނަގިނައިން ފެންބުއިން: މިގޮތުން ފެނާއި އެކު އޮރެންޖް ފޮއްޗެއް ނުވަތަ ލިބޯ ފަޅިއެއް ފެން ބޯ އިރު ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

4- ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅުން: މިކަމުން ހަށިގަނޑު ހަމައަކަށް އެޅުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ. އުސްއިމާރާތެއް ފަދަ ތަނަކަށް އިރު ލިފްޓްގެ ބަދަލުގައި ސިޑި އިޚްތިޔާރު ކުރާށެވެ. ފެތުން އަދި ހިގާލުން ފަދަ ކަންކަމަކީ ވެސް ހަށިގަނޑު ހަމައަކަށް އެޅުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަންކަމެވެ.

5- ޕޮޒިޓިވް ކޮށް ވިސްނުން: ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލުމާއި ގުޅިގެން ކުރީކޮޅު ބޮލުގައި ރިހުން ކަރުތެރެ ފާރުވުން، އަދި އެހެނިހެން ބައެއް އުދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިކަންކަމަކީ ދެހަފްތާއެއް ހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުޅިން ފިލައިގޮސް ރަގަޅުވާނެ ކަންކަމެވެ.

6- ބައެއް ކަންކަމަށް ބަދަލު ގެނައުން: މިސާލަކަށް ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ފަހު ދުވަސްކޮޅެއް ވަންދެން އާންމުކޮށް ސިގިރޭޓް ގަނެހަދާ ފިހާރައަށް ނުވަތަ އެފަދަ ތަނަކަށް ދިއުން ހުއްޓާލާށެވެ. ހަމަމިހެން އާންމުކޮށް ސިގިރޭޓް ބޮނީ ރޭގަނޑު ބޭރަށް ނިކުމެއުޅޭ ވަގުތުތަކުގައި ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ ރޭގަނޑު ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅުން ދުވަސްކޮޅެއް ވަންދެން މަޑުޖައްސާލާށެވެ.

7- އުޒުރު ނުދެއްކުން: ތަނަކަށް ދާންވެފައި އޮތުން ނުވަތަ ޕާޓީއެއް ފަދަ ތަނަކަށް ގޭގެ އެންމެން ދާއިރު އެތަނަށް ނުގޮސް ގޭގައި ހުރެ އެހެން މީހުންނަށް ސިއްރުން ދުންފަތު ގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމަށް ނިޔަތްގަނެ އެފަދަ ތަންތަނަށް ދިއުމަށް އުޒުރު ނުދައްކާށެވެ. އެހެނީ މިގޮތަށް ސިއްރުން އެކަން ފަށައިފިނަމަ އަލުން އިއާދަ ވާގޮތް ވެއެވެ.

8- ނަފްސަށް ފަރުވާކުރުން: ސިގިރޭޓް ގަތުމަށް ކުރިން ހޭދަ ކުރި ފައިސާގެބަދަލުގައި މިހާރު އެފައިސާއިން މީރު ކެއުމެއް، ރީތި ހެދުމެއް ފަދަ އެއްޗެއް ގަނެލާށެވެ.

9- ކެއުމަށް ފަރުވާތެރިވުން: އަބަދުވެސް ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ރަގަޅު ކާނާ ކެއުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އާދަ ކުރާށެވެ. ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ކެއުމަށް ޚާއްޞަ އަހައްމިއްޔަތެއް ދޭށެވެ. ޗުއިންގަމް ފަދަ އެއްޗެއް ބޭނުންކުރާ އިރު ރަގަޅީ ހަކުރު އެކުނުލެވޭ ވައްތަރެއްގެ ޗުއިންގަމް އިޚްތިޔާރު ކުރުމެވެ.

10- ސިގިރޭޓްއާއި ނުލައި ހޭދަވާ އެންމެ ދުވަހަކީ ވެސް އުފާވެރި ދުވަހެއް ކަމުގައި ދެކޭށެވެ. އެހެން ކަމުން އެއްދުވަހު ނުބޮއި ހުރެފިނަމަ މާދަމާއަކީ މިއަދު ފަދައިން ސިގިރޭޓާއި ނުލައި ހޭދަކުރާނެ ދުވަހެއް ކަމަށް އަޒުމް ކަނޑައަޅައި އެގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރާށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

4 ކޮމެންޓް

 1. ބަނބޫ

  ނުބުއީމަ ނިމުނީ

  6
  3
 2. ރާއީ ޓިކްޓޮކް ކްއީން

  އައްސު ވަރަށް ވައި! ހުއްޓަބަރ ހަމަ ޓަސްލޭފެއި

 3. ހުސްނޫނު

  ސިގިރޭޓް ބުއިން ހުއްޓާލެވިދާނެ ކަމުދާ ގޮތެއް މިތާކު ނެތް... މިދެންހަމަ ހުށަހެޅުންތަކެއް... ވަރައްވެސް ފޭކް އިނގޭ

  3
  5
  • މުހައްމާ

   ހުސްނޫނު ތި ބުނީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް.... ކޮން ހާސަރުތަކެއް ދަމާކައްތަ.. ދީނީގޮތުން ހަރާމް، އިޖުތިމާއީ ގޮތުން ނުބައި އާދައެއް، ޞިއްޙީ ގޮތުން ނުރައްކާ، މާލީ ގޮތުން ގެއްލުން. ހަމަ ތަސްލާފަ ހުއްޓާލީމަ ނިމުނީ...

   3
   1