ދިވެހި މަސްވެރިއަކު މާތް ﷲގެ އިސްމަފުޅު ލިޔެވިފައިވާ ކަޅުބިލަ މަހެއް ބާނައިފއެވެ.

މަހުގެ ފޮޓޯ ފޭސްބުކުގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ މުހައްމަދު ޝިޔާމް ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކެވެ. އެމީހާ ކުރި ޕޯސްޓުގައި ބުނެފައި ވަނީ އެއީ މިއަދު މަސްވެރިކަން ކުރަނިކޮށް ބޭނިފައިވާ މަހެއް ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެއީ ކޮން ދޯންޏެއްގެ ކޮން މަސްވެރިޔަކު ބާނައިފައިވާ މަހެއް ކަމެއް އޭނާ ހިއްސާކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އަދި ރާއްޖޭގައިވެސް ﷲ ގެ އިސްމަފުޅުވާ ތަކެތި ފެނިފައި އެބަހުއްޓެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

17 ކޮމެންޓް

 1. ޙަަހޭ

  ލާދީނީ ބައިގަޑު ކޮންމެސް އެއްޗެކޭ ކިޔާނެ ތިޔައް

  91
  10
 2. ޖުލައި

  ނ. މަނަދޫ ނޫރީގެ ހުސައިން ސިޔާމް ބޭނި މަހެއް އެއީ

  73
  4
 3. Anonymous

  ﷲ އަކްބަރު.

  147
  3
 4. ކާފަ

  ﷲޢަކްބަރ

  138
  2
 5. މާމިގިލީ މީހާ

  ތިއިނީ މަސް ބާނާފަ ފަހުން ލިޔެފަ.

  21
  121
  • އަހުމަދު

   އެއީ ބުލެކު ބޯޑެއްތަ ލިޔަން؟

   66
   7
  • ސާމިރާ

   މަށައްވެސް ވަރައް ހީވޭ ތިހެން، މަޝްހޫރު ވާން ޖައްސާ ގޭމެއްހެން??

   5
   24
  • hm

   Maamigili meehage imagination thiahvure dhurakah nufoaraane

   6
   2
 6. ....

  سبحان الله

  70
  2
 7. އަޙްމަދު

  ތީ ފޭކް ފޮޓޯއެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭގަބޫލުކުރެވޭ ތިކަހަލަ ވަރަށްގިނަ ފޭކް ފޮޓޯތައް ވަރަށްގިނަ މީހުން ހަދާ
  ﷲ ގެ ކުޅަދުނ

  10
  26
 8. ދެރަ

  މާމިގިލީ މީހާ ތަޢުބާވޭ.ﷲ ވޮޑިގެންވާކަން ގަބޫލު ކުރޭ.މަވެސް ދެކުނިން ތީ މީހަކު ލިޔެފައެއް ނޫން.

  60
  2
 9. ހޫ

  ފޮޓޯ ޝޮޕްޑް؟

  2
  32
 10. Anonymous

  މިއަދު ގިނަބަޔަކު ތިޔަފަދަ ކަނކަން ގަބޫލެއްނުކުރާނެ. ޢެހެންނަމަވެސް ހަގީގަތަކީ އަރަހުށިމާތް ﷲ އީ ކޮންމެކަމަކަށް ކުޅަދުންވަންތަ ރަސްކަލާންގެކަން. ތެކްނޮލޮޖީ ގެއެހީގަ ތިޔަފަދަ ކަމެއްކޮށްފަ ހުރުމާ ގުދްރަތީ ގޮތުންކަމެއްވެފަ ހުރުމުގަ ހުންނަ ތަފާތަކީ ސް ޕިރިޗުއަލީ ބަލާމީހާ އަށް އެއީހަގީގަތެއްނޫންކަން އިހްސާސްވުން. ނުވަތަ ހަގީގަތެއްނަމަ ހަމައެފަދައިން އެއީހަގީގަތެއްކަން އިހްސާސްވުން. ތަސްވީރުން ފެންނަ ފެނުމައްބަލާއިރު އެއީހަގީތެއްކަމުގަ ގަބޫލްކުރެވޭ. ސަަބަބަކީ މީގެކުރިންވެސް މިފަދަ މަސްބޭނިފަވުމާ އެކު ކީރިތިރަސޫލާގެސިޔަރަތުގަވެސް މިފަދަތަކެތިމިރާއްޖެއިން ފެނިފައިވާކަމަށް ކިޔާއަޑުއަހަން. ވަﷲޢަޢްލަމް

  33
  4
 11. ޢަލީ ހުސެނއ

  ޢެކުވެރިންނޭ....ސިޔަރަތު އަޑު އެހިމީހަކައް ވެސް އިގޭނެ...މިފަދަ ކަންތައްތަކަކީ މީ....ބޮޑު ކަމެއް ކުރިމަތިވުމުގެ ކުރިން ފެންނަ ް ަ އަލާމާތެއް...ބުނާނެ ވާހަކައެއްނެއް....އެންމެން...ތައުބާވެ ނަމާދު ކޮއް އުޅެންވީ

  ޥަސިއްޔަތެއް.....

 12. އަލިބެއްޔާ

  އަހައްނާވެސް ތި ކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވިއެވެ. އެއީ ޙައްޖު ވިލޭރެއެވެ. ދުފަން އިން ދުފާތަބަށް ތެރެއިން ނެގުނު ފޯއް ފޮއްޗެއްގައި" ﷲ " ގެ އިސްމު ފުޅު ލިޔެވިފައިވިއެވެ. އެ މިހާރުވެސް އަހަރެންގެ ބޭބެ އަތުގައި ރައްކާތެރި ކަމާއެކު އެބައޮތެވެ. ޤަބޫލު ކުރާ މީހަކު ކުރާނެވެ. ނުކުރާ މީހަކު ނުކުރާނެވެ. ފަރުވާލެއްނެތެވެ. އެންމެވެސްގެ ވެސް މަންޒިލަކީ އެއްތަނެކެވެ. މަރުވާނެކަން އެއީ ޔަގީން ކަމެކެވެ.

  12
 13. މަރިއްޔާ

  ﷲ އަކްބަރު

 14. ޢާދަނުބެ

  މާމިގިނލީ މީހާ ތަނެތްދޮރެތް ނުދަންނަކަމާއެވެ.ކަލޭ މިދުނިޔައައްއައީ ކިހިނެތް ހަމަ ހަމިއްލަޔަށް އުފެދިގެން އައީ މި ކަހަލަ ކަންކަން މީ އާކަންކަމެތްނޫން ކީރިތި ރަސީލާޔާ ގަސްގަހާ ހިލަ ވާހަކަ ދެތްކިކަމަށް ސިޔަރަތުގަވޭ ދެން މާމިގިނލީ މީހާ ބުނާނެ އެވެސް ޢަޑުއަޅާފައޭ ޖާހިލު ވިޔަސްތީދެން ބޮޑުވަރު ކަލޭދެން މަރުނުވެ ހުރެބަލަ މޮަޅިއްޔާ ލޮލް