ލޭޑީ ގާގާ ޝޯއެއް ދެމުން ދަނިކޮއް ފޭން އަކާ އެއްކޮއް ސްޓޭޖް މަތިން ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

އެމީހެއްގެ ފޭވަރިޓް އެކްޓާރ ނުވަތަ އާރޓިސްޓް އާއެއްކޮއް ސްޓޭޖް ގައި ޕާފޯރމް ކޮއްލުމަކީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ދެކެން ބޭނުންވާ ހުވަފެނެކެވެ. ގާގާ ގެ ވަރަށް ބޮޑު ފޭން އެއް އޭނާގެ ޝޯއެއްގައި ސްޓޭޖް މައްޗައް އަރާ ބައްދާލަން އުޅެނިކޮއް ދެމީހުން އެއްކޮއް ސްޓޭޖް މަތިން ވެއްޓުނީ ގާގާ ޕަފޯމް ކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ. ދެމީހުން އެއްކޮށް ވެއްޓުނީ ބައްދާލަން ވެގެން އުރާލި ތަނާއެވެ.

އެވަގުތު ޝޯގައި ތިބި އެތައް ބަޔަކު ވަނީ އެމަންޒަރު ވީޑިއޯ ކޮއްފައެވެ. އަދި ސޯޝިއަލް މީޑިއާގައި އެ ވީޑިއޯ ތައް ދައުރުވަމުން އެބަ ދެއެވެ.

ލޭޑީ ގާގާ ވަނީ އެކަން އެހެން ދިމާވިޔަސް އޭނާގެ ޝޯ ކުރިއައް ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި ގިނަބަޔަކު އޭނާއަށް ހިއްވަރުވެސް ދީފައިވެއެވެ. ޖެކް ނަމަކައް ކިޔާ އެ މީހާ ސްޓޭޖަށް އަރާފައިވަނީ ގާގާ ގެ އެދުުމުގެ މަތިން ކަމަށް ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނެއެވެ. އަދި ސްޓެޖަށް އެރުމާ އެކީ ގާގާ ވަނީ ޖެކް ގެ ގައިމައްޗައް ފުއްމާލާފަ ކަމައް ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނެއެވެ. އެވަގުތު ޖެކްއަށް ފައި އެޅުނުގޮތަކުން ސްޓޭޖު މަތިން ވެއްޓުނީ ކަމަށްވެއެވެ.

މިހާރު ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ރަނގަޅުވަމުން ދާކަމައް ގާގާ ބުނެފައިވެ އެވެ. އަދި ވަރައް އަވަހައް އެއްކޮއް ރިކަވާ ވާނެ ކަމައްވެސް ގާގާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

6 ކޮމެންޓް

 1. އަހުމަދު

  ހަތަރެސްފައި ދެބުރިއަށް ބިންދައިގެން ދިޔަނަމަ ހާދަ ރަނގަޅުވީހޭ.......

  24
  4
  • ގާގާ

   ލޮލް...

   10
   1
 2. ލޮލް

  ކިހާ ދެރަކަމެއް. ލޭޑީ ގާގާ........

  17
  2
 3. ޝާހް، ރ.ވާދޫ

  އުފާވެރި ހަބަރެއް! މިހާރު އޮންނާނީ ރަނގަޅަށް ލަވަ ވީދިފަ!

  22
  2
 4. ވަރށް ފޫހިވޭ

  ތިކަހަލަ ފަރަންޖީން ރަނގަޅުވާނީ ހަމަ ބޯކޮޅު ވަތަށް ވެއްޓި 2 ވަނަ ފަހަރަށް ތިކަހަލަ ސްޓޭޖް ތަކަށް ނޭރޭވަރުވިއްޔާ

  9
  2
 5. ހަހާ

  ތިހެން ވާނީ ފިރިހެނުންގެ ގައި މައްޗައް ފުމެއްޔާ... އެބުނާހެން ރަނގަޅު ވީހީ ހަތަރެސް ފައި ބިންދައިގެން ދިޔަ ނަމަ.. ???

  11
  2