އެޕަލްގެ އައިފޯނު 8 އަދި އައިފޯން 8 ޕްލަސްގެ ރަތް ކުލަ މި ހަފްތާ ތެރޭގައި ބާޒާރަށް ނެރެން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފިއެވެ.