މަޝްހޫރް ފިލްމު ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދުގެ ވަދާއީ ފިލްމު ކަމަށްވާ 'ނިވައިރޯޅި' ގެ ކާސްޓުން އާންމު ކޮށްފިއެވެ.

މިރޭ ރާންބާ ރެސްޓޯރެންޓުގެ ހިތްގައިމު މާހައުލެއްގައި ބޭއްވުނު ކުޑަކުޑަ ހަފްލާގައި، ޝަރަފްވެރި މެހެމާން މުހައްމަދު އަލީ (މޮގާ) ވަނީ މި ފިލްމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަންނާނުންނަށް އެކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދީފައެވެ.

މޫމިން ފުއާދުގެ ސްކްރިޕްޓެއްގެ މައްޗަށް ނިއުމާ ޕްރޮޑިއުސްކުރާ މި ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރާނީ ވެސް މޫމިން ފުއާދު އެވެ.

މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ވަގުތު އިމޭޖެސް: އަޝްހާދު އަބްދުﷲ

"މޫމިން ގާތްގަނޑަކަށް ފަސްވަރަކަށް ކޮންސެޕްޓް ކިޔައިދިންތަނާ މި ކޮންސެޕްޓް ފެނުނީވެސް. ދެން ހިތަށްއެރީ ފަހު ފިލްމެއްގެ ގޮތުން މިއަށްވުރެ ވަކި ރަނގަޅު އެއްޗެއް ނުކުޅެވޭނޭ. އެހެންވެ ވަގުތުން ވަގުތަށް މޫމިންއާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން މިކަމުގެ މަޝްވަރާތައް ފެށީ" މި ފިލްމު ކުޅެން ނިންމި ސަބަބު ހިއްސާ ކުރަމުން ނިއުމާ ބުނެފައިވެއެވެ.

'ނިވައިރޯޅި'ގެ ފައިނަލް ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އައިމިނަތު ރިޝްފާ، އަހްމަދު ޒިޔާ، އަހްމަދު ސައީދު، އަހްމަދު އަޒްމީން (އަޒޭ)، ނާޝިދާ މުހައްމަދު (ނާއްކޮ)، އަހްމަދު އާސިފް، އައިމިނަތު އިޝާލް ރަޝީދު، އަޖްނާޒް އަލީ، އިސްމާއިލް ޒާހިރު ، އައިމިނަތު ރަޝީދާ (އައިންތު)، މަރިޔަމް ޝަކީލާ، މަރިޔަމް ހަލީމް، ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ)، ފާތިމަތު ޒީނަތު (ޒީތު)، އަދި ނިއުމާ މުހައްމަދެވެ.

މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ވަގުތު އިމޭޖެސް: އަޝްހާދު އަބްދުﷲ

މިރޭގެ ހަފްލާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފިލްމީ ތަރިންނާއި އެފަރާތްތަކުގެ އާއިލާތަކާއި އަދި އެނޫންވެސް ފިލްމީ ދާއިރާއާއި ގުޅުން ހުރި ގިނަ ބަޔަކުވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި މަޝްހޫރް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޔާމިން ރަޝީދު ލަވަ ހުށަހަޅައިދިންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

"ފަހު މަސައްކަތްވީމަ ބެލުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ވަރަށް ޕާފެކްޓް އެއްޗެއް ގެނެސްދޭން ވެގެން މި ލަސްވަނީ." ފިލްމީ ދާއިރާގައި 23 އަހަރު ހޭދަ ކޮށް، ފިލްމީ ދާއިރާގައި ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހާސިލްކޮށްފައިވާ ނިއުމާ މިރޭގެ ހަފްލާގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ވަގުތު އިމޭޖެސް: އަޝްހާދު އަބްދުﷲ

މިރޭގެ މި ހަފްލާގައި މުހައްމަދު އަލީ (މޮގާ) ވަނީ، މަޝްހޫރް މޭކަޕް ބްރޭންޑެއް ކަމުގައިވާ "ނޯޓްސް" ގެ ފަރާތުން ފިލްމަށް ދިން މޭކަޕް ސްޕޮންސާއެއް ވެސް ފިލްމުގެ ޓީމާ ހަވާލުކޮށްދީފައެވެ.

'ނިވައިރޯޅި' އަކީ ނިއުމާގެ ފިލްމީ ހަޔާތުގެ ފަހު މަސައްކަތެވެ. އަދި އޭނާ އެކްޓްކުރާނޭ ވަދާއީ ފިލްމުވެސް މެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

12 ކޮމެންޓް

 1. Mode

  ތިހެން ކިތައް ފަހަރު ފިލްމުކުޅުން ހުއްޓައިފިތަ

 2. މަހަށްދޭބަލަ

  މީ ފިލްމްސްޓާރުންނޭ ބުނީ ކާކުތޭ. ދެން އުމުރުން 40 އަށް ވުރެން މަތިވުމުން އަންހެން އެކްޓްރެސް ނުހިނގާނެއޭ ރާއްޖޭގައި އެމެން ތިބެނީ ޗަބީ ގަނޑެއް ހެން ދޯ ކުރު ސްކާރޓް ލި ނަމަވެސް ތަމެން ބަލާ ބެލުމުގައި ސެކްސީ ގޮތެއް ވެސް ނުހުރެއޭ ތަމެން ބަލާލާއިރު ގުޑް ލުކިންގް އެއް ވެސް ނޫން ދޯ. މަަހަށް ދޭބަލަ ދެން. މަަހަށް ދޭބަލަ ދެން. މުޒާހަރާ ތަމެން ކުރަން ނިކުންނަނީއޭ އެހެންތޭ. މަަހަށް ދޭބަލަ ދެން. މަހަށް ދޭބަލަ މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ.

 3. ނަލަނަލަ

  ދެން އެއްކަލަ ރީދޫ ކުލަޔާގުޅިގެން ރަގަޅު މަންޒަރުދެކެއްކޭނެކަމަން ފެނޭދެން އެހެންނޫނީ ރީދޫޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަން ވުންރަގަޅު މިހާރުވެސް ގުލފައިޕާޓީ ތެރޭގައިވެސް ތަޅާފޮޅަނީ

 4. މާޝާ

  ދިރިހުއްޓާ ނިއުމާ ހުއްޓާލާނެ ކަމެއްނޫން ތި ފިލްމު ކުޅުމަކީ! އެހެންނޫން ނަމަ މިހާރު ތިކަމެއް ހުއްޓާނު.

 5. ޖޮއްބެ

  އައްދޭ ތިޔައީ ރީނދޫ ނަޝީދުގެ މާ ގާތްމީހެއްނު. މިދޭތެރެއަކުން ފިލްމް ކުޅުން ހުއްޓާލިވާހަކަ ބުނެފަ، ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔާފަ އަނގަތަޅަތަޅާފަ އުޅުނު މާ ސިޔާސީ މީހަކަށް ވެގެން. އެދުވަސްކޮޅު މީނާ އަށްވެސް ހީވީ ދެންމިސަރުކާރު މި ވެއްޓެނިއްޔޭ. އެއިރު އެއީ އިދިކޮޅޭ މެން ބަޣާވާތް ކޮށްގެން އުޅުނު ދުވަސްކޮޅު. އެއީ އިދިކޮޅޭމެންނަށް ވަރަށް އުއްމީދީ ދުވަސްކޮޅެއްވިއްޔަ. ހައްޔަރުގައި ތިބި ބައެއް ބޮޑެތި މުޖުރިމުން ދޫކޮށްލަން ލޯންޗަށްވެސް އެރުވުމާ. ފިލައިގެން އުޅޭ ރީނދޫ މުނާފިގު ނަޝީދުވެސް ސަރުކާރު ވެއްޓޭތީ ގައުމާ ހަވާލުވެ ވެރިކަމުގެ ހުވާކުރަން އަންނަންވެގެން ކޯޓު އިސްތިރިކޮށް ތައްޔާރުވުމާ ކަމަށްވޭ ޑިންތަލަ ފާރިސް ވެސް ދޫކޮށްލާތީ އެގޭމީހުން އުފަލުން ގޭތެރޭގައި "ވެލްކަމް ހޯމް" ޖަހައިގެން ތިބުމާ މިކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ހިނގި ދުވަސް ކޮޅެއް އެއީ. އެހެންވެ ނިޢުމާވެސް ފިލްމުކުޅުން ހުއްޓާލާފަ ސިޔާސީ މަގާމެއް އަތުޖެހޭތޯ މި އުޅުނީ.

  • ސާބެ

   ހޮއްއްއް

 6. އަސްލަމް

  ހަމަ ހަޖަމު ކޮށްލައިގެން ކޮމެންޓް ކޮށްކޮށް ތިބެން ޖެހޭނީ، ވައްވައްޖަހާފަވެސް ފިލްމް ބަލަންދާނެ. ވަގު ކޮޕީއެއް ހޯދައިގެންވެސް ތަމެން ބަލާނެ... ވަރަށް ވާހަކަ. ނިއުމާ އިޒް ދަ ބެސްޓް.

 7. ވެންއިޓް

  ތަމެން ދެން މިހާރު މާ ބޮޑަށް އޯލްޑް ވެ އަދި ދަތް ބަނޑު ކޮޅު ވެސް ނިކުމެ ފައި ހުރުމުން ފެޝަން އެއްޗެހި ތައް އިޝްތިހާރު ކުރަން ކަމަކު ނުދެއޭ އެއްގޮތަަކަށް ވެސް މަމެންނަށް ކަމަކު ނުދެއޭ ހަމަ ޑެޑް ސީރިއަސް ކޮށްނޭ މިބުނީ ޓޮޕް މޮޑެލިސްޓުންގެ ގައި ގައި ހުންނަ ބޮޑީ ފިގަރ އެއް ނެތޭ ތަމެންގެ ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ޔޫ ނޯ ފީލިންގް ދޯ. ވޮންޓް ޔޫ ސީ އިޓް ވޮންޓް ޔޫ ސީ އިޓް ވޮންޓް ޔޫ ވޮންޓް ޔޫ ވޮންޓް ޔޫ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ޔޫ ކަމްސް ޓު ޔޫ ޖަމްޕް ޖަމްޕް އެން ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް..

 8. ލޮލް

  ނިއުމާ މެންނަށް އެނގޭނީ ހުސް މުސްކުޅިން ލައިގެން ފިލްމު ކުޅެން.

 9. ވެންއިޓް

  ތަމެންނަށް ފިލްމް އުފެއްދޭ ކަން އެއީ މަމެން ނުދަންނަ ކަމެކޭ ޖަސްޓް ތަމެން މުޒާހަރާ އަށް ނިކުންނާނަމޭ ކިޔާ ރޯ ބުހުތާނު ދޮގު ހަދާ އޮޅުވާލި ގޮތަށޭ މިހާރު އަނެއްކާ ތިޔާ ކަންކަން ކުރަން ތިއުޅެނީ. ތަމެން ކޮން ތާކުން ހޯދި ފައިސާ އަކުން ތޭ ފިލްމް ޕްރޮޑިއުސް ކުރަނީ އަނެއްކާ ލަންކާ އަށް ގޮސް އެއްެޗެއް ވިއްކީތޭ ޖަސްޓް އަ ސިމްޕްލް ކްއެސްޗަން. ތަމެން ތިޔާ ފިލްމް އޮލިމްޕަހުގައި ދެއްކޭނެ ކަމަށް މަމެންގެ ހުވފެން ތަކުން ނުފެނެއޭ ބުނަން މަމެން ނެތީމު ދޯ. އޯނޯ ފާރ ފްރޮމް އިޓް ދެއަރސް އަ ލިމިޓް ފޯރ އިޓް ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ޔޫ. ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ޔޫ ވީ ވޮންޓް ބީ ބްލައިންޑް ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ޔޫ ކަމްސް ޓު ޔޫ ކަމްސް ޓު ޔޫ ވޮންޓް ޔޫ އަންޑަރއެސްޓިމޭޓް އަސް ވޮންޓް ޔޫ ވޮންޓް ޔޫ ވޮންޓް ޔޫ ވޮންޓް ޔޫ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑަންސް ޑާންސް އޯޕަން އަޕް ޔުއަރ މައިންޑް އިޓްސް ޔުއަރސް ޓު ކީޕް އިން އަ ވެރީ ލޯ ޕްރޮފައިލް. ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ޔޫ ކަމްސް ޓު ޔޫ ކަމްސް ޓު ޔޫ ޓު ޔޫ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންްސް...

 10. އެދުރު

  މާމަބައި ކުޅެން ރަނގަޅުވާނެ ހަހަހަހަ....!!!?

 11. މަހަށްދޭބަލަ

  ތަމެންނަށް މުޒާހަރާ ކުރެވުނުތޭ ނުކުރެވުނު ދޯ. ދެން މަހަށް ދޭބަލަ މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ.