މިއީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ތަފާތުކޮށް، އަދި އެންމެ މީރުކޮށް ކޭކު އަޅާ މީހާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖާއި އިންސްޓަގްރާމްް ޕޭޖެވެ. ހުަސް ފޮނީގެ ނަމުގައި ހިންގާ އެ ދެ ޕޭޖަށް ވަދެލާށެވެ. ޒުވާނެއްގެ ފުރިހަމަ އަދި ތަފާތު މަސައްކަތް ފެނިގެން ދާނެއެވެ.

ކުރިން އަމިއްލަ ގޭގެ މީހުންނަށް ކޭކު އަޅައިދީ އުޅުނު، ރީނީގެ ނަމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަންނަ ޒުވާނާ މިހާރު ރާއްޖޭގެ އެންމެންނަށް ކޭކު އަޅަައިދޭން މިހިރީ ތައްޔާރަށެވެ. އޭނާ އަޅާ ކޭކުގެ ރަހަ ތަފާތު ވާނެއެވެ. މީރު ވާނެއެވެ. އަގުތައްވެސް ރަނގަޅުވާނެއެވެ. ޔަގީނުންވެސް އޭނާގެ ކަސްޓަމަރުން ދެރަކޮށެއް ނުލާނެއެވެ. އޭނާ ދޭނީ ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް ސަޕްރައިޒެވެ. އޭނާ އަޅައިދޭ ކޭކު އެހާ ފުރިހަމަ ވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އޭނާ ދެއެވެ.

ރީނީގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ފެނުނު އެންމެ ތަފާތު ކޭކުތަކުގެ ތެރޭގައި ފަހާ ފޮއްޓެއްގެ ބައްޓަމަށް އަޅާފައިވާ ކޭކާއި، ބިރިޔާނީ ތައްޓެއްހެން ހީވާ ގޮތަށް ކޭކާއި، ޑޮލަރު ކޭކާއި، ސައިކަލެއް ގޮތަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ކޭކު ހިމެނެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ސައިކަލު ކޭކަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބުނެވެ.

Ducati Diavel Cake ? credit - @sal.mayne

Posted by Huss Foni on Thursday, November 7, 2019

ކޮންމެ މުނާސަބަތަކާއި ގުޅުވައިގެން ވިޔަސް ކޭކެއް އަޅަން ބޭނުންވާނަމަ އޭނައަށް ގުޅާށެވެ. އެކަމަށް އޭނާ ހުންނާނީ ތައްޔާރާށެވެ.

މި ޒުވާނާގެ ކޭކު އެޅުމުގެ މަސައްކަތުން ފަށައިގަތީ....

ރީނީ ބުނީ، އޭނާ ކޭކު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިގަތީ 2018 ވަނަ އަހަރު ދަރިފުޅަށް ކޭކެއް އަަޅަން ބޭނުން ވެގެންނެވެ. އެއީ ދަރިފުޅު ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކޭކެއް އަޅަން ބޭނުންވެގެން ފެށި މަސައްކަތް މިއަދު ވަރަށް ކާމިޔާބު ވެއްޖެއެވެ. ގިނަ ބަޔަކު އޭނާގެ މަސައްކަތް ބަލައިގެންފިއެވެ.

"އޭގެ ކުރިން ކޭކު އަޅައެެއް ނުވެސް އުޅެން. ގޭގައި އަަވަނެއްވެސް ނީންނާނެ، ހަމައެކަނި ފްލޭވާސް ކޭކްސް އެއްޗެސް އަޅަނީ، އެއިރުވެސް އިންޓްރެސްޓިންގއެއް ނުހުރޭ، މި ބުނާ ދުވަހު ކިޑްގެ ބާތްޑޭއަށް އޭނާ ރިކުއެސްޓް ކޮށްގެން އަޅަން ޓްރައިކުރީ، ދެން އޭތީ ވަރަށް ރީތިކޮށް އެޅުނު، ދެން އެފަހުން އިންޓަރެސްޓް އުފެދުނީ"، ހުސް ފޮނި ކޭކު ޕޭޖުގެ ވެރިޔާ ރީނީ ބުންޏެވެ.

ހުސް ފޮނި ޕޭޖްގެ ތަފާތު ކޭކެއް

ރީނީ ބުނީ، އެ ކޭކު ރީތިކޮށް އެޅުމުން އަނެއްކާވެސް އެ އަހަރު ޑިސެމްބަރު މަހު އިތުރު ކޭކެއް އެޅިކަމަށެވެ. އެއީ ވެސް އޭނާގެ ގެ ކުއްޖަކަށް އަޅައިދިން ކޭކެކެވެ.

"އޭތިވެސް ރީތިވެގެން ގިނަ ބަޔަކު އުޅުނީ. ދެން މި އަހަރު މާރިޗްގައި އަސްލު ކަސްޓަމަރުންނަށް އަޅައިދޭން ފެށީ"

އޭނާ މި މަސައްކަތް ފަށައިގަތީ އެއްވެސް ޓްރެއިނިިންގއެއް ކޯހެއް އެއްޗެއް ހަދައިގެން ނޫނެވެ. އަމިއްލަ ހިޔާލު ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

ފޭސްބުކް އާއި އިންސްޓަގްރާމް ޕޭޖްގެ ފެށުން

ރީނީ ބުނީ، ފޭސްބުކް ޕޭޖެއް ހަދާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހުޅުވާލީ މި އަހަރު މާރިޗް މަސް ތެރޭގައި ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން އިންސްޓަގްރާމް ޕޭޖެއްވެސް ހުޅުވާ އެ ޕޭޖުތަކުގައި އޭނާގެ މަސައްކަތް ދައްކުވައިދީ، ކަސްޓަމަރުން ހައިރާން ކޮށްލައެވެ. އަދި އެއީ އަސްލު ކޭކެއް ތޯ، އެ ކޭކަށް ބަލާ މީހުންނަށްވެސް ނޭގޭ ވަރުގެ އެއްޗެހި އެ ޕޭޖުގައި އެބަ ހުއްޓެެވެ.

ހުސް ފޮނި ޕޭޖްގެ ވެރިޔާ ރީނީގެ ތަފާތު ކޭކެއް

ތަފާތު ހިޔާލުތައް އައި ގޮތް

"އަސްލު ބޭނުންވާ ގޮތަކީ އާއްމުކޮށް ރާއްޖޭގައި އަޅާފައި ހުންނަނީ، ސްކޮޔާ ކޭކެއް އަޅާފައި ނޫނީ ރައުންޑް ކޭކެއް އަޅާފައި އޭގައި މާތަކެއް ޖަހާފައި، ނޫނީ ކޮންމެވެސް ގޮތެއް ހަދާފައި، ނޫނީ ކޭކް ޓޮޕާސްއެއް ޖަހާފައި، އަސްލު އެ ތިންކިންގ ޗޭންޖް ކުރަން ބޭނުންވީ. އައިޑޯންޓް ވޯންކް ކޮންމެހެން ކޭކަކަށް ކޭކެއް އަޅަން" ހުސް ފޮނި ޕޭޖް ހިންގާ ރީނީ ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ، ކަސްޓަމަރު އޭނާ ކައިރީ ތީމެއް ބުނުމުން، ނުަވަތަ ކޭކް އިންނަން ވާ ގޮތެއް، އެ ކަސްޓަމަރު ކޭކު އަޅަން ބޭނުންވާ މީހާ ނުވަަތަ ކުއްޖާގެ މައުލޫމާތު ހޯދައި، އަޅަން ބޭނުންވާ ކޭކާއި ގުޅޭ އެ ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް ހިޔާލު ދީ ކަންތައް އޭނާ ކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ހިޔާލުތަކާއެކު އެ ކަސްޓަމަރެއްގެ ބަޖެޓަށް ފައްތައިގެން ނޫނީ ކަސްޓަމަރަށް ކިޔާދީގެން ކުރާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ރީނީގެ މި ކޭކު ފެނުމުން މިއީ ކޭކެއްކަން ގިނަ ބަޔަކަށް ގަބޫލެއްވެސް ނުކުރެވުނު

"އެ ހުރިހާ ކްރިއޭޓިވިޓީއެއް އަޅުގަނޑު މި ގެންނަނީ އަމިއްލައަށް، އާއްމުކޮށް ކަސްޓަމަރަށްވެސް ކޭކު ފެންނާނީ ފިނިޝިންގގައި. ކަސްޓަމަރު ޕިކްޓައެއް ދައްކާފައި މި ބުނަނީ މިގޮތަށޭ ބޭނުންވަނީ ބުނީމަ، އަޅުގަނޑު ބުނަން އެޅިދާނެ އޭ، މައްސަލައެއް ނޯންނާނެ އޭ އެކަމަކު ތި ކޭކަށް ކުޑަކޮށް ޗޭންޖެއް ގެނެއްސިއްޔާ އަދި މާ ރީތި ވާނެއޭ. އެއީ ސީދާ ކޮޕީ ކުރަންވެސް ކުރެވިދާނެ އޭ އެކަމަކުވެސް ބޮޑަށް ރީތިވާނީ މިހެން މިހެން ހެދީމައޭ".

ރީނީ ބުނިގޮތުގައި، ކަސްޓަމަރުން ދޭ ހިޔާލުތަކާައި، އަދި އޭނާ ސަޖެސްޓް ކުރާ ބަދަލުތަކާއެކު، ކޭކު އަޅަން ގިނަ ކަސްޓަމަރުން އެއްބަސްވެއެވެ.

ރީނީގެ ތަފާތު ކޭކއެއް

"އަބަދުވެސް އޮޕްޝަންސް ދެން ހެދޭނެ ގޮތާއި ރީތިވާނެ ގޮތާއި އެ މީހުންގެ ތީމަށް ފިޓްވާނެ ގޮތާއި ހުރިހާ އެއްޗެއްވެސް"

"އަދި އެ މީހުން އެ މައުލޫމާތުތައް ދިނީމަ އައި ސަޖެސްޓް ކިހިނެއްހޭ ވާނީ މިގޮތަށް އެގޮތަށް އަޅަން. އަޅުގަނޑު އިންނާނެ ބިރިޔާނީ ކޭކެއްވެސް އަޅާފައި. އެ ކޭކުވެސް އެއީ އެ ކުއްޖާގެ ފޭވަރޭޓް ޑިޝް. ސޯ އައިތޯޓް ވައިނޮޓް އައި މޭކް ތެޓްއޭ. ދެން އަޅުގަނޑު އޭތި ސަޖެސްޓް ކުރީމަ ކަަސްޓަމަރުވެސް ވަރަށް ހިތްހަަމަ ޖެހުނު. ދޭ ވާ ލައިކް ޝޮކްޑް. ސޯ ރިއަލްއޯ ބުނީ، ޗިކަންއާއި އެއްޗެހި ހުރީމަ،އަނެއްކާ އެ ކުއްޖާ ބޭނުން ނުވި އެ ފަޅާކަށްވެސް".

ރީނީ އެޅި ބިރިޔާނީ ކޭކެއް، މިއީ ފަޅަންވެސް ބޭނުން ނުވި ކޭކެއް

އޭނާ ބުނީ، އެ ކޭކު އަޅާ ނިންމުމަށްފަހު، އެ ކޭކު ގެންގޮސް ބެލުމުން ކަސްޓަމަރަށްވެސް އަދި އެ ކޭކު އެޅި ކުއްޖާއަށްވެސް އެ ކޭކު އެއީ ކޭކެއްކަންވެސް ގަބޫލު ނުކުރެވުނު ކަމަށެވެ.

މިގޮތަށް އޭނާގެ ޕޭޖުން ފެނުނު ފަހާފޮށި ކޭކު ފެނުމުން ކަސްޓަމަރުވެސް ހުރީ ވަރަށް އަޖައިބުވެފައެވެ.

ތަފާތު ފްލޭވަސް ތަކުގެ ކޭކު އަޅައިދެން

ރީނީ ތަފާތު ފްލާވާސްތަކާއި، ތަފާތު ރަހަތައް ކޭކަށް ގެނެސްދީ ކޭކުގެ ރަހަވެސް މީރުކޮށްލަދޭ ޒުވާނެކެވެ. މިގޮތުން ދިވެހިންގެ ރަހަތަކާއި ގުޅުވާލަން އޭނާ ހުންނަނީ އަމިއްލަ ފްލޭވާސްތައް ހަދާފައެވެ.

"މިސާލަކަށް ޝަރުބަތު ކޭކު އެއީވެސް އަޅުގަނޑު އަމިއްލައަށް އުފެއްދުމެއް، އެއީވެސް ވަރަށް ހިނގާ އެއްޗެއް ކަސްޓަމަރުންގެ މެދުގައި. ދެން އަޅުގަނޑު ހަދަން ރާންބާ ފްލޭވާޑް ކޭކު. އެއީވެސް ވަރަށް މަޝްހޫރު އެއްޗެއް. އެންމެ މަޝްހޫރު އެއްޗަކަށް އިންނާނީ ނައްޓެއްލާ ކޭކު ކިޔާ އެއްޗެއް. އެެވެސް އަޅުގަނޑު އަމިއްލައަށް ދެ ތިން ފަހަރެއްގައި ހަދާފައި ރަހަ އެޑްޖަސްޓް ކޮށް އެކްސްޕެރިމެންޓްކޮށްފައި ހަދާފައި ހުންނަ އެއްޗެއް". ރީނީ ބުންޏެވެ.

ރާންބާ ފަތް ކޭކެއް

އޭނާ ކޭކުތައް މީރުވެގެން އެ ވާހަކަވެސް ގިނަ ބަޔަކު ދައްކައެވެ.

"ހަމަ އެކަނި ނޯމަލް ބަޓާ ކްރީމެއް ނޫން އަޅުގަނޑު ކޭކުގައު ޖަހާނީކީ. މިސާލަކަށް އެ ކޭކު ފަޅާލާއިރު އެތެރޭގައިވެސް ހުންނާނެ ޑިފްރެންޓް ޓައިޕްސް، މިސާލަކަށް ސްޓްރޯބެރީ ޖޫރީސް ބްލީބެރީ ޖޫރީސް ހަދާފައި ނޫނީ ޗޮކްލެޓް އެއްޗެއްސް ހަދާފައި.އެއީ ކަސްޓަމަރު ކައިރިން އަހާފައި މިވެނި މިވެނި ފްލޭވާއެއް....". ރީނީ ބުންޏެވެ.

ރީނީގެ ތަފާތު ކޭކެއް

ހުސް ފޮނި މެދުވެރިކޮށް ކޭކު އަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ކަންތައް ކުރަންވީ ގޮތް

ހުސް ފޮނިން ޕޭޖް ހިންގާ ރީނީ ބުނީ، އޯޑަރު ދޭނަމަ ހަފްތާއެއް ކުރިން އަންގަން ވާނެއެވެ. އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ އެކަކު ކަމުން އޭނާއަށް އެ ވަގުތު ބޭނުން ނުވެއެވެ. ހުސް ފޮނި ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް މެސެޖްކޮށްގެންނާއި، އަދި އިތުރު މައުލޫމާތު ބޭނުން ނަމަ ގުޅާލައިގެންވެސް މި މީރު އަދި ތަފާތު ކޭކްތައް އެޅޭނެއެވެ.

ހުސް ފޮނި ޕޭޖްގެ ނަމްބަރަކީ 9875758 އެވެ.

ރީނީގެ ކޭކެއް

"އެއީ އޭތި ކުރަހާފައި، ގެނެސް ދޭނެގޮތާއި އެއްޗެހި ހަމަޖައްސަން ނީޑް އެޓްލީސްޓް އަ ވީކެކޭ".

ރީނީ ބުނީ، އޭނާގެ ކޭކުތައް އަގުބޮޑު ކަމަށް ކަސްޓަމަރުން ބަލާ ބެލުމަށް ހީވިއަސް، ކަސްޓަމަރުންގެ ބަޖެޓާއި އެއްވަރަށް އޭނާ ކޭކު އަޅައި ދޭ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާއަކީ ޕައުންޑަށް ބަލައިގެން ކޭކު އަޅާ މީހެއް ނޫންކަންވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރިއެވެ.

ރީނީގެ ކޭކެއް

އެހެންކަމުން މިއީ "ހުސް ފޮނި" ކޭކުު އިން ކަނޑާ ފޮނިއެއް ނޫންކަން ސާބިތުކޮށްދޭން ނިކަން އެ ޕޭޖަށް މެސެޖްކޮށްގެން ބޭނުން ވައްތަރެއްގެ ނޫނީ ފްލޭވާއެއްގެ ނޫނީ ބޭނުން ޑިޒައިނެއްގެ ކޭކަކަށް އޯޑަރު ކޮށްލާށެވެ. އެ ޕޭޖްގެ ވެރިޔާ އެ ކޭކަކީ ކަސްޓަމަރު ބޭނުންވާ ވަރަށް ވުރެވެސް ރަނގަޅަށް އަދި ފުރިހަމަކޮށް އަޅައިދޭނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

5 ކޮމެންޓް

 1. ކޭކު

  މިފަދަ ކޭކު ކެއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ

  11
  14
 2. އަރޫ

  ވާވް ހާދަ މޮޅޭ، ماشاءالله

  44
  2
 3. ނާނު

  ޓީއެލްސީގަ ދައްކާނެ އެކި ފާޑުގެ ތިޔަބުނާ ވައްަތަރުގެ ކޭކްތައް ހަދާތަން ވަރަށް ތަފްސީލްކޮށް ކޭކުއެޅުމަށް ކޭކްތައްޔާރުކުރުމަށްބޭނުންވާ ހުރިހާކަމެއް ، އެޕްރޮގްރާމް ބަލާނަމަ ތިޔައީ އުނދަގޫ ކަމެއްނޫން ކޭކް ފުށްގަނޑު ތައޔާރު ކުރުމުން ފެށިގެން ޑިޒައިން ހެދުމާ މާ ހެދުމާ ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަ އ. އިން ޔާ. އަށޭ ބުނާގޮތަށް

  5
  1
 4. އަހުމަދު

  މާޝާ ﷲ ވަރަށް ރީތި އަދިވެސް ހެޔޮވިސްނުމައިއެކު ކުރިއަށް ގެންދަވާށި.

  29
  2
 5. ހޮޅިމީހާ

  'ފްލޭވަރސް ކޭކްސް އެއްޗިސް އަޅަނީ' އޭ؟ އެއްޗިސް އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަހެއްބާ؟ ޕިސްޕިސް....
  'ފްލޭވަރސް ކޭކު ކަހަލަ އެއްޗެހި އަޅަނީ'.' މިހެން ނޫންބާ ތިޔަ އިބާރާތް އޮންނަން ޖެހެނީ؟

  4
  1