ރާއްޖެ މީހުންނަކީ އާއްމު ގޮތެއްގައި ޖާނުން ކުޑަ ބައެކެވެ. އުފެދުމުގައިވެސް ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގެ މީހުންނާއި އަޅާ ބަލާފައި ރާއްޖެ މީހުން ސައިޒުން ކުޑަވެފައި އިސްކޮޅުންވެސް ކުރެވެ. ކަން އޮންނަނީ މިހެން ކަމާއި މެދު އެއްވެސް މީހަކު ދެބަހެއް ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ދެން މި ދައްކަން އުޅޭ ވާހަކާގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޙިޔާލް ތަފާތުވުންތަކެއް ހުރެދާނެއެވެ.

އާނއެކެވެ. ޖާނުން ކުޑައީ ހަމައެކަނި ރާއްޖެ މީހުންނެއް ނޫނެވެ. އަހަރެމެން މި ހިމެނޭ ބައްރުު، އޭޝިޔާގައި ހިމެނޭ ގައުމުތަކުގެ މީހުން، ޔޫރޮޕާއި އެފްރާގެ އިތުރުން އެނޫންވެސް ބައްރު ތަކުގެ މީހުންނާއި އަޅާ ބަލާފައި ހަމަ ސައިޒުން ކުޑައެވެ. އެ ބައްރުތަކުގެ މީހުން އޭޝިޔާ މީހުން ދެކެނީ "ކުދިކުދި" ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ކަންމިހެން އޮތް ނަމަވެސް، ރާއްޖޭގައިވެސް ޖާނުން ވަރުގަދަ މީހުން ތިބެއެވެ. އެންމެ ގިނައިން މިފަދަ މީހުން ތިބެނީ ކޮން ސަރަހައްދެއްގައިތޯ ބެލުމަށް އަޅުގަނޑު އަމިއްލަ އަށް ކުޑަ ދިރާސާ އެއް ހެދީމެވެ. މިގޮތުން ޖާނުން ވަރުގަދަކޮށް ތިބޭ މީހުންނާއި ސުވާލުކޮށް، އެމީހުން ނިސްބަތްވަނީ ކޮން އަތޮޅަކަށްތޯވެސް ސުވާލު ކުރީމެވެ. އަދި ބައެއް މީހުންނާއި ހަވާލުކޮށްގެންވެސް މި ދިރާސާގެ ކަންތައް 2 މަސް ވަންދެން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީމެވެ. މިގޮތުން ދިރާސާގެ ނަތީޖާތަކަށް ބަލައިލާ އިރުގައި އެންމެ ގިނައިން މިފަދަ މީހުން ތިބީ ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގައެވެ. އެއީ ލ. އަތޮޅާއި ހުވަދޫ އަތޮޅުގެ އިތުރުން އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކުގައެވެ.

މިއީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތަކުން ހަދާފައިވާ ދިރާސާ އެއް ނޫނެވެ. ރާއްޖޭގެ އުތުރުގަ އާއި މެދުރާއްޖެ ތެރޭގައިވެސް ޖާނުން ވަރުގަދަ މީހުން ތިބެއެބެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުގެ ދިރާސާ އިން ފާހަގަވެފައިވާ ގޮތުން އެންމެ ގިނަ މީހުން ތިބެނީ ދެކުނުގައެވެ. މިއީ ތެދެއް ހެއްޔެވެ؟

 

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

42 ކޮމެންޓް

 1. ސާނީ

  ތީ މަށައްވެސް ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމެއް.

  49
  51
 2. އުމާ

  އުތުރު މީހުން ބަލާނީ އޮޑި ވެރިއަކަށް ނޫނީ މަސް ވެރިއަކަށް ވެވޭތޯ. ދެކުނު މީހުން ބަލާނީ ކުރިއަރައިގެން ދެވޭތޯ. މިއީ ތަފާތަކީ

  59
  36
  • ޝާމް

   އައްދެ..ދެކުނުގަ ނޫޅޭދޮތަ މަސްވެރިންނެއް..އެންމެ ވަރުގަދަ މަސްވެރިން ތިބީވެސް ހުވަދޫ އަތޮޅުގަ..ވާނުވާ އެގިބަލަ...

   50
   8
  • ނަސީދު

   ދެކުނުގަ ނޫޅޭނެ ދޯ އެހެންވީމަ އޮޑިވެރިންނާ މަސް ވެރިންނެއް..ހައްހައް..ބަލަ އޮޑިވެރިންނާ މަސްވެރިންނަށްވެސް ރިޒްޤް ދެއްވަނީ ހާލިގްވަންތަ ﷲ..އެމީހުންވެސް ކުރި އަރައިގެންދާނެ.މަސަތްކަތްކުރާ ކޮންމެ ބަޔަކަށްވެސް އެކަލާންގެ ކުރިއެރުން ދެއްވާނެ. އެއީ އުތުރު ދެކުނު ވެގެން ލިބޭއެއްޗެއްނޫން...ނަމަވެސް ބުނަން އުތުރުގަ ތިބީ ރާއްޖެދުއް އެންމެ ވަރުގަދަ ފަހުލަވާނުން.. އެއީ އުތީމު 3 ބެއިން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ.. ލާގުޅާ އޮށެއް ވަރު ތަނެއްގަ ކޮން އުތުރެކޭ ދެކުނެކޭ ކިޔާކަށް...މީހުން ހިތުގަ ނަފްރަތު އުފެއްދުންނޫން ދެން ކޮންކަމެއް..ޖާނުން ވަރުގަދަ މިޙުނޯ ދިރާސާޔޯ ހެހެހެ

   48
   1
 3. ސިނާ

  ތިޔޮއް ދިރާސާއެއްދޯ!ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގަވެސް އުޅޭ ޖާނުން ވަރުގަދަ މީހުން..ތި ދިރާސާޔާ މަ ދެކޮޅު އެއީ މަފިރިސޮރު ނުލާހިކު ޖާނުން ވަރުގަދަ. ޢޭނަ ދެކުނެއްނޫން ޔަގީނުންވެސް...

  57
  11
 4. ޑާނު

  ޜަގަޅަށްދިރާސާ ކޮށްލުންއެދެން ކުލުދޫފުސީގަ އެންމެގިނައީ.އުތުރުމީހުން ވަރުގަދަވީމް މިހާތަނަށްވެސް ރާއްހެސަލާމަތްކުރުމުގާ އުތުރުމީހުންހެހިއްސާބޮޑީ

  49
  13
 5. ނަހޫ

  އައްޑޫތީގެ ތެރޭގަ ނުހިމެނޭ.. އެތާގަ ތިބޭ ގިނަ މީހުންނަކީ ހިކި އަދި ބަލިކަށިބަޔެއް.

  55
  24
  • ޜަނގަޅު

   ފުވައްމުލަކުގަވެސް. އަހަރެންނަށް އަދި ފެންނަ މީހުން ވ ކުދި. ޙުވަދޫގައި ތިބޭ.. ވ ފަރުވާކުޑަ ދިރާ ސާއެއް.

   27
   5
 6. އފ

  ތިބުނީ ހަމަ ރަަަަގަޅައް

  31
  11
 7. ޙިޔަލަ

  ޙަމަ ހުސް ދޮގު

  31
  8
 8. ރމޒ

  ދިވެހި ބަހުގެ ޤަވާޢިދުތަކަށް ވިސްނައިގެން ލިޔުއްވުން އެދެން.

  28
  2
 9. އައިސަ

  2 މަސްދުވަސް ވަންދެން ކުރި ދިރާސާގަ ހާދަ ކުރު ލިޔުން ކޮޅެއް؟. އިތުރު ތަފްސީލު ލިޔެލި ނަމަ ވަރަށް ފުރިހަމަ ވީސް

  31
  1
  • އަލިބެއްޔާ

   ދެކުނު އަތޮޅު ތަކަކީ ހުވަދޫ ކަނޑުން ދެކުނު އަތޮޅުތައް ހުވަދޫ، ފުވައްމުލައް، އައްޑޫ. ދެކުނު ވާން ނޫޅޭ.. ހެހެހެހެ..

   10
   1
   • ހޯން

    ކާކުތަ އުޅެނީ ދެކުނު ނުވެވިގެން ޕަކާސް ފަޅޮލޭ ބޯކިބަލޭ ކިޔާބިޔަ

    6
    2
 10. ނާޒިމް އިބްރާހިމް

  ރަނގަޅު ވާހަކައެއް.ފާހަގަ ކުރެވޭ ހަޤީގަތެއް

  17
  24
 11. މޮޔަބެ

  އަސްލު ތިފަދަ ދިރާސާއަކީ ވ މުހިންމު ދިރާސާތަކެއް؛ ދެކުނު ހަލާރަތު ސިލޯނުން ފެށުނުއިރު އުތުރުގައި މިކްސްކޮށް އެހަލާރަތު ވާކަން ފާހަގަވެއެވެ... ދިވެހިންގެ ތެޜޭ އެންމެ ހިތްވަރުގަދަ ފަހުލަވާނުން ނުކުތީ ބޮޑް ތިލަދުންމަތިންނޭ ބުނެވޭނެއެވެ... އެބޭފުޅުންނަކީ އިސްކޮޅުންވެސް ބޮޑުބަޔެކެވެ...ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީ ހަލާރަތުގެ ކާބަފައިން ވ ހިތްވަރުގަދައެވެ...

  40
  4
 12. ޙުސެނު

  ޙުސް ދޮގު،،،މޮޔަ ނުވެބަލަ،،ު

  15
  4
 13. Anonymous

  ޙުސް ދޮގު،، ގަބޫލެެއް ނުކުރެވޭ،،،

  15
  5
 14. ދުރާސާ

  ތީ ނުބައި ދިރާސާއެއް. ދެކުނުގަ ތިބޭނީ އިސްކޮޅުން ކުރު މީހުން މިރާއްޖޭގަ. ރަނގަޅަށް ބަލާބަލަ

  14
  7
 15. މަ

  Q އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު ކުރޫއަކަށް މޯލްޑިވިއަންގައިއުޅުނުއިރު ދިމާވި ވަރަށް ގިނަ ބޭރުމީހުން އެހި ތިއީ އަރަތްބެއްހޭ ލަންކާ މީހެއް ހޭ. ބޮޑުކަމުން

  8
  1
 16. މައިޝާ

  ރާއްޖޭގަ ޖާނުން ވަރުގަދަމީހުން އުޅޭ ހުރިހާ ހިސާބެއްގަވެސް އެއީ މީ މިކްސްޑް ތަނަކަށް ރާއްޖެ ވާތީ ސޯ ތިފަދަ ދިރާސާ އަކުން ނުބުނެވޭނެ ދެކުނުގައޭ ޖާނުންވަރުގަދަ މީހުން އުޅެނީ..ވާނުވާ ދިރާސާ

  17
  1
 17. އ

  ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅަކަށް ގޮސް ރަނގަޅަށް ދިރާސާ ކުރޭ ތިޔަ ގޮތަށް ގޮނޑީގައި އިނދެގެން ލިޔުނީމަ ރަނގަޅެއް ނުވާނެ އުތުރުން އެންމެ ބިޔަ ވަރުގަދަ މީހުން ތިބިރަށް ތަކުގަ ތެރޭގައި ކުޅު ދުއްފުށި.... ދިއްދޫ ... ފިއްލަދޫ ...ނޮޅިވަރަން ހިމިނޭ މެދުރާއްޖެތެރެއިން ވެސް ކަނދޮޅުދޫގެ ރަށް ވެހިން ނައިފަރު ހިންނަނަވަރު .... އދ. ދިއްދޫ މީސްކޮޅު މަދަސް މީހުން ބޮޑެތީވާނެ ވޮލީ ކުޅުނު ސާމިލް ... އަބްދުﷲ މުހައްމަދު . ގާސިމް އިބްރާހިމު.... ރަނގަޅު ދިރާސާ ކުރައްވާ އަދި މިނޫން ރަށް ތަް ވެސް ހުންނާނެ

  15
  1
 18. ޓިނު

  ދެކުނު އަތޮޅު ތަކުގަ ގިނައީ ވަގުން މިސާލަކައް ނިމިދިޔަ ސަރުކާރު

  20
  23
 19. ބަކުރު

  ޖާނުން ވަރުގަދައީ ދެކުނު މީހުންނޭ ކިޔާނެ ކަމެއްނެތް. ޖާނުން ވަރުގަދަވެގެން ވީކަމެއް ކޮބާ؟ ތާރީޚް ބަލާލީމަ އެނގޭނެ ޖާނާމާލު ގުރުބާންކޮށްފަ ވަނީ ރާއްޖޭގެ އުތުރު މީހުންކަން... ވަކިން ހާއްސަކޮށް ބޮޑުތިލަދުންމަތި. ހަގީގަތަކީ މިއީ.

  28
  7
 20. ވަގު

  މިހާރުވެސް ނިސްބަތުން ޖަލުދަ އެންމެގިނައީ ދެކުނުމީހުން އެއީތޯ ވަރުގަދަމީހުންނަކީ ފަތްބޫން ވައްކަންކުރުން ދެން ކިޔާނެކަމެއްނެތް---

  21
  12
 21. އަޒާ

  މިކަމަކާ އެއްބަހެއްނޫން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ޖާނުން ބޮޑެތި މީހުން އުޅޭކަމަށް ފެންނަ އެއް ރަށަކީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، ދެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައިވެސް ކުދިކޮށް ތިބޭ މީހުންނާއި ބޮޑެތި މީހުން އުޅޭ، އެކަމަކު ހުވަދޫ ފުވައްމުލަށް މިއީ ރާއްޖޭގެ އެހެން ހިސާބުތަކަށްވުރެ ޖާނުން ކުދި މީހުން އުޅޭ ރަށްތަކެއް.

  13
  9
 22. ހަސީ

  ދެކުނުގެ މަސްވެރިންވަރަށް ގިނަވާނެ، މަސްވެރިން ތިބެނީ ޖާނުން ވަރުގަދަކޮށްވެސްމެ. އަދި ހަމަ ތ.އަތޮޅުގެ ބައެއްރަށްތަކުގެ މީހުންވެސް ޖާނުންވަރުގަދަ

  11
 23. އަޒ

  ހުވަދު އަތޮޅު މީހުން ތިބެނީ ހަށިގަޑު ގައި ބޮޑީ ބިލްޑް މަސް ޖަހާފައި ޗަސް މަސް ޖަހާފައި ތިބޭ މީހުން މަދުވާނެ އެއީ ހަގީގަތް

  12
  1
 24. ހުސޭނުބޭ

  ޖާނު ކައިރީގައި އަހާލާފައި މަ އެބަ ޖަވާބެއް ދެން!

  16
  1
 25. އަލްޑީޑި

  މާލޭ މަގުތަކުން ސާންޕަލް ނަގައިގެން ދިރާސާ ސައްހައެއް ނުވާނެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ގޮސްފަ ހުރި މީހެއް ވީމަ މި ބުނަނީ، އެންމެ ބިޔަކޮށް އިސްކޮޅާ ރޫފަ ހުންނަނީ ހއ އަދި ހދ ގަ. ކުޅުދުއްފުށި އެއީ ކުރިން ސުރެން މީހުން ބިޔަ ކަމަށް މަޝްހޫރު ރަށެއް. ދެކުނުން ލ އަތޮޅު މީހުން ބިޔަ. އަދި ތިނަދޫ މީހުން އިސްކޮޅުން ދިގު ކަމަށް ވެސް ފާހަގަވޭ. އައްޑޫ ފޯއްމުލަކު މީހުން އެވްރެޖްކޮށް ކުރު.

  12
  1
 26. ވިޝާލް

  މަށަކީ ސ.ހިތަދޫ މީހެއް އިސްކޮޅުގަ 6.2 ފޫޓު ހުރޭ. އެކަމަކުވެސް އަހަންނަށްވުރެ ކުޑަކޮށް ތިބޭމީހުންނަކީ ޖާނުން ބަލިކަށިބައެއްގެ ގޮތުގަ ނުދެކެން.

  13
 27. ޓޫކިލޯ؟

  ތިއީ އަނެއްކާ ކިހިނެއް ހަދާފަ އޮތް ނުރަސްމީ ދިރާސާއެއް؟ ތިކަމެއް ފާހަގައެއް ވަކި ނުކުރެވޭ. ތިވީގޮތުން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމަށް މުޅިންވެސް ދެކުނުންތާ ކުޅުންތެރިން ނަގަންވީ؟

 28. ބާބޫ

  ދެކުނު މީހުން ޖާނުން ބޮޑުކަމެއް ނޭންގޭ، އެންމެ ޖާނުން ބޮޑީ މާލޭ މީހުން އެމީހުން ދެކުނާއި އުތުރުގެ މީހުންގެ ލާރިކޮޅު ފެލާލަނީ ކިނބިހިންޏެއް މަރާލާހާ ފަސޭހައިން..............

  16
 29. ޕްރީޖޫޑިސް

  ޖާނުން އެންމެ ވަރުގަދަކޮށް ތިބޭނީ މިއާޓިކަލް ލިޔުނު އަތޮޅުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން.

 30. ވިލިގިއްލޭ ގޮޅެޔާ ކާމިލު

  ދެކުނު ފެށެނީ ހުވަދޫ ކަނޑުން ދެކުނުންނެވެ. ދެކުނު ވާން ނޫޅޭށެވެ..

  6
  1
 31. XD

  އަބަދު ސިނގިރޭޓާ ކޮފީއާ ބޮއެގެން އުޅޭ ބަޔަކު ކޮން ޖާނެއްތަ ވަރުގަދަ ވާނީ. ކެއަސް ފައިދާ ހުރި އެއްޗެއް ނުކާނެ ގަރުދިޔައާ ބަތާނޫނީ.

  7
  4
 32. Anonymous

  ތިއެއް އިނގޭނީ ސިފައިންގޭގައި ތިބި މީހުންނަށް ބެލީމަ. އެހެން ޤައުމުތަކުގަ ސިފައިންގެއަށް 5، 4 ފޫޓު މީހުންނައް ވަދެވޭއިރު ރާއްޖޭގައި ވަދެވެނީ 5 ފޫޓު 5 އިންޗި ހުރެގެން.

 33. ޟ

  ގައުމައް ދިމާވި ހުރިޙަ ނުރައްކިަލަކުން ޜާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރުމައް އެންމެ ބޮޑު ރޯލެ ކުޅުނި އުތުރުމިހުން?

  14
  2
 34. ކުއީން

  މަގޭބިޓުވެސް ނުލާހިކު ޖާނުން ވަރުގަދަ ވެފަ ބިޔަވެސް ވާނެ..އެއީ ދެކުނު ހަމަ...ދެކުނުގެ މީހުން ވަރަށް ޖާނުން ވަރުގަދަ ވާނެ

  6
  6
 35. ނާހަމަ

  އިސްކޮޅެއް ނޫން މުހިންމީ ، ކުރަސް ، ދިގަސް، ހިއްކަސް ، ފަލަޔަސް ، ކުރަނީ އެއްކަމެއް!! ! ނިކަން ދިރާސާއެއް ކޮަށްބަލަ ރާްއްޖޭގެ އެންމެ އަޚްލާޤީ މައްސަލަ އުޅެނީ ކޮންބައެއްގަތޯ، އެންމެ ގިނައިން ހަކުރު ބޯމީހުންނާއި، ނަހަލާލަށް ވިހާމީހުނ އެންމެ ގިނައީ ކޮންތާކުތޯ؟؟؟ ތިޔާ ކިޔާ ދެކުނުގަ ? މިއީ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ ކަމެއް ! މާކަ ބޮޑު ދިރާސާ އެއް ކުރާކަށް ނުވެސް ޖެހޭ !!

  7
  2
 36. ފިލްވް

  ލާމު އަތޮޅު. ދެން ގދ. ތިނަދޫ، އދ. ދިއްދޫ، ހދ. ހަނިމާދޫ އަދި ނޮޅިވަރަން. ރ. އިންނަމާދޫ އަދި ރަސްމާދޫ. ދެން ނުތިބޭނެ.

  2
  1
 37. ބޖޞަމ

  ޖާނުން ވަރު ގަ ދައީ އެމީހެއްގެ ގިތް ްއެންމެ ވަރުގަ ދަ މީހާ........ ؛)