ދާހިލުމަކީ އާންމު ކަމެއް ނަމަވެސް އަބަދު ދާހިތްލާނަމަ، ދާހިތްލުން މަދުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެކަންކަން ހުންނާނެއެވެ. އެގޮތުން ގިނަ ކަންކަމަކީ ކެއުމަށް ގެންނަ ބަދަލަކުން ރަނގަޅުކުރެވޭނެ ކަންކަމެވެ.

ގިނައިން ފެންބުއިން: ދުވަހުގެ ބިޒީ ޝެޑިއުލްގައިވެސް ގިނައިން ފެން ބުއިމަށް އާދަކުރާށެވެ. ފެނަކީ ހަށިގަނޑު ތާޒާކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ މާއްދާއަކަށްވާއިރު ބޯންޖެހޭވަރަށް ފެން ނުބޮވޭނަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަށިގަނޑުން ބޭރުވާންޖެހޭ ބައި ބޭރުނުވެ އިތުރު ސިއްހީ މައްސަލަތަކަށް މަގުފަހިވާނެތީ އެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު މަދުވެގެން 6 ތަށި ފެން ބުއިމަށް ސިއްހީ މާހިރުން ބުނެއެވެ.

ހޫނުފެނުން ފެންނުވެރުން: ހަށިގަނޑުގެ ޓެންޕަރޭޗާއަށްވުރެ މަތިން ފެންވެރުމަކީ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ކަމެއް ނަމަވެސް އެއީ ދާހިތްލުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ފިނިފެނުން ފެންވަރާށެވެ. އަދި އެންޓި ބެކްޓީރިއަލް ސައިބޯނިއެއް ބޭނުންކުރާށެވެ. އެގޮތުން ގައިން ނުބައިވަސް ދޮވުމުންވެސް ދުރުކޮށްދޭނެއެވެ.

ކެފެއިން މަދުކުރުން: ކޮފީތަކަށް އެރުމަކީ ރާއްޖޭގައި އާންމުކަމެކެވެ. އެގޮތުން ދުވާލަކު 2 ނުވަތަ 3 ފަހަރަށް ކޮފީއަށް ރައްޓެހިންއެކީ މޭޒެއް މައްޗަށް ނާރާބައެއް މަދުވާނެއެވެ. ކެފެއިންގެ ސަބަބުން އެންސިއެޓީ އަށް މަގުފަހިވާތީ، ހަށިގަނޑުން ގިނައިން ދާހިތްލަށް ދިމާވެއެވެ.

ޔޯގާ: ޔޯގާ ކުރުމަކީ މިކަމަށް އޮތް ގުރުރަތީ ޙައްލެކެވެ. ހަށިގަނޑުގެ ނާރުތައް ދެމި، ހަމަޖައްސައިލައިދޭ ކަމަކަށް ޔޯގާ ވެގެންދާއިރު ނޭވާލާން ފަސޭހަވެ ހަމަޖެހިލުމުގެ ސަބަބުން ގިނައިން ދާހިއްލުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ހައްލެއް ލިބިގެން ދެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

8 ކޮމެންޓް

 1. ޑޯންވޮނާ

  ކެފެއިން ދިވެހިން ބޭނުން ކުރަނީ އެއީ ސްޓައިލް އަކަށް އެމެން ނަކީ ނިކަން ފޯރާ ބަޔެއް ކަމަށް ދެން ބަލަން ތިބޭ ބަޔަކަށް ދެއްކެން ވެގެންނެވެ. ކެފެއިން އެވަރަށް ބޭނުން ކުރުމަކީ އެއީ ހަށަިގަނޑަުގެ ސެލްސް ތަކުގެ ބާރު ދެރަ ކޮށްލާ އެއްޗެކެވެ. ދިވެހި އަންހެން ވެރިން ސްޕެޝަލީ ޒުވާން ކުދިން ވެސް ކެފެއިން ބޭނުން ކުރަނީ ސްޓައިލަށެވެ. އަދި މަމެން އެއްދުވަހު ހުޅުލެ އަށް ދާން ވެެގެން ފެރީ އަށް އެރި ތަނުން ހެދުނު 6 ނުޖަހަނީސް ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކު ފިނި ކޯކް ދަޅެއް ހިފައިގެން އައިސް ދޯނި މަތީގައި އިނދެގެން ބުއީއޭ. އެކުއްޖާ ގެ ބޭނުމަކީ ބަލަން ތިބި މީހުންނަށް ދެއްކުން ތިމަންނާ އަކީ ވަރަށް ބޮޑު މުއްސަންޖެކޭ އަދި ވަރަށް ފުދޭ މީހެކޭ އެހެންވެއޭ ކޯކް ހެދުނު ހެދުނާ ބޮނީ. މަމެން ހިތަށް އެރީ އެހެރަ ގަމާރެއްގެ ބީތާ ކަން ބޮޑު ކަމާއޭ ދޯ. ދަ ރާއްޖެތެރެެއަންސް ކުރާނީ މުޅިން ވެސް މިޒާތުގެ ސެންސްލެސް ކަންކަމޭ އެމެން ކިޔެވިއަސް ތަރައްގީ އެއް ނުވެއޭ ކިޔަވަނީ އެއީ ހަމަ ސްޓޭޓަސް އެއްގެ ބޭނުމުގައޭ ހަމަ ސެންސްލެސް ކަންކަމޭ އެމެން ގިނައިން ކުރަނީ. ކުރިއަށް އޮތް 10 އަހަަރު ފަހުން ރާއްޖޭގެ އާސަންދަ އިން ބޭސް ކުރަން ޖެހޭނީ މިފަދަ ބުރާންތިން ޅަ އުމުރުގައި ސެންސްލެސް ކަމުން ކޮށްފއިވާ ކަނޑުކޮސް ކަންކަމުން އެމެންގެ ހަށިގަނޑަށް ލިބުނު ގެއްލުމަށް ފަރުވާ ދޭންއޭ. މިކަން ކަން ރަނަގަޅު ކުރެވޭނީ ދަ ރާއްޖެތެރޭގެ 10 ހާހުން ދަށުގެ ހުރިހާ އާބާދީ ތައް އެމެންނަށް އޮޅުވާލައިގެން ނަމަވެސް ކުޑަ ކުއްޔަކަށް އެމެންނަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓްސް ތައް ދީގެން ދަ ރާެއްޖެތެރޭގެ 10 ހާހުންދަށުގެ އާބާދީޫ ތައް އުޅޭ ރަށް ތައް އެއްކޮށް ފަޅު ކޮށްގެންނޭ އެނޫން އެއްވެސް ޗޮއިސް އެއްވެސް ނެތޭ. އައި ކުޑް ސްޓޭ އަވޭކް ޖަަސްޓް ޓު ސީ ދަ ސެންސްލެސް ތިންގްސް ޑަން ބައި ދަ ކަންޓްރީ ސައިޑަރސް ދޯސް ތިންގްސް ކެނޮޓް ބީ އެކްސެޕްޓެޑް އޯރ ޓޮލެރޭޓެޑް އައި ޑޯން ވޮނާ ކްލޯސް މައި އައިޒް ޕްރިޓެންޑިންގް ދެއަރ އިޒް ނަތިންގް ހެޕެންޑް. އައި ޑޯން ވޮނާ ސްޕެންޓް މައި ލައިފް އިން އަ ކްރުއަލް ޓްރޫ ލަޔާރސް ވޯލްޑް އައި ޑޯން ވޮނާ ސްޕެންޓް މައި ލައިފް ވިދް ސަޗް ވޯލްޑް އައި ޑޯން ވޮނާ ކްލޯސް މައި އައިޒް ވިދައުޓް ރިޒޯލްވިންގް އިޓް އައި ޑޯން ވޮނާ ކްލޯސް މައި އައިޒް ވިދައުޓް ރިޒޯލްވިންގް އިޓް އައި ޑޯން ވޮނާ ކްލޯސް މައި އައިޒް އައި ޑޯން ވޮނާ ކްލޯސް މައި އައިޒް އައި ޑޯން ވޮނާ މިސް ދިސް ޗާންސް އައި ޑޯން ވޮނާ މިސް ދިސް ޗާންސް ބޭބީ....

  • އަތޮޅުތެރެ ކުއްޖާ

   ރާއްޖެތެރެއޭ ކިޔާ އަނގަހުޅުވާއިރު މާލެ އޮންނަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގަތަ؟ ދެން ގަމާރު ބައެކޭ ބުނެ އަނގަހުޅުވާއިރު ކިތަށް ކުދިން ރަށްރަށުން ކިޔަވައިގެން ޓޮޕްޓެންއަށް އަރަނީ...

  • އަ ޕްރައުޑް ރާއްޖެތެރެއަން

   ކޯކު ދަޅެއް ލިބެނީ ކިތައްރުފިޔާއަަށްތަ؟
   10-20
   ވަރަށް ލިބޭނެ ގަމާރާ.. ދެންތިބުނާ މާލޭކުދިން ތިބޯ ކޮފީތަކާ ކާ ފާސްޓް ފުޑް ތަކުން ލިބެނީ ހަމަސާފު ފައިދާ... ތި ކޮމެންޓު ލިޔެފަ ހުރިގޮތުން އިންގޭ ތީވެސް ރާއްޖެތެރޭ މީހެއްކަން.. މަމީ ނ. މީހެއް މަގޭ ބަހުރުވަ ހަމަގައިމުވެސް ތިބާއަށްވުރެ ތާހިރު...

  • މެންޓަލް

   އައި ޑޮންވޮނަ ސީ ދިސް ކޮމެންޓް..
   ސަޗްއަ ޑިޕްރެސްޑް ކޮމެންޓް....

 2. ޑޯންވޮނާ

  އަބަދު ދާހިތްލާނަމަ މިއީ އެކަމަށް އޮތް ޙައްލު ކިޔާދޭން އެބަޖެހެއޭ މާލެ އަށް އަރާ ތިބި ދަ ރާއްޖެތެރެއަންސް އިންނަށް ސްޕެޝަލީ އެމެން އެހެން މީހުންނަށް ދައްކަން ވެގެން އެނަރޖީ ޑްރިންކް ދަޅު މަގުމަތީގައި ދަމުން ބޮމުން އަދި ރެސްޓޯރެންޓް އަކަށް ވަދެއްޖެނަމަ ކޮފީ ފެން ބޯ ގޮތަށް ބޮމުން ތިމާމެން މީ މާ މުއްސަނދި ފޯރާ ބަޔެއް ކަމަށް ދެން ތިބޭ މީހުންނަށް ދެއްކެން އުޅޭ އިރު މީ ދަ ބަނޑުއަކިރިން ނޫންތޭ މިވާނީ ހަމަ މިއަށް ނޫންތޭ. ދަ ރާއްޖެތެރެެއަންސް ކެފެއިން އެހެން މީހުންނަށް އެމީހުންނަކީ މުއްސަނދި ބަޔެއް ކަމަށް ދެއްކެން ކަން ކުރާ ގޮތުން މަމެންނަށް އެމެންގެ ގަމާރު ކަމޭ ފެނިގެްން ދަނީ. އައި ކުޑް ސްޓޭ އަވޭކް ޖަސްޓް ޓު ސީ ދީސް ސެންސްލެސް ދަ ކަންޓްރީ ސައިޑަރސް އެޓިޓިއުޑް އެން ބިހެވިއަރ އިޓްސް ދަ މޯމެންޓް އޮފް ޓްރީޝަން ޓު ދެއަރ ބޮޑީ. އައި ޑޯން ވޮނާ ސީ ދޯސް ޓައިޕް އިން މައި ލައިފް އެއީ އޭ މަމެންނަށް މާލޭގެ ރެސްޓޯރެންޓް އަކަށް ވެސް ނުދެވޭ ކަމަކީ އއި ޑޯން ވޮނާ ސީ ދީސް ސެންސްލެސް ކަންޓްރީ ސައިޑާރސް ޑަމްބް އެޓިޓިއުޑް އެންބިހޭވިއަރ އައި ޑޯން ވޮނާ ސީ ދިސް ސީންސް އައި ޑޯން ވޮނާ ސީ ދީސް ސީންސް...

  • ވާނުވާ

   ކަލޭތީ މޮޔައެއްތަ؟

 3. Anonymous

  تا

  • ރީޒަން

   ދިވެހި ބިއުޓީ ކްއީނޭ މެން ސްޕެޝަލީ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ނަކީ އެއީ ކެފެއިން ބޭނުން ކުރުމުގައި ހައްދު ފަހަނައަޅާ ފައިވާ ބަޔެކޭ އެމެން ކެފެއިން ގިަނަ އަދަދަކަށް ހުންނަ އެނަރޖީ ޑްރިންކް ބޮނީ އެއީ އެމެންނަކީ ފިރިހެނުންނަށް ވުރެން ގަދަ ބަޔެއް ކަމަށް ދެއްކެން ވެގެންނޭ އެކަމަކު އަންހެން މީހާގެ ބޮޑީ ގެ ޑީއެންއޭ އަކީ އެއީ ފިރިހެން މީހާ އާއި ތަފާތު ޖެނެޓިކްސް އެކޭ. މިކަން ކަން ޖެހޭނެއޭ ތަމެން ދަނެގަންނަން އަދި ތަމެން ޖެހޭނެއޭ މިފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލި ވާން ތަމެން އެމްޑީޕީގެ ޒުވާނުންގެ ގޮފީގެ އިސް މަގާމް ތަކުގައި ތިބޭނަމަ. ޔޫއާރ ދަ ޕާރފެކްޓް ޕާރސަން ފޯރ ދިސް އައި ޖަސްޓް ވޯންޓް ޔޫ ޓު ނޯ އައި ފައުންޑް އައުޓް ތައުޒަންސް އޮފް ރީޒަންސް ފޯރ އިޓް އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ޔޫ އައި އޭމް ސޮރީ ދެޓް އައި ހާރޓް ޔޫ އިޓްސް ސަމްތިންގް ދެޓް އައި މަަަސްޓް ލިވް ވިދް އިޓް އެވްރީޑޭ ވިދް ޕޮލިޓިކްސް އައި ވިޝް ދެޓް ޔޫ ކުޑް އަންޑަރސްޓޫޑް އިޓް ވެލް އިނަފް އައި ފައުންޑް އައުޓް ތައުޒަންސް އޮފް ރީޒަންސް ޓު މޭކް އިޓް އަ ބެޓަރ ޕްލޭސް އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ޔޫ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ޔޫ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ޔޫ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ޔޫ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ޔޫ ކަމޯން ސްޓޭންޑް އަޕް ޕުޓް ޔުއަރ ހޭންޑްސް އިން ދި އެެއަރ އެން ޓޭކް އަ ޖަމްޕް އެން ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް...