ދިވެހިންގެ ތެރޭގައިވެސް މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ އެކައްޗަކީ ސްނެޕްޗެޓެވެ. ސްނެޕްޗެޓުގެ ޙާއްސަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އިންނަނީ އޭގެން މީހަކަށް މެސެޖެއް ފޮނުވާފައި، އެ ލިބެން ޖެހޭ މީހާ އެ މެސެޖު ކިޔުމުން ވަގުތުން އެ ގެއްލުމެވެ.

ނަމަވެސް އެ މެސެޖު ސޭވް ކޮށްފިނަމަ ނުގެއްލި އިންނާނެއެވެ. އަދި ޗެޓުގެ ސްކްރީން ޝޮޓެއް ނަގައިފިނަމަވެސް އެމީހަކަށް އެކަން އެނގޭނެއެވެ. މިއީ ސްނެޕްޗެޓް މަގުބޫލުވެގެން ދިޔަ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބެވެ.

ކޮންމެއަކަސް، ސްނެޕްޗެޓުގެ ނާޖައިޒް ފައިދާ ނަގާ މީހުންވެސް ވަރަށް ގިނައެވެ. މިހާރު ސްނެޕްޗެޓުގައި އުޅޭ ދިވެހި ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކު މިދަނީ އޭނާގެ ސްޓޯރީ އަށް އަމިއްލަ ބަރަހަނާ ފޮޓޯތައް ލަމުންނެވެ. އަދި އޭނާ އެޑު ކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނަށްވެސް ދަނީ އެފަދަ ފޮޓޯތައް ފޮނުވަމުންނެވެ.

އޭނާގެ ސްޓޯރީ އަށް ލާ ބަރަހަނާ ފޮޓޯތަކުގެ ސްކްރީންޝޮޓު މީހަކު ނަގައިފިނަމަ، އޭނާ އެ ސްކްރީންޝޮޓު ނެގި މީހުންގެ ނަންތައްވެސް ސްޓޯރީ އަށް ލައެވެ.

މި އަންހެން މީހާ މިކަން ކުރާ މުންދާތާ އެތައް ދުވަހެއް ވެފައިވާ ކަމަށް ވެއެވެ. މިފަދަ ކަންކަމަކީ މި ދިވެހި މުޖުތަމައުގައި އާންމުވަމުންދާ މައްސަލައެވެ. ނަމަވެސ މިއީ މި މުޖުތަމައުގައި ހިނގައިގެން ވާނެ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

34 ކޮމެންޓް

 1. އަންބަރާ

  ކޮބާތަ ތިކުއްޖާގެ އައިޑީ..

  126
  15
  • އަންބަރާ ފޭން

   އެބުނާހެން އައިޑީ އިންނަން ވާނެ ދޯ. އޭރުން ސަމާލުވާން އެނގޭނީ.

   107
   9
   • ޛ

    ސަމާލެއްވެސް ނޫން ވާނީ😂😂

    100
    4
   • ލޮލް

    ހަ ހާ... ސަމާލުވާން 😂😂

    26
    1
    • ލޮލް

     ސަމާލުވެ

     6
     1
  • ޝަހާ

   ކޮންމެ ކަމަކަށް ސިޔާސީ އާ ނުގުޅުވައި. މިއުޅޭ މީހުން ވަރަށް ސިޔާސީ ވާނެ 🤦🏼.

 2. Anonymous

  ޢެޖެންޑާ 19 ވީމަ ވާނެ

  117
  48
 3. Anonymous

  މިސަރުކާރަށް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭބާ ތިކަމަށް.

  103
  21
 4. ޕުޕް

  ރާއްޖެ ދެން މިހާރު ވެޖެ ގާނޫނު ތަކެއްވެސް މިކަން ކަމަޢް ހަދަން.
  ޙުއްދަ ނުލާ މީހުންގެ ފޮޓޯ ބޭނުން ކުރުން ވެސް ބޮޑުވެޖެ.. ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

  69
  8
  • ޙެއ

   ކީކޭ ބުނާނި ދެން. ޢަހަރުމެން މީ މުސްލިމުނޯލަ...ބޯ ހަލާކް..ކޮބާތަ އަޅެ އެކުއްޖާގެ އައިޑީ އަކީ؟ އޭނަ ރިޕޯރޓް ކުރަންވެގެން...

   65
   7
 5. ިޮފަލިނަރަ

  އޭ މަކައިރި ވެސް ބުނި އޭނަ އެބުނަ ވަރަކަށް ބެންކައް ރުފިޔަ ފޮނުވައި ފިއްޔަ ފޮނުވަނަމޯ ހަޑި ފޮޓޯ މީއެހެން ވީމަ އެގޮލަކަން ނެންގެ ......ލލލލލހހހހހހ

  41
  8
 6. 😡😡

  މިއުޅޭ ފިރިހެނުން ތިބެނީ ހޭބަލިވެފަ ވިއްޔާ ، އެކަހަލަ ފޮޓޯތައް ބަލަން ! ނޭނގޭ ވިއްޔާ މިކުރެވެނީ ކިހާބޮޑު ފާފަ އެއް ކަމެއް !! ފުރަތަމަ ވީ އިސްލާހުވާން !!

  101
  16
  • ތިއްތި

   ބަލާމީހާ ގޯސްވާނީ. ވަރިހަމަދޯ އޮރިޔާމުން އުޅުނަސް.

   81
   17
   • 282ޔހއ

    ދެމީހުންވެސް ގޯސް

    45
    3
  • ލެޒްބޯ

   ފިރިހެނުން އެކަނިދޯ.

   19
   3
 7. އައިޑީއޯ

  އައިޑީ ދިނީމަ ދޯ އޮޅިގެން ފޮލޯ ނުކުރެވޭނީ. ފެޕްފެޕްފެޕް

  62
  6
 8. ކެނެރީގޭ އާބިދާ ބޮންދު

  ކޮބާމައްސަލައަކީ ރާއްޖޭ ގިނައަންހުނުންނަކީ އައުރަ ނިވާވާ ބައެއް ނޫން

  63
  16
 9. Anonymous

  ދެންކިޔާނެކަމެއްނެތް ދުޢާދެއްވާފަ ތިބޭމީހުންގެ ވެރިކަން ވީމާ ވާގޮތް. އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް އައިސް ފިއްޔާ އަަބަދުވެސް ދީނާ ފުށުއަރާ ކަންކަން ހިނގާ. ފިޔަވަޅެއް އަމްދުން ތިކަމުގައި އަޅާނެ ކަމަކަށް ނުފެނެ. ހީވަނީ މިމީހުންބާރުއަޅައިގެން ކުރުވާ ކަންކަންހެން. ރ.ޔާމީން ޖަލަށް ނުލެވިގެންވިއްޔަ ބޮޑުވަޒީރު ނޭފަތުން ނޭވާނުވިގެންގެން.

  74
  33
  • ޙަހަހަހަހަހަ

   މޮޔަ ގޮލާ ޔާމީން ވެރިކަމުުގަ ވެސް ހިނގަމުން އަންނަ ކަމެއް މިއީ

   55
   51
   • ހިޔާލު

    ސީރިއަސްލީ.؟ މީ ވެރިކަމުގަ ހުންނަނީ ކާކުތޯ ބަލާފަ މީހުންކުރާ ކަންކަންތަ؟ ވަކި އިބޫ ހުއްޓާ ނޫނީ ޔާމީން ހުއްޓާ ކުރީމަ ކޮބާތަ ތަފާތަކީ؟ ވެރިކަމަށް އަރާމީހުން ތިބެނީ ސްނެޕްއަށް މީހުންލާ ފޮޓޯ އިންވެސްޓިގޭޓްކުރަންވިއްޔަ... ކޮންމެ ކަމެއް ވެރިމީހާއާ ނުގުޅުވަބަލަ... ޕްލީޒް.......

    37
    3
  • ސްނެޕޭ

   ތިޔަ ކިޔާ ސްނެޕެއް ދިވެހީންނަށް ތަޢަރަފު ވީއްސުރެ ހިނގާ ކަމެއް މީ . ... ޔާމީނަކަސް ް އިބޫ އަކަސް އަދި އެހެން މީހަކަސް ވެރިކަމުގަ ހުންނަ މީހާ ކުރާ ކަމެއް ނޫން ތިހުންނަނީކީ.

   31
   3
 10. ާއަންނި

  ވަގުތާއި ކޮން ބެހޭކަމެއް؟؟ 🙂

  27
  77
  • ނަހުލާ

   ޥަގުތާވެސްބެހޭނެނ އެހެން މީހުނާވެސް ބެހޭނެ އިމްރާނުވެސް ބެހެންވާނެ ސީޕީވެސް ބެހެންވާނެ މުސްލިމް މުޖުތަމަޢު އެއްގަ މިފަދަ ވިޔާނުދާ ކަންތަ އް ހިގާނަމަ، ދެރަ ކަމަކީ ތިޔަފަދަ ރިޕޯޓެ އްނުލިބެޔޭ ކިޔާފަ ކަމާބެހޭ ފަރާތް ތަކުން އަޅާ ނުލާތިބުން

   32
   7
 11. ދީބަލަ އައި. ޑީ

  ދީބަލަ އައި ޑީ އެޑްކޮށްލަން

  20
  9
 12. ހަހާ

  އެކަމް މީ 100% މުސްލިމު ގައުމެކޯލަ... 😤

  13
  8
 13. ޕޮގުބާ

  މިވެރިންކަން އައި ފަހުން މިމަންޖެ ހައްދުންނެއްޓީ އެޖެން 19

  20
  16
 14. ޢެޖެންޑާ

  ޢެޖެންޑާ 19 އެއްގެ މާ ކުރިނވެސް ހިނގާ ކަމެއް މީ. ޢެޖެންޑާ19 އޭ ކިޔާ އަނގަ ނުގަޅާ

  30
  30
 15. Anonymous

  ޙަަދަނޮ

  2
  2
 16. ޖސަ

  މޭކިންގް ނިއުޑިޓީ ފޭމަސް ބައި ލާދީނީ. ވަގުތު

  10
  6
 17. ީ ސޮސް ޕުލިސް

  ޟޮސް ފުލިިސް

 18. އަލީ އަހުމަދު

  ރާއްޖޭގައި، ކަންކަން ގޯހޭ ކިޔާލަ ކިޔާލަ ތިބޭނީ، ފިޔަވަޅެއް އަޅާނީ ކޮންމެސް މީޑިއާއަކުން ތިލަ ކޮށްލީމަ

  3
  2
 19. ނަހުލާ

  ކޮބާ ޕުރޫފ

  3
  1
 20. ާަަެެަނޮނިމަސ0

  19 ތަފަތު

  2
  2
 21. ބުރާންތި

  ކަލޭމެނަށް ނަން ހާމަކުރަން ނުކެރުނަސް ހަބަރު ލިޔާތި! ތިލުޔުމުން ވީ ކަމެއް ހަރާން!

  5
  1