ދުނިޔެ މިހާތަނަށް ދުށް އެންމެ ބޮޑު އަދި ވަރުގަދަ އެއް ރަސްކަންކަމުގައިވާ ރޯމަނުންގެ ރަސްކަމުން އުފެދިގެންއައި ބީޒެންޓީން ރަސްކަމަކީ އެ ޒަމާނުގައި އުފެދިގެންދިޔަ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އަދި ވަރުގަދަ އެއް ރަސްކަމެވެ. އެ ރަސްކަމުގެ ބޮޑު ބައި މިހާރުގެ ތުރުކީވިލާތް އޮންނަ ސަރަހައްދާއި އެ ސަރަހައްދުގެ ކައިރި ހިސާބުތަކުގައި އޮތްއިރު އެއީ އެ ޒަމާނުގައި އޮތް އެންމެ ހަރުކަށި އެއް ވެރިކަންވެސްމެއެވެ.

އެގޮތުން ބީޒެންޓީން ރަސްކަމުގެ ވެރިންނަކީ އެމީހުންގެ ވާދަވެރިންނަށް އަދަބުދިނުމުގެ ގޮތުން އެމީހުންގެ ލޯތައް ކަނުކޮށްލައި ހަށިގަނޑުގެ މުހިންމު ގުނަވަންތައް ބުރިކޮށް ހަދާ ބައެއްކަމުގައިވެސް ވަނީ ތާރީޙީ ދިރާސާތަކުން ހޯދިފައެވެ. ބީޒެންޓީނުންގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބައިވެރިވި ހަނގުރާމަތަކުގައި އެހާ ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ލިބިގެންދިޔަ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ އެ ރަސްކަމުގައި އުފެއްދިގެންދިޔަ މި ޒަމާނުގެ ނެޕާމްފަދަ ޒާތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ހަތިޔާރެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

އެ ރަސްކަމަށް ވަނީ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ރަސްކަމުގެ އެތެރޭގައި އަސްގާޑިޔާ ދުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ސަބަބުންވެސް ނުރައްކާތަކާއި ކުރިމަތިވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް 1100 އަހަރުވަންދެން ދެމި އޮތް ވަރުގަދަ ރަސްކަމެއް ފުނޑުފުނޑުވެގެންދިޔައީ އޮޓޮމަން ޓާރކްސްގެ އާ އީޖާދެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

ބީޒެންޓީނުންގެ ވެރިރަށް ކޮންސްޓޭންޓިނޯޕަލް ނުވަތަ މިހާރުގެ އިސްތަންބުލްއަކީ ވަރުގަދަ ފާރުތަކަކުން ރައްކާކުރެވިފައިވާ ރަށެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ފާރުތައް ފޫއެޅުވުނީ އޮޓޮމަން ޓާރކްސްއިން އެކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން އުފެއްދި ބޮޑު ބަޑި ނުވަތަ ކެނޮންތަކެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

ބީޒެންޓީންގެ ރަސްކަމަކީ ކޮންމެ ގޮތަކަށްވިޔަސް ދުނިޔެ ދުށް އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ރަސްކަމެވެ. އެ ރަސްކަމުގެ ގިނަ ފަތްފުއްތަކާއި ލިޔެކިޔުންތަކުން އެ ރަސްކަމުގެ ދުވަސްވަރުގެ ތަޖުރިބާތައް ފެންނަން ހުންނައިރު އެއީ އެ ޒަމާނުގައި ދެކެވުނުގޮތުގައި އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ އެއް ރަސްކަމެވެ.