ޒަވާޖީ ހަޔާތަކުން ގުޅުމަށް ނުބައި މީހެއް އިޚްތިޔާރު ކުރެވުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ވާހަކަމެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް ފިރިހެނުންގެ ފަރާތުން މިވާހަކަތަކަކީ އާއްމުކޮށް އިވޭ ވާހަކަތަކެވެ.

"ކުރިން ގެންގުޅުނު މަންޖެ މާރަނގަޅު. އޭނައާ އިދެވުނުނަމައޭ ހިތަށްއަރާ." މިއީ ވަރަށް ގިނަ ފިރިހެނުންގެ ވާހަކައެކެވެ. މިގޮތަށް ކަންތައް ދިމާނުވުމަށް އެދޭނަމަ، އަންހެން ކުއްޖަކާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭއިރު، މިސިފަތަށް ހުރިތޯ ބަލާށެވެ. މިސިފަތަށް ހުރިނަމަ އެ މީހަކު ނަމަ ނަމަ ދޫކޮށް ނުލާށެވެ.

ތިމާގެ ގައިގައި ހުރި އުނި ސިފަތަކާއި އެކުވެސް އެވާހަކަ ގިނައިން ނުދެއްކުން

މިއީ ވަރަށް މަދު ބައެއްގެ ކިބައިގައި ނޫނީ ނުހުންނަ، އެކަމަކުވެސް ޒަވާޖީ ޙަޔާތަކުން ދެމީހުން ގުޅިގެން އުޅެން ބޭނުންނަމަ ކޮންމެހެން ހުންނަންޖެހޭ ސިފައެކެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ކުޑަ މައްސަލައެއްޖެހި އެމައްސަލަ ބޮޑުވެގެން ވަރިފަށަށް އަރަނީ ތިމާގެ ބައިވެރިޔާ ތިމާގައިގައި އަށަގެންފައިހުރި އުނި ސިފަތަކުގެ ވާހަކަ ބޮޑުކޮށްގެން ދައްކާތީއެވެ.

އަބަދުވެސް ނަސޭހަތް ދޭ މީހަކަށްވުން

ކާމިޔާބު މީހަކަށް ވުމަށްޓަކައި ނަސޭހަތަކީ އޭގެ ބޭނުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ޖެހޭނެ އެއްޗެކެވެ. ލޯބީގެ ގޮތުން ތިމާ ގުޅިގެން އުޅޭ މީހަކީ ކޮންމެ ފަހަރަކު މައްސަލައެއް ދިމާ ވާއިރަށް ކަމުގެ ދެކޮޅު ނުބަލާ ހަޅޭލަވާ މީހެއްނަމަ، ތި އިޚްތިޔާރު ކުރެވުނީ ރަނގަޅު ބައިވެރިއެއްތޯ ހިތާ ހިތާ ސުވާލުކޮށްލާށެވެ.

އަމިއްލަ ކުށް ޤަބޫލުކުރުން

އަންހެނާގެ ޠަބީޢަތުގައި ކުށް ޤަބޫލު ކުރުމުގެ ސިފައަކީ ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ސިފައެއްކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެ. ތިމާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ ފަރާތަކީ އަމިއްލަ ކުށް ޤަބޫލުކުރާ މީހެއް ކަމުގައިވާނަމަ ތިއޮތީ މުތެއް އަތުއަޅުވާލާފައެވެ. ސަބަބަކީ އަމިއްލަ ކުށް ޤަބޫލު ކުރުމަކީ ޒުވާބުތަށް މަދުވެ، ސުލްހަވެރިކަމާއެކު އުޅުމަށް ކޮށައިދޭ މަގެކެވެ.