ދިރިއުޅުމުގައި އެންމެ އުދަގޫ ކަމަކީ ތިމާ ދެކެ ރުޅި އަންނަނީ ކާކުކަން ދެނެގަތުމެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ މާހައުލުގައި މިކަން ދެނެގަތުމަކީ އުދަގޫ ކަމެކެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ ތިމާދެކެ ރުޅި އަންނަ މީހުން ނުވަތަ ފޫހިވާ މީހުން ދެނެގަންނާނެ ގޮތެވެ.

ހަތަރު ކަޅި ހަމަކޮށް ވާހަކަ ނުދެއްކުން

ތިމާދެކެ ރުޅި އަންނަ މީހަކަށް ހަތަރު ކަޅި ހަމަކޮށް ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އުދަގޫ ކަމެކެވެ.

ހިނިތުން ނުވުން

ތިމާ އެމީހަކާ ދިމާއަށް ހިނިތުންވުމުން އަބުރާ ހިނިތުންވުމެއް ނުދޭނަމަ އެއީ ތިމާ ދެކެ ރުޅި އަންނަ މީހަކަށް ވެދާނެއެވެ.

ތިމާއާ ދިމާޔަށް ބެލުން

ތިމާއާ ދިމާއަށް ގިނައިން ބަލަހައްޓާގެން އިންނަ ނަމަވެސް އެއީ ތިމާ ދެކެ އެމީހަކު ރުޅި އަންނަ ކަމުގެ ނިޝާނެކެވެ.

އަބަދުވެސް ތިމާ ހުރި ތަނަކުން ދާން އުޅުން

ރުޅި އަޅާ މީހެއް ހުންނަ ތަނެއްގައި ހުރުމަކީ އެއްވެސް މީހަކު ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. މިހެންކަމުން ތިމާ ހުންނަތަނަކުން އަބަދުވެސް ފިލަން އުޅޭ މީހަކީ ތިމާ ދެކެ ރުޅި އަންނަ މީހެއް ކަމަށް ވެދާނެއެވެ.