ގިނަ ފިރިހެނުންނަށް މިއީ ބޮޑު އުދަގުލެކެވެ. ޓައީ އަޅަން ނޭންގުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ފިރިހެނުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލައެކެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ އެކި މަރުހަލާގައެވެ. ފުރަތަމަ ސުކޫލު ދައުރުގައެވެ. ދެން އޮފީހުގައެވެ.

ޓައީ އެޅުމަކީ ފިރިހެނުން ކުރާ ކަމަކަށް ވިޔަސް އެކަން ފިރިމީހާއަށްކޮށްދޭ އަނބިންވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. އެއީ ލޯބި އިތުރުކޮށްދޭ ކަމަކަށް ވެދާނެއެވެ. އެވާހަކަ އިހަށް ބާއްވަން ހިގާށެވެ. ބުނަން މިއުޅޭ ވާހައަކީ ޓައީ އަޅަން ދަސްކުރުމަކީ އަންހެނުންނަށްވެސް މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ޓައީ އަޅާ އެކިގޮތްގޮސް ހުރެއެވެ. އެކި ނަންނަން ކިޔާ ނޮޓްތައް ހުންނައިރު، ތިރީގައި އެވަނީ ޓައީ ނޮޓް ކުރާނެ ބައެއް ގޮތް ގޮތެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

 1. ޚދހދގ

  ލިޔާނެ އެއްޗެއް ނޭގިގެން ލިޔެފަ އޮތް އެއްޖެއް މީ??

  • ..

   ޙމމމ

 2. ހަހުރަ

  ތި ލިޔުން ނުލިޔުނަކަސް އަހަންނަށް މާރީއްޗަށް އެނގޭ ޓައި އަޅަން!! ކޮންމެ މީހަކުވެސް ކޮންމެކަމެއްވެސް ދަސްކުރަން އުޅުނީމަ ދަސްވާނެ!! އަދި ބުނަން!! އަހަންނަކީ އަދި މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގަވެސް އަދި މުޅިދުނިޔޭގަވެސް ނުޖަހާ ވައްތަރެއްގެ "ލެޖެންޑެރީ" ޓައި ނޮޓެއްގެ ވެރިއެއް!!!