ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ އަބްދުﷲ މުއާޒު (މުއާ) އާއި މަރިޔަމް އައްޒަ ކައިވެނިކޮށްފިއެވެ.

މި ދެތަރިން ކައިވެނިކޮށްފައި ވަނީ، މިހާރު ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްދާ ހަފްލާއެއްގައެވެ.

މުއާ އާއި ކައިވެނި ކުރުމަށް އައްޒަ ރަން ކިއުުން އޮތީ ފެބްރުއަރީ ދެ ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އައްޒަ ރަން ކިޔާފައިވަަަނީ 30 ރުފިޔާ އަށެވެ.

އައްޒަ އާއި މުއާ އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ދިވެހި ފިލްމު "ލީނާ" އިންނެވެ. އަދި މި ދެ ތަރިން ދަނީ ހުވާ ދެ ވަނަ ސީޒަންގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އައްޒަގެ ފިލްމްތަކެއް މި އަހަރު ތެރޭގައިވެސް ނުކުންނާނެއެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބިޒީ އެއް ފިލްމީ ތަރިއަކީ އައްޒަ އެވެ. އައްޒަ އާއި މުއާގެ ކައިވެނި މިއަދު ކުރެވިގެން ދިޔައިރު، މި ދެތަރިން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭތާ ދެ އަހަރެއް ހާ ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ.

އައްޒަ އަދި މުއާވެސް މީގެ ކުރިން ކައިވެންޏެއްކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި ދެ މީހުންގެވެސް އެއް ކުއްޖަކު ހުރެއެވެ.

އައްޒަ ކުރިން ކައިވެނި ކޮށްގެން އެއިރު އުޅުނީ އިސްމާއީލް ޖުމައިހް (ޖުމާ) އާއެވެ. މުއާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅުނީ ޝާޔަން ޝާހިދުއާއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

24 ކޮމެންޓް

 1. ތޖހދތ

  ދެން އަޖައިބެއް މީ!! ކުރާ ކަމެއް ކޮއްފާނެ އެންނޫތަ

  92
  8
  • ައެކޮއެ

   ހަޖަމް ނުވީދޯ

 2. ޑެނީ

  އެއްކޮއް ލަވައެއް ކުޅެލިޔަސް ހިތާވާނެ....ހެ ހެ

  87
  1
 3. ޝަޚާ

  ދެމީހުންގެ އެއްކުއްޖެއްނޫން، ދެމީހުންގެ ދެކުދިން ތިބެއެވެ.

  69
  2
 4. ފާތުން

  ބާއްޖަވެރި ކައިވެންޔަކައް އެދެން 🙂

  64
  11
 5. ލިއުޝާ

  މާދަމާ އިވޭނެ ދެމީހުން ވަރިވިހަބަރު.

  101
  8
  • ކަރު

   ހެޔޮނުވަާނެ ތިހެން ކިޔަން ކިހިނެއް އިގެނީ އަމިއްލަ މީހާ ދުނިޔޭގަ އުލެ ނިމޭނެ ގޮތެއް

 6. ސަޓޯ

  އަހަރެމެނަށް ކީއް

  83
  1
 7. މާރިޔާ

  މަރުހަބާ، އައްޒަޔައް ވަރައް ހިތްކިޔާ.

  23
  57
 8. ނސނ

  އާ ކައިވެންޏެސްވެސް ނޫން ދެން އެކަމަކު ތިވަރު އަރުވާލިޔަސް ތީ ބޮދުވަރު...ކައިވެނީގައި ބަރަކާތް ލަށްވާށި އާމީން

  46
  2
 9. ޝިހާމްބެ

  އަޅޭ ހަމަ އަސްލުތަ؟
  މަ ގޯތި ރަގީބު އަދިވެސް ހަމަ ހުއްސަރިބައިކޮށް ހުރީ.

  42
  5
 10. ރިޝްމީ

  މަ ހީކުރީ މިމީހުން އިނދެގެން ކަމަށް އުޅުނީ. އަޅެ އެވަރަށް ބޭރު ގައުމުތަކަށް ޓްރިޕް ދާތީ. ފޮޓޯތަކުގަ އަލްހަމްދުﷲ ޖަހާފަ ހުންނާތީ

  45
  3
 11. އަފީ

  މީހުން ބުނެ އުޅޭ ލަނޑަޔާ ވަނީ ހަމަ ލަނޑަޔަ ކަަމަށް މީ ވަރަށް ބޮޑު ތެދެއް!

  59
 12. ފޭން

  އަޅެ އައްޒަ ކޯންކަހަލަ ވެޑީންގް ޑްރެސް އެއްތަ ލައިގެން ތިޔަހުރީ؟ އަހަރެންގެ އުންމީޑުތައް ފެނައްގޮސް ހުސްވެއްޖެ. ތިޔަ ހީވަނީ އައްޒަ އާންމުކޮށް ޝޯތަކަށް ތުރުކުރައްވާ ކަހަލަ ހެދުމެއްހެން. ޙެޔޮނުވާނެ!

  21
  2
 13. ޔަހޫހް

  ލަންކާ އޮރިންތަކެއް ވައްތަރު ޖަހަނީ..

  25
  2
 14. ނަދީމް

  އައްޒައަށް ކުރީ ސަޕޯޓު އަނބުރާ ނަގައިފިން.

  21
  1
  • އައި

   ކޮން ކަމަކާ

 15. ކަމަނަ މުހައްމަދު

  ޢައްޒަ ފަހުން ހިތާ މަ ކުރާނެ

  17
  1
 16. ޙުސޭނު

  ޙަމަ ސުމެއް .... މުއާ މާ ބޮޑުތަނުންވެސް މުސްކުޅި ވައްތަރު ޖަހާ...

  15
  1
 17. ޔާމިން

  ދެން އަޅުގަނޑު ބުނާނެ ވާހަކަޔެއް ތިކަމަކު ނެއް ދެކުދިންވެ ސް ބަ ސްއަހައިގެން ރަގަޅަށް އުޅޭތި ބާއްޖަވެރި ކައިވެންޔަކައް އެދެން.

  11
  3
 18. ޢަލިބެ

  މިދެމީހުން ކުރާ އެހެންކަންކަމުގެ ވާހަކަވެސް ނޫހުގަލިތާނަންތަ؟

  4
  1
 19. ޔާމިން

  އައްޒަ ރަން ކިޔާފައިވަަަނީ 30 ރުފިޔާ އަށެވެ.ކީކޭދެންބުނާނީ

  1
  2
 20. މާރިޔާ

  ކަމަކުނުދޭ

 21. މާރިޔާ

  އައްޒަ ކުރިން ކައިވެނި ކޮށްގެން އެއިރު އުޅުނީ އިސްމާއީލް ޖުމައިހް (ޖުމާ) އާއެވެ. މުއާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅުނީ ޝާޔަން ޝާހިދުއާއެވެ.ދެ މީހުންގެވެސް އެއް ކުއްޖަކު ހުރެއެވެ.މާނައަކީ ދެންއިތުރުކުއްޖެއްއައްޒަބޭނުންނޫންކަން ވަރައްހިތާމަ މުއާ