މުހައްމަދު ޝާތިރު ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު ވެފައި އޮންނަނީ ކުޅަދާނަ ތާރީޚީ އިލްމުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިޖީލުދުއް އެންމެ މައުލޫމާތު ތަނަވަސް ތާރީޚީ އިލްމުވެރިންގެ ވެރިންގެ ތެރޭގައި އޭނާ ހިމެނޭނެ ކަން ޔަގީނެވެ. ނަމަވެސް ޝާތިރަކީ ނެށުމަށް ލޯބިކުރައްވާ "މޮޅު ނެށުންތެރިއެއް" ކަން މީގެ ކުރިން ގިނަ މީހުންނަށް އޮތީ ނޭނގިއެވެ. ޝާތިރުގެ ނެށުމުގެ ހުނަރު އާއްމުންނާއި ހަމައަށް ތިލަވެގެން އައީ ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރުގެ ނައިބަކު ނަށާ ވީޑިއޯއެއް ކަމަށް ބުނެ ޝާތިރުގެ ވީޑިއޯއެއް މީސް މީޑިއާގައި ދައުރުވާން ފެށުމުންނެވެ.

މިހާރު ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ބެހޭ މިނިސްޓަރުގެ ނައިބަކަށް ހުންނެވި ޝާތިރުގެ ވީޑިއޯ އާއްމުވުމުން ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެ އެންމެފަހުން މިނިސްޓަރ މަލީހް ވަނީ ޝާތިރަށް ނަސޭހަތް ދެއްވާފައެވެ. އެހައިހިސާބުން ޝާތިރު މިވަނީ އަމިއްލަ ނަފްސްގެ ދިފާޢުގައި ނިކުމެވަޑައިގެންފައެވެ.

އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ޝާތިރު ގެންދަވަނީ އޭނާ ނަށާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯތައް ޓްވިޓާގައި އާއްމު ކުރައްވަމުންނެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ތާރީޚީ އެތައް މައުލޫމާތެއް އާއްމުންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދެއްވާ ޝާތިރުގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓުން ދެ ވީޑިއޯ އަކާއި އަދި މިއުޒިކާއި ގުޅޭ އެހެން ބައެއް ވީޑިއޯތައް ވެސް ވަނީ އާއްމު ކުރައްވާފައެވެ.

ޝާތިރު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މިއުޒިކް ބޭންތައް ހިންގުމާއި އާޓްގެ ކަންކަމުގައި 1990 ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން އޭނާ ގެންދަވަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

ޝާތިރު ކޮށްދެއްވާފައިވާ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކާއި އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރައްވަން ލިބިވަޑައިގެންނެވި ބައެއް އިނާމްތަކުގެ މައުލޫމާތު ވެސް ގެންދަވަނީ އާއްމު ކުރައްވަމުންނެވެ.

މިހާރު ޔަގީންވާ ކަމަކީ ޝަތިރަކީ ހަމައެކަނި މޮޅު ތާރީޚީ އިލްމުވެރިއެއް ނޫނެވެ. އޭނާ އަކީ މޮޅު ނެށުންތެރިއެއް ވެސް މެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

29 ކޮމެންޓް

 1. ވަޔަލެސް

  ޝާތިރަކީ ޗިޕެއް މަދު މީހަކާ ވައްތަރު. ނަޝަން ޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރާ މީހާ.ނަށާނީ އެކަމަށް މުނާސަބު ތަންތަނުގައި.މިނިސްޓްރީ ތެރޭ ރަސްމީ.ގަޑީގައި ކުރަން ހުންނާނީ އޮފީސް މަސައްކަތް

  194
  5
  • ޙައްގުބަސް

   ބޮލު ރޮދި ކެނޑިފަ މިހާރު އެހެރީ!! މީގެކުރިން ހަމަ ކިރިޔަ ކިރިޔާ ނުކެނޑި ހުރީ! މިހާރު އެހަރަ ފެންނަނީ ހަމަ ރަގަނޅަށް ބޮލުރޮދި ކެނޑިފައި ހުއްޓާ! މިކަމަށް ޖެހޭނީ ބޭސް ފަރުވާކުރަން! އެއްވެސް މީހަކު ހީސަމާސާކޮށް ނެހެދުމަށް ދަންނަވަން! ރޮދި ކެނޑިފަ ހަމައިން ނެއްޓިފައި އޮތް ސަރުކާރެއްގައި މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ތަކުރާރުވަމުންދާތަން މިފެންނަނީ! ހިތާމަހުރި ކަމެއް!

   48
 2. މައިޝާ

  މައިޝާއަށް ހިތަވަރުދީފަ ޝާތިރު ހުއްޓުވަން މިނިސްޓަރު ތި އުޅުށްވަނީ ޒާތީވެގެން

  55
  32
 3. ލިއުޝާ

  ސާތިރޫ މީ ހަމަ ގެއްލިފައި ހުރި ތަރިއެއް. މަލީހު ޖޭވަނީ ސާތިރު ނަށާވަރަށް ނުނެށޭތީ.

  37
  146
 4. ހަޔާތްކުޑަ

  ތިޔައީ ގޮތެއް ފޮތެއް ނެތުމާއި ހަޔާތްކުޑަކަމާއި ރުޅިގަދަކަމުގައި ލާމަސީލު ނަމޫނާއެއް.

  49
  1
 5. އައިމަން

  الله ދެއްވި ބުއްދި ފިލާ ދިއުމުގެ އަލާމާތެއްމީ

  64
  2
 6. ދެންނަށާލާ

  ތިޒާތުގެ ކަންކަންވެސް ހިނގަނީ މިސަރުކާރުގައޭ އަހަރުމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގަ ކިހާ ރަނގަޅުހޭ .މޮޔައިންގެ އަތަށް ކަނޑިދިނީމާ ވާނެ ހައެއްޗެއް ވެފައޭތިއޮތީ ދެން ނަށާލާށޭ ލަލަލާއޭ ދެން ފަރަށްދޭބަލަ އެމްޑީޕީ ކުދިން ފަރަށް ފަރަށް ފަރަށް

  43
  2
 7. އަރެސް ނަށާރުވަތި

  ހެޔޮނުވާނެ އެހެންމީހުންނަށް ނުފެންނަ ތަންތާނގަ ނަށާބަލަ ކޮންމެހެން ނަށާހިތް ވަންނާވެސް

  46
  1
 8. މުހައްމަދު

  މީނަ އެބަޖެހޭ ސި ކުޑީގެ ޑޮ ކްޓަރަކަށް ދައް ކަން.

  43
  1
 9. ނައްޓަވާ

  ނަށާހިއްވާ މީހާ މަޝްހޫރުވާން ބޭނުންނަމަ އާއްމުންގިނަ ތަންތާންގަ ނަށާނީ އެއިރުން އެހެންމީހުންނައް ތިމާއެއީ ކާކުކަމާ ތިމާގެފެންވަރު އެނގޭނީ ތަނެއްގަ ފިލާހުރެ ނެށިޔަކަސް ނޭންގޭނެ

  36
  1
 10. ބޯގޮވި

  ހަމަރަނގަޅައްވެސް ގޮވާފަ

  19
 11. ނޯޑައުޓް

  މީނަ ހަމަތަ؟؟

  16
 12. ހުސެން

  އެއްޗެއް ބޮވެވުނީތޯއްޗެއް؟ތިޔައީ އާޓުތޯ؟

  17
 13. ހާމިދު

  ތިގޮތަށް ނަށާނީ ހަމައެކަނި ފާޚާނާގަ މާތްކަލާކޯ މީހުންގެތެރެއަށް އަދި ނިކުންނަވަރެއްނުވޭ. ލޮލް

  22
 14. ލަކިލަކި

  ހެޔޮނުވާނެ އޭނަކައިރީ ބުނޭ ތިނެށުން ހުއްޓާލާށޭ. ދެ އަތް ހުޅުންނެއްޓިދާނެ އެއްނު. ދެ އަތަށް ހިނި އަރައިގެން އުޅޭހެންވިއްޔަހީވަނީ.

  22
 15. މުނިމާމަ

  މި އީ ސައިންޓިސްޓެއްތަ، މޑޕ ގަ އުޅޭނީ މިކަހަލަ ކޮހުން މަތިން ފެށިގެން ތިރިޔައް، ހަމަޖެހޭ އެކަކުވެސް ނުހުންނާނެ

  20
  1
 16. ސަދސަ

  މޮޅަށް ކަމެއް ކުރަން އެނގުމަކީ ހާލަތާއި ވަގުތާއި ނުބައްދަލުތަންތާ ހިތުހުރި ކަމެއް ކުރުމެއްނޫން.
  ޢެއީ ޖެހިގެންއުޅޭ މައްސަލަޔަކީ.

  17
 17. މާހިރު

  ބަލަ ކޮންމެހެން ރަސްމިއްޔާތެއް ނުބޭއްވިޔަސް ނަށަން ބޭނުންމީހަކު ބޭނުންއިރަކު ބޭނުންގޮތަކަށް ނަށަންވީ ރަސްމީގަޑީގަވެސް ބުރޭކު ލިބޭނެދޯ ސާތިރަކީ ގަދަމީހެއް އެކަމަކު ސާތިރަކީ ނަށާ މީހެއްކަން މިއެގުނީ އަދިކިރިޔާ އެމީހަކު ބޭނުން ހިޔާލެއް ޖަޒުބާތެއް ބުނަން ބޭނުން އެއްޗެއް ފާޅުކުރުމުގެ ހައްގު ކޮންމެ މީހަކަށް މުތުލަގަށް ލިބިގެންވޭ އިމުގެ ތެރޭން ތަރަހަައިގެ ތެރޭން ބައެއް ފަހަރު ޖެހިގެން ހުރިމީހާ އެފަދަ ހިޔާލެއް ޑައިޖެސްޓް ނުވުން އެއަކީ ސާތިރު ކުރާނެ ކަމެއްނޫން

  5
  15
 18. ހިހި

  ކަލޭ ތިވަރަށް ނުނަށާ މައިކަލް ބަނޑަށް ޖެހިދާނެ

  18
 19. މަރިޔަބާން

  ނަށާލާކަށް ވަކިތަނެއް ވަކި ވަގުތެއް މުހުންމެއް ނޫން ނެށުމަކީ ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރާމީންގެ ސްޓްރެސް ފިލުވާލާ ހަށިގަނޑަށް ކަސްރަތު ލިއްބައިދިނުމަށް ވަރަށް ރަގަޅު ކަމެއް

  3
  9
  • ކުޑޭ

   އެހެންތަ އެކަމަކު މިސްކިތަށް އަރާ ނުނަށައްޗޭ :ޕ

   9
   1
 20. Anonymous

  ކިތަންމެ ވަރަކަށް ނެށިޔަސް ކަލޭ މަޝްހޫރެއް ނުވާނެ ކަލެޔަށް މީހުން ކުރާނީ މަލާމާތް. ޗާބީދީފަހުރި ބުދެއްހެންހީވަނީ. ލަދުން ބޯފަޅައިގެން ދާވަރުވޭ

  16
 21. ލައިކްލީ

  ދެން ދުވަސްކޮޅަކުން ފެންނާނީ މީދެން މާ މަޝްހޫރު މީހެއްކަމަށް ހަދައިގެން ، ޓިކްޓޮކް ކުޅޭ އެންމެހައި ބޮލުރޮދިން މިވައްތަރުތައްޖެއްސޭތޯ. ދެން ނޫސްތަކުގައި ވާނެ މިވަރުގެ ފަންނާނެއް ނެތޭކިޔައިގެން ފަލަ ސުރުހީއަށް އަރުވަން..

 22. ޔާނު

  ނަށަން އިނގެނީ ވެސް ނޫން...ފުރަތަމަ ވީޑިޔ ގަ ހީވަނީ ކަރަންޓުގަ ޖެހިގެން ތެޅޭހެން...ލޮލް...ބޮއެގެން ތޯ..ވ ވއްތަރު

 23. މުހައްމަދު

  ރައްޔިތުން ކުރިމަތީ މިއަށްވުރެން އަވަހަށް އަގުވެއްޓުނު ސަރުކ ކާރެއް ކަލޭމެން ދުށިންތަ.

 24. ނަމަ ނަމަ

  ކަލޯ ގަޔާ ބޮޑު ބެރަށް ނަށަން ދަސް ކުރަން ދާންވީ މީނާ ކައިރިޔަށް...ހެޔޮނުވާނެ މަ އޭރުވެސް ބުނީމޭ ތި ނޭންގޭ ވަރަށް ބޯށޭ...އެނގޭ ވަރަށް ބުއީމަ ވާނެ މިހެންވެސް....

 25. ދަރަނި ދަންތުރަ

  ތިޔައީ މޮޔައެކޭ ނުބުނަން އެކަމަކު ތިހުރީ މޮޔަވެފައި ވަޒީފާގައި ބަހަށްޓާ ވަރަށްވުރެ މޮޔަ ރައީސް މިކަމާ ވިސްނާ

  10
 26. ޚަކަކަފަ

  ސުނިޔަންކާ އާއިއެކު ލަވައެއް ކުޅެންވީނު. އެކަމަކު ހީވަނީ ގްްރާސްހޮޕައެއް ތެޅޭހެން.

 27. ނީމް

  ތީ ރިތިކް ގެ ކާފަ ތޯއްޗެއް އެކަމް ނެށުމުގެ ހުނަރު ލިބިފަ ނެތް ކަން ވ ހިތާމަ އާ އެކު ބުނަން! ނަށަން ދަސްކުރަން ރިތިކް ރޯޝަން ގެނޭ! ލަދުން ބޯ ހަލާކު! ނަށަން އިގޭ ނަމަ ވެސް ރަގަޅު! ހީވަނީ ޗާބީ ދީފަ އިން ރަގަބީލެއް ހެން.. ފުމެނީ! ރަގަޅަށް އެއްމެ ސްޓެޕެއް ވެސް ނުނެގޭ! ސާބަސް ދެން