މާފަށް އެދުމަކީ ބައެއް މީހުންގެ ނަޒަރުގައި ތިމާ ނިކަމެތިކޮށްލާ ކަމެކެވެ. އަދި ތިމާގެ އަގު ވައްޓާލާ، ކޮންމެ ކަމެއްގައި ގޯސްހެދީ ތިމާ ކަމުގެ އިޙްސާސްކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިއީ މިކަން ވާގޮތެއް ނޫނެވެ.

މާފަށް އެދުމަކީ އަނެކާގެ ނަޒަރުގައި ތިމާގެ އަގު އުފަލަދޭ ކަމެކެވެ. އަދި މިއީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްގައި އެދެން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. މާފަށް އެދުމަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ތިމާ ދެރަކޮށް ދިކަމެތިކޮށްލާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ޒަވާޖީ ހަޔާތަކުން މީހަކާ ގުޅެން ބޭނުންނަމަ ނުވަތަ ގުޅިގެން އުޅޭނަމަ މާފުކުރުމަށް މީހެއް ކުރެން އެހުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ތިމާ މާފަށް އެދެން ފަސްޖެހޭނަމަ ތިރީގައިމިވާ ކަންތަކަށް ފުންކޮށް ވިސްނާލާށެވެ.

މައްސަލަ ހައްލުވާނީ ކޮންމެވެސް އެކަކު މާފަށް އެދިގެން

ގުޅިގެން އުޅޭއިރު ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި އާއްމުކޮށް ޖެހޭ ކުދި ކުދި މައްސަލަ ބޮޑުވެގެންދަނީ ދެމީހުންކުރެ އެކަކުވެސް މާފަށް އެދުމަށް ފަސްޖެހުމުންނެވެ. މިފަދަ ހާލަތުގައި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ފެންނާނީ ދެވަނަ މީހާގެ ކުށެވެ. އަދި މާފަށް އެދެން ޖެހޭ ކަމަށް ބަލާނީ އަނެކާއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ކަންހިގަންޖެހޭ ގޮތެއް ނޫނެވެ. ތިމާގެ ނަޒަރިއްޔާތުން ކަމެއްގައި ތިމާގެ ކުށެއް ނުފެނުނު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އަނެކާގެ ނަޒަރިއްޔާތުގައި އެއީ ތިމާގެ ކުށެއް ކަމުގައި ޤަބޫލު ކުރެވިދާނެއެވެ. މިފަދަ ހާލަތުގައި މާފަށް އެދުމަކީ ބުއްދިވެރި ގޮތެކެވެ. އަދި މާފަށް އެދުމަކީ ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައިވާ މައްސަލައަށް ޙައްލު ލިބޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

  1. ފެނޭދޯ

    ކޮބާ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް...

  2. އެދޭއެދޭ

    ތަމެން ޖެހޭނީ މާފަށް އެދެން މަމެން ނުޖެހޭނެ މާފަށް އެދެން އިނގޭތޭ. ހަމަ މިހާރު މާފަށް އެދެންވީއޭ އިނގޭތޭ. ކޯއްޗެކޭތޭ ސޮރީ އޭ. އެހެންތޭ. ސްޓިލް ސޯފާރ އަވޭ ފްރޮމް މާފު ޓޯރން ދޯ ބަޓް އިޓްސް އޯލް ރައިޓް. މާފަށް ނޭދި ކޮންތާކަށް ތޭ ދާނީ ވަށައިގެން ކަނޑުވިއްޔާ އޮތީ ދޯ. ކޯއްްޗެކޭ ތޭ ތިޔާ ބުނީ ދެންމެ. އޭން މަމެން ބުނީ ކޯއްޗެކޭތޭ އޭ. ޔޫ ގޮޓް ބިއުޓިފުލް އައިޒް އިނގޭތޭ.

  3. ވެންއިޓް

    ކައިވެނި މަދުވެ ވަރީގެ ޗާޓު 2 ޕަސެންޓް މައްޗަށް އެދަނީ އެއީ އޭގެ އަސްލަށް ބަލާ ނަަމަ ތިޔާ ވަރި ގިނަވެފއިވަނީ ދަ ރާއްޖެތެރޭގައެވެ. މާލެ އަށް ވުރެން އެތައް ގުނައެއް ވަރި ގިނަ ދަ ރާއްޖެތެރޭގައި. މާލޭގައި ވެސް ވަރި ގިނައީ ދަ ރާއްޖެތެރޭ މީހުންގެ. ކަން މިހެން ހުރުމުން މިކަން ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ހައްދަވަންވީ ގޮތަކީ ދަ ރާއްޖެތެރޭގެ 10 ހާހުން ދަށުގެ އާބާދީ ގައި އުޅޭ އެންމެން މާލެ ސަރަހައްދަށް ބަދަލު ކޮށްލަންވީ އޭ ކޮންމެ މީހަަކަށް 2 ކޮޓަރީގެ އެޕާރޓްމެންޓް އެއް މަހަކު 2 ހާސް ރުފިޔާގެ ރޭޓުން 100 އަހަރު ދުވަސް ވަން ދެން ކުއްޔަށް އެމެންނަށް ދީގެން. ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ދިސް ނޯވަން ވިލް ޑިނައި އޮން އިޓް ވޮންޓް ޔޫ އެކްސެޕްޓް އިޓް ވޮންޓް ޔޫ ވޮންޓް ޔޫ ވޮންޓް ޔޫ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް..