އަމިއްލަ ނަފްސާ ވާހަކަ ދައްކާނީ "ޖީނިޔަސް" މީހުންކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކާފިއެވެ.

އަމިއްލަ ނަފްސާ ވާހަކަ ދައްކާނީ "ޖީނިޔަސް" މީހުންކަމަށް ދައްކާފައިވަނީ މަޝްހޫރު ސައިކޮލޮޖިސްޓެއްކަމަށްވާ ގެރީ ކުރި ދިރާސާއެއްގައެވެ. އޭނާ މިދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު ބުނެފައިވަނީ އަމިއްލަ ނަފްސާ ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންނަށް މީހުން ބުނާ އެއްޗެހި ފަސޭހައިން ނަގައިގަތުގެ ބާރު ލިބޭ ކަމަށާއި އަދި ހަމަ އެހެންމެ މޮޅެތި ޚިޔާލުތަށް މިފަދަ މީހުންނަށް އަންނަ ކަމަށެވެ.

މިދިރާސާގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ އަމިއްލަ ނަފްސާ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފްސާމެދު އޮންނަ އިތުބާރު ބޮޑުކޮށްދޭ ކަމެއް ކަމަށާއި މިކަން މިހެން ކުރުމުގެ ސަބަބުން ރަނގަޅަށް ވިސްނުމަށް ބާރުއެޅޭކަމަށެވެ.

ސައިންވެރިންގެ ތެރެއިންވެސް ގިނަ ސައިންވެރިންވެސް އަމިއްލަ ނަފްސާއި ވާހަކަ ދައްކާ ކަމަށް ހާމަފައިވާއިރު، މިކަމުންވެސް އަމިއްލަ ނަފްސާ ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންނަކީ "ޖީނިއަސް" މީހުންކަމަށް މިދިރާސާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ތާރީޚީ ފޮތްތަށް ބުނާގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ސައިންސްވެރިޔާކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫލު ކުރާ އެލްބާޓް އެއިސްޓިންއަކީވެސް އަމިއްލަ ނަފްސާ ވާހަކަ ދައްކާ މީހެކެވެ.

މިދިރާސާގައިބުނެފައިވަނީ އަމިއްލަ ނަފްސާ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ކަންކަން ރަނގަޅަށް ފަހުމްވާ ކަމަށާއި މިކަމުގެ ސަބަބުން ކަމުގެ އެކި މިސްރާބު ދެނެގަތުމަށް ފަސޭހަވާކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

12 ކޮމެންޓް

 1. މަ

  މަމީ އެހެންވިއްޔާ ޖީނިއަސްއެއް.. އެކަމް އެހެންމީހުން ހީކުރަނީ މަ މޮޔަ ގޮވަނީކަމަށް... ބޯހަލާކު

  • ނަން

   ތި ބުނީ ހަމަ ރަނގަޅަށް

  • ޖިންނިބެ

   ކަލޭ ތީ ދަނޑު ވެރިއެެެެއް ސާފްވެއްޖެ ދޯ!!!!

 2. ނާހީ

  ވަރަށް ގިނައިން އަމިއްލަ ނަފްސާ ވާހަކަ ދައްކަން. ޢެކަމަކު އެހެން މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ ނަގައިގަތުމުގެ ގާބިލުކަން ކުޑަކަން ފާހަގަވަނީ،

 3. ވަކަހަންގަނޑު

  ޖީނިއަސް ތީ މޮޔައިން ކަމަށް އެހެން މީހުން ގަބޫލުކުރާ ދަރަޖައަށް އެވެރިންގެ ކަންކަން ދިޔާމަ ކިޔާ އެއްޗެއް

 4. މަގޭދަރި

  މިވައްތަރުގެ ގިނަމީހުންނަކީ ދުނިޔޭން މޮޔަވާމީހުންކަން ފާހަގަކުރެވޭ ،، މަމީ ސައިންޓިސްޓެއްނޫ މޮޔަބަލި ބޭބެއެއް ބަލަހައްޓާ މިހެއްކަމުން އެހާވަރު މަށަށްވެސ އެގޭ............

  • ާއަލީ

   ހެހެހެހެހެ...

 5. ފެނޭދޯ

  ކޮބާ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް.

 6. އެނީ

  އަދިކިރިޔާ މިއެނގުނީ މަށަކީވެސް ޖީނިއަސްއެއް ކަން.. ވާއު! ފީލް ސޯ ހެޕީ..

  • ދަވަންސް

   ޔޫއާރ ޔޫއާރ ރިއަލީ ޔޫއާރ. އޮނެސްޓްލީ ޔޫއާރ. ޔޫއާރ އަ ޖީނިއަސް އިން އޯލް ދަވޭ ޔޫއާރ ދަ ވަން ބީ އިން ދަ ވަންސް.

 7. ސައިދު

  ތީގެ ޖީނިސް މަގުމަތީގަ ވަތަށްގިނަވާނެ!

 8. ސާބަސް

  ްްަްެއެކަނި ހުންނަ އިރު ވަރަށް ގިނައިން އަމިއްލަ ނަފްސާ ވަާހަކަ ދެއްކޭ
  ބައެއް ފަހަރު ލަދެއްގައި ބެދޭ
  އަދި ކިރިއާ މިއިގުނީ އަޅެުުގަނޑެު ޖީނިއަސްކަން