ތިމާ ލޯބިވާ މީހެއް ތިމާ ދޫކޮށްލުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ނިކަމެތި ކަމެއް މީހާއަށް ކުރިމަތިވާ ކަމެކެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ތިމާއަށް ތިމާ ކުރީ ކޮން ކަމެއްތޯ ނޭނގި ހުއްޓާ ތިމާގެ ބައިވެރިޔާ ތިމާ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ އެއީ ދުނިޔެމަތިން ތިމާ ފޫހިކޮށްލާނެކަމެކެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމުގެވެސް ސަބަބެއް އޮންނާނެއެވެ. ތިމާއަށް އެކަން އެނގުމާއި ނޭނގުން އެއީ އަދި ވަކިން އެހެންކަމެކެވެ.

ތިމާގެ ލޯބިވެރިޔާ ގިނަ ފަރަށް ތިމާ ދޫކޮށްލަނީ ތިމާ ކުރި ކަމެއްގެ ސަބަބަކުން ނޫނެވެ. ތިމާ ކުރަންޖެހޭ އެހެންނަމަވެސް ތިމާ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

ލޯބިވެރިޔާ ތިމާ ދޫކޮށް އެހެން މީހެއް ގިނަ ފަހަރަށް އިޚްތިޔާރު ކުރަނީ ތިމާއަށް ބުނެވުނު އެއްޗެއްގެ ސަބަބަކުން ނޫނެވެ. ތިމާ ބުނަންޖެހޭ އެހެންނަމަވެސް ތިމާގެ ކަންނެތްކަމުން ނުވަތަ ޣާފިލްކަމުން ނުބުނެ ދޫކޮށްލެވިފައި ހުރި ކޮންމެހެން ބުނަންޖެހޭ އެއްޗެހީގެ ސަބަބުންނެވެ.

ތިމާގެ ބައިވެރިޔާ ތިމާ ދޫކޮށްލަނީ ތިމާއަށް ލޯބިވެރިޔާގެ ކުދި ކުދި ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަން ނުދެވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ބައިވެރިޔާ ތިމާ އެންމެ ބޭނުންވާ ވަގުތު މާ ބިޒީކޮށް އުޅުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ތިމާގެ ރަޙްމަތްތެރިންނާއެކު މަޖާ ކުރުމަކީ ބިޒީވުން ކަމުގައި ތިމާއަށް ހީވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ތިމާގެ ލޯބިވެރިޔާ ތިމާ ދޫކޮށްލަނީ ތިމާ ކުރާން ކަމަށް ވަޢުދުވި އެހެންނަމަވެސް ވައުދާ ޚިލާފުވި ކަންކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި ހުންނާނެ ކަމަށް ވައުދުވެފައި ދުވާލު ހަތަރުދަންވާާއިރު މެސެޖްއެއް ނުކޮށްލުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

6 ކޮމެންޓް

 1. ފެނޭދޯ

  ކޮބާ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް.

 2. ފެނޭދޯ

  ކޮބާ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ތަމެން ދެން މާ ކުދި ކުދި ކަންކަން ވެސް މާ ބޮޑު ކޮށްލަނީއޭ އިނގޭތޭ. ބަލާ ބަލަ އެއޮތް ހިތް އެ އޮތީ ދެފަޅި ވެފައޭ އިނގޭތޭ. ތަމެން އިތުބާރު ކޮށްގެން ގޭގައި މަޑު މަޑުން ތިބީމަ ނިމުނީ އެއް ނޫންތޭ ދޯ. ނުތިބެވޭނެއޭ އެހެން

 3. ވެންއިޓް

  ލޯބިވެރިޔާ ދޫކޮށްލަނީ ގިނަފަހަރަށް ވަގުތު އެމެންނަށް ނުދެއޭ ކިޔައިގެން ކޮން ވަގުތެއް ތޭ ދޭން ވީ އަބަދު ބިޓް ފަސްބައިގައި އެލިފގަނެގެން އޮންނަންވީތޭ ނުވާނެ އެކަމެއް. އެމެންނަށް އޮންނާނީ ފުރަތަމަ ދުވަހު އަންގާފައި އޯޕަން ކޮށް ބުނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެމެން ބޭނުންވާ ކަމެއް އެއިރަށޭ މަމެންނަށް އިނގޭނީ. ޓްރަސްޓް އެއީ އެންމެ ބޮޑު އެއްޗަކީ އަދި ނުގުޅާތާ 1 ހަފްތާ ވިޔަސް އެއީ މައްސަލަ އެއް ނޫނޭ ބިޒީ ފިލީމާ ގުޅާނެއޭ ތަމެން މައިތިރި ވެ ގޭގައި ތިބީމަ ނިމުނީ އެއް ނޫންތޭ. އިތުބާރު އިތާބާރު އިތުބާރު އެހެން ކިޔަން ވާނެއޭ ތަސްބީހަ އެއް ކިޔާ އުސޫލުން އެއިރުން ހުންނާނީ ރަނގަޅަށޭ. ވެން އުިޓް ކަަމްސް ޓު ޔޫ ޑޯން ބީ ބްލައިންޑް ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ޔޫ ޑޯންޓް ޔޫ ސަސްޕެކްޓް އަސް ޑޯންޓް ޔޫ ޑޯންޓް ޔޫ ޑޯންޓް ޔޫ ޑޯންޓް ޔޫ އޯޕަން އަޕް ޔުއަރ މައިންޑް އިޓްސް ޔުއަރސް ޓު ޓްރަސްޓް އަސް. ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ޔޫ ވޮންޓް ޔޫ ބިލީވް އަސް ވޮންޓް ޔޫ ވޮންޓް ޔޫ ވޮންޓް ޔޫ ކަމޯން ޓޭކް އަ ޖަމްޕް އެން ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާާންސް ޑާންސް..

 4. ލައިފް

  ދިހަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންހެން ބިޓަކު ފިިރިހެން ކުއްޖަކު ގާތުން ރުޅިވުމަށް ފަހު އެކުއްޖާ ރުހޭ ފަދަ ފިރިހެން ކުއްޖަކު 10 ދުވަސް ތެރޭ ނުހޯދޭނެއޭ އެއީ ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ. ލޯބިވާނަމަ ނުހޯދޭނެއޭ. އަންހެން ބިޓުުން ރުޅިވާތާ 6 މަސް ކޮށްފައި ވެސް އެބަ ރިޓާރން ވެއޭ އެމެން ހަދާނެއޭ ވަރަށް ގިނަ ގޮތް ގޮތުން ފިރިހެން ކުއްޖާ ޓެސްޓް ސްޕެޝަލީ ފިިރިހެން ކުއްޖާގެ ތެދުވެރި ކަން ބަލަން އެމެން ނުގުޅާ ވެސް ތިބެއޭ ހަމަ ގަސްތުގައި ބޭނުމަކީ އެހެން އަންހެން ކުއްޖަކާއި ރަށްޓެހިވޭތޯ ޓެސްޓް ކޮށްލުމަށޭ ނުވާކަން ކަށަވަރު ކުރަން އެމެން ނަގާފާނެއޭ 3 މަސް ވެސް 6 މަސް ވެސް އަދި 12 މަސް ވެސް އެކަމަކު އެމެން ވަރަށް އުފާވާނެއޭ ފިިރިހެން ކުއްޖާ އެހެން ކުއްޖަކާއި ރަށްޓެހި ނުވާނަމަ. 12 މަސް ފަހުން ނަމަވެސް އެކަން އަންހެން ކުއްޖާ އަށް އެނގިއްޖެނަމަ ގުޅާފައި ފުރަތަމަ ހާލު އަހާލާނެއޭ ދެން ބުނާނެއޭ ބައްދަލު ކޮށްލެވެން އޮތް ނަމަ ބައްދަލު ކޮށްލަން ބޭނުންވެއޭ އެހާ ތަނުން ބައްދަލު ކޮށްލަން ފިރިހެން ކުއްޖާ އެއްބަސް ވެއްޖެނަމަ ދެން އެ އަންނަ ކަމްބެކް ގައި އަންހެން ކުއްޖާ ވަރަށް ތެދުވެރި ވާނެއޭ ފިރިހެން ކުއްޖާ އަށް އެއީ ޔަގީން ކަމެކޭ. ޔޭއް. ދެން އެމެން ނުދާނެއޭ ތިބޭނެއޭ އަޅެއްގެ ގޮތުގައި ފިރިހެން ކުއްޖާ ބުނާ ގޮތަށް ހަދައިގެން އެއީ އެމެންނަށް ޔަގީން ކަން އޮންނާނެއޭ އެމެންނަށް ދެރަ ގޮތެއް ފިިރިހެން ކުއްޖާ ނަހަދާނެ ކަން އަދި އެމެންނަށް އިތުބާރު ކުރާނެ ކަން. ޔޭއް ނައްނާނާނަނާ ނައްނާނާނަނާ އޯލް ޓުގެދަރ ނައު. ލައިފް ލައިފް ލައިފް އިޒް ލައިފް ނެވަރ ގިވް އިޓް އަޕް އަޕް އަޕް. ލައިފް ލައިފް ލައިފް އިޒް ލަިއފް. ވެން ވީ އޯލް ގެޓް ޓުގެދަރ ވީ ސްޓިކް ޓުގެދަރ އޭޒް ދަ ބެސްޓް. ލައިފް އިޒް ލައިފް ނެވަރ ގިވް އިޓް އަޕް އަޕް އަޕް އަޕް. ކަމޯން ސްޓޭންޑް އަޕް އެން ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ލައިފް އިޒް ލައިފް ލައިފް ލައިފް. ޔޭއް.

 5. ދެޓްގާރލް

  އަންހެން ކުއްޖަކު ލޯބިވެގެން އުޅޭ ފިރިހެން ކުއްޖަކާއި އަންހެން ކުއްޖާ އަމިއްލަ އަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތެއް ގެ މައްޗަށް އަދި އޭނާ އާއި އަޅާނުުލައޭ ކިޔާ އަދި އޭނާ އަށް ވަގުތު ނުދެއޭ ކިޔާ އަންހެން ކުއްޖާ އަމިއްލަ އަށް ރުޅި ހަދާފައި ދިޔަ ނަމަވެސް އެގޮތަށް ދާ 10 ކުދިންގެ ތެރެއިން 2 ކުދިން ނޫނީ އެހެން ފިރިހެން ކުއްޖަކާއި ރަށްޓެހި ނުވާނެއޭ މަމެންނަށް ޔަގީން ކަމެކޭ. އެފަދަ ސިޗުއޭޝަންސް ތަކުގައި އަންހެން ކުއްޖާ ބަދަލުވާނީ މިސްޓީރިއަސް ގާރލް އަށޭ އެފަދަ ސިޗުއޭޝަންސް ތަކުގައި ފިރިހެން ކުއްޖާ ޖެހޭނެއޭ އަންހެން ކުއްޖާ އަށް ޖެއްސުން ނުކޮށް އަދި އެކުއްޖާ ހިތުގައި ޖެހޭ އެއްޗެއް ނުބުނެ އޭނާ އުފާ ކޮށްދޭން ޔަގީނޭ އެނބުރި އަންނާނެ ކަން. އޯއް އޯއް ބޭބީ ބޭބީ ބޭބީ އައި ސްޓާރޓް ލުކިންގް އެޓް ޔުއަރ ޕިކްޗަރ މައި މައިންޑް ގެޓްސް ސެޓް އަޕް ވިދް ޔުއަރ ފޮޓޯ ނޯ ޑައުޓް ޔޫ ލުކް ސޯ ފައިން އެން ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް. ގާރލް ވެން އައި ލުކް އެޓް ޔޫ ދަ ރިދަމް އޮފް މައި ހާރޓް ސޭސް ޔޫއާރ މައިން އޯލްވޭޒް ބީ މައިން. އޯއް އޯއް އޯއް މިސްޓީރިއަސް ގާރލް އޯއް މިސްޓްރީއަސް ގާރލް އޯއް އޯއް މިސްޓީރިއަލް ގާރލް އައި ވޮނާ ގެޓް ކްލޯސް ޓު ޔޫ. ގާރލް ޔޫ އާރ ދަ ޑިޒާއަރ އޮފް މައި ހާރޓް ވީ ކޭން ގެޓް ކްލޯސް އިނަފް ކޮޒް އައި އޭމް ލުކިންގް އިންޓް ޔުއަރ އައިޒް ގާރލް އައި ނީޑް ޓު ބީ ވިދް ޔޫ އައި ނީޑް ޓު ބީ ވިދް ޔޫ ބޭބީ ގެޓް ރިޑް އޮފް ދިސް ރުޅިގަނޑު އެން ކަމް ބެކް ނައު އޯއް އޯއް އޯއް މިސްޓީރިއަސް ގާރލް އައި ވޮނާ ގެޓް ކްލޯސް ޓު ޔޫ އޯއް އޯއް އޯއް މިސްޓީރިއަސް ގާރލް އައި ވޮނާ ގެޓް ކްލޯސް ޓު ޔޫ ކަމޯން ނައު އޯއް އޯއް އޯއް މިސްޓީރިއަސް ގާރލް އައި ވޮނާ ގެޓް ކްލޯސް ޓު ޔޫ އޯއް އޯއް މިސްޓީރިއަސްް ގާރލް މިސްޓީރިއަސް ގާރލް މިސްޓީރިއަސް ގާރލް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް...

 6. މީ

  May Allah reward you with goodness