ލޯބިވެރިއެއް ހޯދުމަކީ ލޯބިވެރިޔާއެކު ގުޅުން ކަނޑާލުމަށްވުރެ ވެސް އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ މީހަކާ ގުޅުން ކަނޑާލުމަކީ އޭގެ ސަބަބުން ތިމާއަށް ނަފްސާނީ އެތައް ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ ކަމެކެވެ.

ކާހިތް ނުވުމާއި ކަންކަން ކުރުމަށް ފަސްޖެހުމާއި އަމިއްލަ ނަފްސަށް އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލުމަކީ މިކަމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ކަމެކެވެ. މިދަނޑިވަޅުގައި ތިމާއަށް ބޭނުންވަނީ ތިމާއަކީވެސް މުހިންމު މީހެއްކަން އިޙްސާސްކޮށްދިނުމަށް މީހެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއީ އެހާ ފަސޭހަކަމެއް ނޫނެވެ. ފިރިހެން ލޯބިވެރިޔަކު ހޯދަން ބޭނުންނަމަ ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ކަންތައް ކުރާާށެވެ.

ފުރަތަމަ ދުވަސް: އަމިއްލަ ނަފްސު ތައްޔާރު ކުރުން

ގިނަ ފަހަރަށް ބުރޭކްއަޕްއަށްފަހު މީހާއަށް އަންނަ މޮޅިވެރިކަމުގައި އަމިއްލަ ސާފުތާހިތުކަމާއި އަމިއްލަ ނަފްސަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހަނދާން ނެތެއެވެ. މިހެން ކަމުން ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަމަކީ އަމިއްލަ ނަފްސު ތައްޔާރު ކުރުމަށެވެ.

ދެވަނަ ދުވަސް: އަމިއްލަ ނަފްސަށްޓަކައި ކަމެއް ކުރުން

މިއީ ތިމާގެ މޮޅިވެރިކަމުން އަރައިގަތުމަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސަށްޓަކައި ކޮންމެވެސް ކަމެއް ކޮށްލާށެވެ. ރެސްޓޯރެންޓްއަކަށް ގޮސް އަމިއްލަޔަށް ކާލުންވެސް ބުއްދިވެރިވާނެއެވެ.

ތިންވަނަ ދުވަސް: އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިތުބާރު ހޯދުން

ހަތަރުވަނަ ދުވަސް: ބޭރު ބަލާލަން ދިއުން

ފަސްވަނަ ދުވަސް: މީހުނާ ރަޙްމަތްތެރިކަން އިތުރު ކުރުން

ހަވަނަ ދުވަސް: ތިމާ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައް އެހެން މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ކުރުން

ހަތްވަނަ ދުވަސް: އަރާމުކޮށްލުން

އަށްވަނަ ދުވަސް: ލޯބިވާކަން އިޙްސާސް ކުރެވޭ މީހަކާ ވާހަކަ ދެއްކުން

ނުވަނަނަ ދުވަސް: ލޯބިވާ މީހެއް ގާތު އެވާހަކަ ނުވާގޮތަކަށް ބުނުން

ދިހަވަނަ ދުވަސް: ލޯބިވާ މީހަކަށް ލޯބި ހުށަހެޅުން

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

9 ކޮމެންޓް

 1. ހހހހހހ

  11 ވަނަ ދުވަސް، ލޯބި ހުށަޅިމީހާގެ ބިޓެއް ހުންނަކަން އެނގުން
  12 ވަނަ ދުވަސް އެކަމާ ބޯގޮވާ އައިސީ ޔޫގައި ފަރުވަާދޭން ފެށުން
  13 ވަނަ ދުވަސް ހާލު ބޮޑުވެ ވަގުތުއެހީ ހޯދާ ވާހަކަ ވަގުތުގަ ޖަހާ ދުވަސް.. ނިމުނީ

  • ހހ
  • ވަކަހަންގަނޑު
 2. ހައްހާ

  ސުރުހީގައި އެއޮއްތީވެސް ރާއްޖޭ އަންހެނުން ގަބޫލުކުރާނެ ސުރުހީއެއް ނޫން.
  ރާއްޖޭ އަންހެނުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި، އެމީހުން ކައިރިއަށް ދާންޖެހޭނީ ފިރިހެނުން. އެމީހުން ނުޖެހޭނެ މަތިންބައިން ފިރިހެނަކާ ވާހަކަ ދައްކާކަށްވެސް. އެކަން އަންހެނުންނަށްޓަކައި ދިވެހި (ރަނޑު) ފިރިހެނުން ކޮށް ދޭ. ކާންދާންވެސް ދައުވަތު ދެނީ ފިރިހެނުން. ވާނީވެސް އެހެން ތާ، އެވަރަށް ބޯކޮށް ލާރި ލިބޭ ވިއްޔަ. ލޯބި ހުށަހަޅާނީވެސް ފިރިހެން މީހާ. އިންނަން އަހާނީވެސް ފިރިހެން މީހާ. އެކަމަކު ރުޅިވާން / ވަރިވާން އެދޭނީ އަންހެނާ.
  ފިރިހެނުން ތިއްބައި އަންހެނުން ނުޖެހޭނެ ނާށިގަނޑު ހިފައިގެން މަގުމަތީގައި ސަލާން ޖަހާކަށް.
  ދިވެހި ފިރިހެނުންގެ ގައިގައި ފިރިހެންވަންތަ ކަމުގެ ޒައްރެއްގެ މިންވަރުވެސް ނެތް.
  އަންހެނުން ގޭގައި ފިލާ އޮއްވައިވެސް ގޮސްވެސް ރައްޓެހިވާން އިންނަން މި ލަދުހަޔާތް ކުޑަ ފިރިހެނުން އަހަނީ އޭ.

  • ބުލޫ

   މިފަރާތް ބަލާބަލާށޭ.....ތިހުރީ ރުޅިންކަމަށްހޭ...ހިތްހެޔޮ އަލުންކުރާށޭ...ކުއްވެރިޔަކީ އިބިލީހޭ....ހާދަ ރުޅިއެކޭ އަންހެނުންދެކެ ތިއަންނަނީ....
   ކޮންމެވެސް އަންހެންކުއްޖަކަށް ރުޅިގަނޑުބާލާފަ ހުރިކަމަށް ފާހަނގަކުރެވޭ...ކިތަންމެ ރުޅިއަޔަސް ތިބާ އިންނާނީ އަދި އިނދެގެން އުޅޭނީ އަންހެނަކާ ނޫންބާ؟؟

 3. ކަމެކަމެކަމެ

  ދިހަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންހެން ކުއްޖަކަށް ލޯބިވާ ފިރިހެނަކު ލިބިދާނެއޭ ލޯބިވާ މީހަކު ދިއުމުން އެކަމަކު މަމެން ފިރިހެނުންނަށް 10 ދުވަހުން ތިޔާ ކަމެއް ނުވާނެއޭ ދެން ރޯޑް ޓު ރިކަވަރީގައި އުޅޭ ދުވަސް ތަކުގައި މަންމަ މެން އެމެން ރަށްޓެހި ބިޓުން ގެއަށް ގެނެސް ގެން ވާހަކަ ދައްކާ މަޖާ ކޮށްލާ ހަދަައޭ އެކަމަކު އެކަމަށް ވެސް ހިތް ޖެހެން ނަގައޭ 3 މަސް ދުވަސް ވަރު. ލޯބިވާ އަންހެން ކުއްޖަކު ބޭވަފާތެރި ނުވެ އޭނާ އަށް ސަމާލު ކަން ފިރިހެން ކުއްޖާ ނުދެއޭ ކިޔާ ގޮސް ފިނަމަ ޖެހޭނެއޭ 3 މަސް ދުވަސް ވަން ދެން ބަލަން ތިން މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި އޭނާ ގެ މެސެޖެއް ވެސް އަދި ފޯނެއް ވެސް ނުކޮށްފިނަމަ ދެން އެހެން އަންހެން ކުއްޖަކާއި ފިރިހެން ކުއްޖާ ރަށްޓެހި ވުން އެއީ އޭ އޭގައި ފެއިތް މެއިންޓެއިން ކުރިކަން ދޭހަވާނެ ކަން އަންގައި ދޭ އަލިގަދަ ދަލީލު ތަކަކީ. ދެއަރ އިޒް ލަވް އިން ޔުއަރ އައިޒް އޯލް ދަވޭ އައި އޭމް އަ މޭން ވިދައުޓް އަ ކޮންވިކްޝަން އައި އޭމް އަ މޭން ވިދް ފެއިތް. ކަމެ ކަމެ ކަމެ ކަމް އެން ސިޓް ހިއަރ ބިސައިޑް މީ ޓު ހޭވް އަ ޗެޓް ލަވިންގް ވުޑް ބީ އީޒީ އިފް ޔުއަރ ކަލަރސް ވާރ ލައިކް މައި ޑްރީމްސް ކަމެ ކަމެ ކަމް އެން ސިޓް ހިއަރ ބިސައިޑް މީ ޓު ހޭވް އަ ޗެޓް ލަވިންގް ވުޑް ބީ އީޒީ އިފް ޔުއަރ ކަލަރސް ވާރ ލައިކް މައި ޑްރީމްސް. ކަމެ ކަމެ ކަމެ ކަމް އެން ހޭވް އަ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ކަމެ ކަމެ ކަމެ ކަމް އެން ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް..

 4. މަދީން

  އަހަރުމެން 10 ދުވަހެއް ނުނަގާ އެކަތި ކަޓަން އުޅޭވައްތަރު ޖަހަންވާއިރަށް އަނެކަތި ހުންނާނީ ސެޓްކޮށް ނިންމާފަ... ނުކަޓައިގެން ބޯގޮވާވަރުވެފައި ހުއްޓަކަޓަނީ

 5. ލައިފް

  ދިހަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންހެން ބިޓަކު ފިިރިހެން ކުއްޖަކު ގާތުން ރުޅިވުމަށް ފަހު އެކުއްޖާ ރުހޭ ފަދަ ފިރިހެން ކުއްޖަކު 10 ދުވަސް ތެރޭ ނުހޯދޭނެއޭ އެއީ ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ. ލޯބިވާނަމަ ނުހޯދޭނެއޭ. އަންހެން ބިޓުުން ރުޅިވާތާ 6 މަސް ކޮށްފައި ވެސް އެބަ ރިޓާރން ވެއޭ އެމެން ހަދާނެއޭ ވަރަށް ގިނަ ގޮތް ގޮތުން ފިރިހެން ކުއްޖާ ޓެސްޓް ސްޕެޝަލީ ފިިރިހެން ކުއްޖާގެ ތެދުވެރި ކަން ބަލަން އެމެން ނުގުޅާ ވެސް ތިބެއޭ ހަމަ ގަސްތުގައި ބޭނުމަކީ އެހެން އަންހެން ކުއްޖަކާއި ރަށްޓެހިވޭތޯ ޓެސްޓް ކޮށްލުމަށޭ ނުވާކަން ކަށަވަރު ކުރަން އެމެން ނަގާފާނެއޭ 3 މަސް ވެސް 6 މަސް ވެސް އަދި 12 މަސް ވެސް އެކަމަކު އެމެން ވަރަށް އުފާވާނެއޭ ފިިރިހެން ކުއްޖާ އެހެން ކުއްޖަކާއި ރަށްޓެހި ނުވާނަމަ. 12 މަސް ފަހުން ނަމަވެސް އެކަން އަންހެން ކުއްޖާ އަށް އެނގިއްޖެނަމަ ގުޅާފައި ފުރަތަމަ ހާލު އަހާލާނެއޭ ދެން ބުނާނެއޭ ބައްދަލު ކޮށްލެވެން އޮތް ނަމަ ބައްދަލު ކޮށްލަން ބޭނުންވެއޭ އެހާ ތަނުން ބައްދަލު ކޮށްލަން ފިރިހެން ކުއްޖާ އެއްބަސް ވެއްޖެނަމަ ދެން އެ އަންނަ ކަމްބެކް ގައި އަންހެން ކުއްޖާ ވަރަށް ތެދުވެރި ވާނެއޭ ފިރިހެން ކުއްޖާ އަށް އެއީ ޔަގީން ކަމެކޭ. ޔޭއް. ދެން އެމެން ނުދާނެއޭ ތިބޭނެއޭ އަޅެއްގެ ގޮތުގައި ފިރިހެން ކުއްޖާ ބުނާ ގޮތަށް ހަދައިގެން އެއީ އެމެންނަށް ޔަގީން ކަން އޮންނާނެއޭ އެމެންނަށް ދެރަ ގޮތެއް ފިިރިހެން ކުއްޖާ ނަހަދާނެ ކަން އަދި އެމެންނަށް އިތުބާރު ކުރާނެ ކަން. ޔޭއް ނައްނާނާނަނާ ނައްނާނާނަނާ އޯލް ޓުގެދަރ ނައު. ލައިފް ލައިފް ލައިފް އިޒް ލައިފް ނެވަރ ގިވް އިޓް އަޕް އަޕް އަޕް. ލައިފް ލައިފް ލައިފް އިޒް ލަިއފް. ވެން ވީ އޯލް ގެޓް ޓުގެދަރ ވީ ސްޓިކް ޓުގެދަރ އޭޒް ދަ ބެސްޓް. ލައިފް އިޒް ލައިފް ނެވަރ ގިވް އިޓް އަޕް އަޕް އަޕް އަޕް. ކަމޯން ސްޓޭންޑް އަޕް އެން ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ލައިފް އިޒް ލައިފް ލައިފް ލައިފް. ޔޭއް.

 6. ދެޓްގާރލް

  އަންހެން ކުއްޖަކު ލޯބިވެގެން އުޅޭ ފިރިހެން ކުއްޖަކާއި އަންހެން ކުއްޖާ އަމިއްލަ އަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތެއް ގެ މައްޗަށް އަދި އޭނާ އާއި އަޅާނުުލައޭ ކިޔާ އަދި އޭނާ އަށް ވަގުތު ނުދެއޭ ކިޔާ އަންހެން ކުއްޖާ އަމިއްލަ އަށް ރުޅި ހަދާފައި ދިޔަ ނަމަވެސް އެގޮތަށް ދާ 10 ކުދިންގެ ތެރެއިން 2 ކުދިން ނޫނީ އެހެން ފިރިހެން ކުއްޖަކާއި ރަށްޓެހި ނުވާނެއޭ މަމެންނަށް ޔަގީން ކަމެކޭ. އެފަދަ ސިޗުއޭޝަންސް ތަކުގައި އަންހެން ކުއްޖާ ބަދަލުވާނީ މިސްޓީރިއަސް ގާރލް އަށޭ އެފަދަ ސިޗުއޭޝަންސް ތަކުގައި ފިރިހެން ކުއްޖާ ޖެހޭނެއޭ އަންހެން ކުއްޖާ އަށް ޖެއްސުން ނުކޮށް އަދި އެކުއްޖާ ހިތުގައި ޖެހޭ އެއްޗެއް ނުބުނެ އޭނާ އުފާ ކޮށްދޭން ޔަގީނޭ އެނބުރި އަންނާނެ ކަން. އޯއް އޯއް ބޭބީ ބޭބީ ބޭބީ އައި ސްޓާރޓް ލުކިންގް އެޓް ޔުއަރ ޕިކްޗަރ މައި މައިންޑް ގެޓްސް ސެޓް އަޕް ވިދް ޔުއަރ ފޮޓޯ ނޯ ޑައުޓް ޔޫ ލުކް ސޯ ފައިން އެން ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް. ގާރލް ވެން އައި ލުކް އެޓް ޔޫ ދަ ރިދަމް އޮފް މައި ހާރޓް ސޭސް ޔޫއާރ މައިން އޯލްވޭޒް ބީ މައިން. އޯއް އޯއް އޯއް މިސްޓީރިއަސް ގާރލް އޯއް މިސްޓްރީއަސް ގާރލް އޯއް އޯއް މިސްޓީރިއަލް ގާރލް އައި ވޮނާ ގެޓް ކްލޯސް ޓު ޔޫ. ގާރލް ޔޫ އާރ ދަ ޑިޒާއަރ އޮފް މައި ހާރޓް ވީ ކޭން ގެޓް ކްލޯސް އިނަފް ކޮޒް އައި އޭމް ލުކިންގް އިންޓް ޔުއަރ އައިޒް ގާރލް އައި ނީޑް ޓު ބީ ވިދް ޔޫ އައި ނީޑް ޓު ބީ ވިދް ޔޫ ބޭބީ ގެޓް ރިޑް އޮފް ދިސް ރުޅިގަނޑު އެން ކަމް ބެކް ނައު އޯއް އޯއް އޯއް މިސްޓީރިއަސް ގާރލް އައި ވޮނާ ގެޓް ކްލޯސް ޓު ޔޫ އޯއް އޯއް އޯއް މިސްޓީރިއަސް ގާރލް އައި ވޮނާ ގެޓް ކްލޯސް ޓު ޔޫ ކަމޯން ނައު އޯއް އޯއް އޯއް މިސްޓީރިއަސް ގާރލް އައި ވޮނާ ގެޓް ކްލޯސް ޓު ޔޫ އޯއް އޯއް މިސްޓީރިއަސްް ގާރލް މިސްޓީރިއަސް ގާރލް މިސްޓީރިއަސް ގާރލް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް...