ގޭގައި ނިދާފައި އޮތް ހަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރިކަން މަންމައަށް އެނގުނު ނަމަވެސް އެކަން މަންމަ ބޭނުންވީ ސިއްރު ކުރާށެވެ، އެއީ އެ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރީ ދެކެފަރިތަ ދަންނަ މީހެއްކަމަށްވާތީއެވެ.

އިންޑިއާގެ ރަތިބާތްގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ނިދާފައި އޮތް އެ ކުއްޖާ ރޭޕްކޮށްފައި ވަނީ އާއިލާއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ މީހެކެވެ. އޭނާ އެ ކުއްޖާ ރޭޕްކޮށްފައި ވަނީ އޭނާ މަސައްކަތް ކުރާ ތަނަށް ގެންގޮސްގެންނެވެ.

އެވަގުތު އެ ކުއްޖާގެ މަންމަ ދިޔައީ ކައިރި ފިހާރައަކަށް ގެއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ކާތަކެތި ބަލައެވެ. އެ އަންހެން މީހާ އައިއިރު އެ ކުއްޖާ އޮތީ ގޭގެ ބޭރުގާ ރޯށެވެ. އޭނާގެ ހަށިގަނޑުން ލޭގެ އަސަރު ހުއްޓެވެ. އެ ކުއްޖާ ވަނީ މަންމައަށް ވީ ގޮތް ކިޔާދީފައެވެ. ނަމަވެސް އެ މަންމަ އެކަން އެވަގުތަށް ސިއްރުކުރިއެވެ.

ނަމަވެސް އަނެއްދުވަހު ހެނދުނު އެކަމުގެ ވާހަކަތައް އަވަށު ތެރެއަށް ފެތުރު އެ އަވަށު މީހުންވެގެން އެ ފިރިހެން މީހާގެ ގައިގާ ވަނީ ތަޅާފައެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ފުލުހުންނާއިވެސް ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

7 ކޮމެންޓް

  1. އަޖައިބެއްފަދަ އިންޑިޔާ!!!

  2. އެހެން ގައުމުތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ތިބޭ... އަމިއްލަ ގައުމު އިސްލާހު ކޮށްބަލަ....

  3. ބޮޑުވެއްޖެ ހުތުރު ކަމެއް ތީ

  4. ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް.

  5. ޙަމަ ބްރޯއެއް

    މި އިންޑިއާ ހިސާބުގަނޑު މީހުން ހާދަ ކުޑަކުދިންނަށް ކަންތައް ކުރާގޮއިށް ވަނީއޯ؟؟

  6. ނުބައި ނުލަފާ މަންމައެއް..