މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ފުރަތަމަ ސީޒަނުން ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލްކަން ހޯދި އިބްރާހިމް ޝަލަބީ އަަކީ އެޝޯވ އަށް ފަހު ވެސް އާންމުންގެ މަގުބޫލްކަން ހިފެހެއްޓުނު މަދު ފަންނާނުންގެ ތެރެއިން މީހެކެވެ. ޝަލަބީ އަށް ދިވެހިންގެ ހިތުގައި ދެވިފައި އޮތީ ސެލެބްރިޓީއެއްގެ ދަރަޖައެވެ.

ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގެ ސެލެބްރިޓީން ނުވަތަ މަޝްހޫރު މީހުން އުޅޭހެން ރާއްޖޭގެ އެފަދަ މީހުން ނޫޅުމަކީ އަބަދުވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ޝަކުވާ އެކެވެ. އެހެން މީހުންނަށް މިސާލަކަށް ވާން ޖެހޭ ޝަލަބީ މެން ފަދަ މީހުން އެހެން މީހުންނަށް މިސާލަކަށް ނުވާ މައްސަލަ އަކީ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ.

މިފަހަރު ވެސް ޝަލަބީ ވަރަށް ސަޅި ކަމެއް ކަމަށް ހީކޮށް ކޮށްފައި މިއޮތީ މަނާ ކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ އީދިގަލި ކުޅީގެ ޕްލެޓްފޯމެއްގެ މައްޗަށް ކޮޅަށް އަރާ ހުރެ ޝަލަބީ ނެގި ފޮޓޯއެއްގެ މައްސަލަ ހޫނުވެ އޭނާ އަށް މިވަނީ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައެވެ.

ޝަލަބީ ޕްލެޓްފޯމުގެ ފާރުގެ މައްޗަށް ކޮޅަށް އަރައި ފޮޓޯ ނެގި މައްސަލައިގައި މޯލްޑިވްސް އެންޖީއޯ ފެޑެރޭޝަންގެ ރައީސް އަހްމަދް ނިޒާމް ވަނީ ޝަލަބީ އަށް ފާޑުކިޔާފައެވެ. ނިޒާމް ފޭސްބުކްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ "މީހާ އަދި ކިތަންމެ މަޝްހޫރު ވިޔަސް އެހެން މީހުންނަށާއި ތަންތަނަށް އިހްތިރާމް ކުރަން ޖެހޭނެ" ކަމަސެވެ.

އީދިގަލި ކިޅީގެ ޕްލެޓްފޯމްގެ މައްޗަށް މީގެ ކުރިން ވެސް ސައިކަލުތައް އެރުވުމާއި، އެތަނަށް ގެއްލުން ދިނުން ފަދަ ކަންތައް ހިނގި މީހުންނަށް ނަސޭހަތް ދީފައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް ސުވާލަކީ ޝަލަބީ ފަދަ މަޝްހޫރު މީހަކަށް ނަސޭހަތް ދޭން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ކެރި ދާނެހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އެފަދަ ނަސޭހަތެއް ނުދެނީސް ހިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ ތަންތަނަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ ގޮތައް ކަންތައްތައް ކުރަން ޝަލަބީ އަށް ނޭނގޭނެ ހެއްޔެވެ؟

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

46 ކޮމެންޓް

 1. ރިއަލިޓީ

  ޝަލަބީ އަށް ޤަވާއިދު ނޭގުނީ ކަމަށް ވެދާނެ އެއްނު ..

  • ހުސޭނު

   ތިބުނީ ޝަލަބީއަކީ ލިޔަންކިޔަން ނޭގޭ މީހެކެދޯ؟

 2. ނައިރާ ސ

  އެތާގައި ލިޔެފައި އެބަހުރިތަ އެއީ މަނާކަމެކޭ....

 3. އަލީ ހަމީދު

  މީ ހާދަ ޝަލަބީއާ ވައްތަރު މީހެކޭ ދޯ؟؟ އަނެއްކާ ޔަޤީންތަ ތީ ޝަލަބީކަން؟؟ ދެން މީނަޔަށް ތާއީދު ކުރާމީހުންވެސް ބުނާނެ މީ ޝަލަބީއެއް ނޫނޭ.. ފޮޓޯއެއް ލީކުވެގެންވެސް މީނާ ކަމަކަށް ނުވި. އެކަމަކު އެއީ ހަމަ އަސްލު. އެޢީ އޭނަގެ ބިޓަކަށް މޮޅުވާންވެގެން ފޮނުވި ފޮޓޯ އެއް ލީކުވީ.. ލޮލް..

 4. ވޭލްޝާރކް

  ޝަލަބީ އެތާ މަތީ ހުރީމަ މައްސަލައަކަށް ވީ.. އެތަނުގަ އެހެން ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުން ހަމަ އޯކޭ ދޯ.. ލޮލް

 5. ފާތުން

  އިޓްސް ނޮޓްއަ އިސޫ

 6. ފާތުން

  ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް ހުރިހާ މީހުނަށް ސަޅިވާކަށް ނުޖެހޭ... ޖޭވާ މީހުން ހަމަގިނައީ

 7. ސުވޭ

  އެއީ މައްސަލައެއްކަމަށް ނުދެކެން... ތިއުޅެނީ ޝަލަބީގެ އަގުވައްޓަން

 8. ދަރާއްޖެތެރެއަންސް

  ތިޔާ އީ ދަ ރާއްޖެތެރެއަންސް ދޯ. އެމެން ނަމޫނާ އަކަށް ބަލާނީ ކަނޑު ކޮހުން ކަން އެމެން ކުރާ އެއް ހިއްސު މަދު ކަނަކަމުން އިނގެއޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމުދޯ. ރާއްޖެތެރެއަންސް އެއީ ބޯރން ޓުބީ ރޫލް ބްރޭކަތސް ދޯ.

  • ާސާ
  • ތުނިޔަ

   ކަލޭ ތީއުޑުން ފައިބާފަ ހުރި މީހެއްތަ! މާދެން މާލެ މީހަކަށްވެގެން އުޅޭ ރޯނުއެދުރެއްމިއީ!

  • ޚދޖދ

   ހާދަ ފުއްޕަންވެސް އެބަ އުޅެޔޭ ދޯ ފުއްޕަން ނޭގުނަސް??

  • ތީ ފައްކާ އިޑިއަޓެއް

   މާލެ އިންނަނީ ރަާއްޖޭން ބޭރުގަތަ ރާއްޖެތެރެއޭ ތިކިޔަނީ

 9. ތަރައްގީ

  ޝަލަބީގެ އަޑަކީ ތަރައްގީ ވެފައިވާ އަޑަކަށް ވިޔަސް މީހާ ތަރަްގީ ނުވާތީ ކުރެވުނު ކަމެއް.

 10. ރިފާ

  ހައްހައްހައްހައްހަހހަހަހަހަހަހަހަހަހަހަ...... ތިއޮތީ ވެފެއި ވަރައް. ދެން ލަލަލަ

  ސިކުނޑި ޅައީ ހަމަ....

 11. ނަޖޫ

  އެދެން ގެއްލުން ދެނީތަ

 12. ޤައުމު

  ތީ ހާދަ ކަންތައް ބޮޑު މީހެކޭ ދޯ.

 13. މޯޑު

  މީދެން އެވަރު ކަމެއްތަ. އައްޑޫ މީހުން ސައިކަލުގައި މިތަނަށް އެރި ފޮޓޯވެސް އަހަރުން ދެކުނިން، އަމިއްލަޔަށް ތަންތަން ހަލާކުކޮށްފަ މީހުންގެ ވާހަކަ ނުދައްކާތިބޭ ތަމެން.

 14. އެންމެން

  ޝަލަބީ ތިޔަކަން ކަމަކު ނުދިޔަ. ތިޔަ މިސްޓެއިކުން ވެސް ދަސްކުރޭ. ދެން ވެސް މަނާކަންތައްތައް ދެނެގަނެވޭތޯ ބެލުން ރަނގަޅު ވާނެ.

 15. ސީލާ

  ތަމެން ދަކަންޓްރީ ސައިޑަރ މެން މަހަށްދޭބަލަ. މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ. ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ސީލަބަލަ ދެން. ވަން ސެންސް މިސިންގްތޭ ބަދާ ބަދާ ކަޅަ ބަދާ ވަލި ބަދާ...

  • ާސާ
 16. މާވަހަރު އަލީ

  ޝަލަބީ ކުރާނެ ވަރަށް މޮޅު ކަންތައް

 17. ހާމިދު ދާއީ

  ސުވާލަކީ އެތަނުގައި ހުރި ޕްލެޓް ފޯމެއްގެ ފަޑި މައްޗަށް މީހަކު ކޮޅަށް ފޮޓޯ އެއް ނަގާލަން އެރުމަކީ އެހާ ބޮޑު މައްސަލައެއްހެއްޔެވެ. އެތަނަށް ގެއްލުމެއް ވަނީ ހެއްޔެވެ. އެތަން ހަލާކުވަނީހެއްޔެވެ. ނޫނެކެވެ. ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ސޯޝަލްމީޑިއާގެ އަހުލުވެރިންވެސް ކޮމެންޓް ކުރާއިރު ކަމުގެ ތެދު ހަގީގަތް ބަލާލައިގެން ކޮމެންޓް ކުރާށެވެ. އަދި ކޮމެންޓެއް ފެންނަ އިރަށް އޭގެ ޚަބަރު ހަދާ މީހުންގެ އަގު ވައްޓާލަން ނޫޅޭށެވެ. ޝުކުރިއްޔާ ! އައި އޭމް އަ ބިގް ފޭން އޮފް ޝަލަބީ.

  • ދަރިޔާ

   ޖަވާބަކީ: އެއްކާޅު ގުއިރުނީމާ އަނެއްކާޅު ގުއިރޭނެ. މިސާލުބަސް.

  • ނޫނު

   އާން ނޭނގެ މަށަކަށް. ކޮންމެސް އެއްޗެކޭ ކިޔައިގެން މަޝްހޫރުވާނވެގެން. އެނޫން ދެން ކޮންކަމެއް.

  • އެއްމެން

   ހެހެހެ. މަވެސް ޝަލަބީގެ ފޭންއެކޭ. އެހެންވީމައޭ ކަމަކާ ނުލާ މަނާކޮށްފަ ހުންނަ ކަންތައްތައް ނުކޮށް އެހެންމީހުންނަށް ނަމޫނާ މީހަކަށް ވުމަށް ބާރުއަޅަނީ.

 18. ދަބީތާ

  މިހިރީ ދަ ރާއްޖެތެރެއަންސް ކުރާ ކަނޑު ކޮސް ކަންކަން ދޯ. ބޯރންޓުބީ ގަމާރުންނޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމުދޯ.

 19. ކީކޭ ބުނާނީ ދޯ

  އެތާގަ ހުރެގެން ފޮޓޯ އެއް ނެގީމާ އެތަނަށް ގެއްލުންވޭތަ
  ރާއްޖެގެ އާސާރީ ތަންތާގަވެސް މީސް މީހުންގޮސް ކުރާކަމެއް ކައްނޭގެ އެއީ
  ދެން ހަމަ އެއްޗެކޭ ކިޔަން ކިޔަނީ އޭ

 20. ާްއެނޮނިމަސް

  ށަލަބީ ގޮވައިގެން ދިޔަމީހާއަށް ނޭނގޭތަ އެއީ މަނާ ކަމެއް ކަން.

 21. ނަން ހާމަ ނުކުރޭ

  އައްޑޫ ކުއްޖެ ޝަލަބީ އާ އެކީގަ ހުއްޓާ އެކަން ހިނގީ.. އެހެންވީމާ އޭނައަށް ހުއްޓުވެން ނުވަތަ ބުނެވެން ޖެހޭ މަނާކަމެކެ.. މަގޭ ނަޒަރުގަ ޝަލަބީ ނޫން ކުށްވެރިއަކީ.. ޝަލަބީ އެތަނަށް ގެންދިޔަ ފަރާތް ކުށްވެރި ވަނީ.. ޝަލަބީއަށް ކިހިނެތް އިންގޭނީ އަތަނުގެ ގަވާއިދު..

 22. ާވަރަށް ވާހަކަ

  އެތާކު ނެތް މަނާ ކަމަކަށް ޖަހާފަ އެއް... ހަމަ ޖޭ ވާމީހުން ގިނައީ... ޝަލަބީ އެއުޅެނީ އެތަން ސުންނާފަތި ކޮއްލަން ތަ،؟؟؟

 23. ހުސެން

  ދެލޯބިވެރިންގޮސް އެތާޕްލެޓްފޯމްމަތީ އެކިގޮތްގޮތައް އޮށޯވެ ކޮޅައްއަރާހަދާއިރު އެނުވޭތޯ މައްސަލަޔަކައް؟ މީހަކާހަސަދަވިޔަސް ތީބޮޑުވަރު.

 24. ބީތާ

  ގަދަ ކަލޭ

 25. ޒިޔާދު

  މިފަހަރުވެސް ބުނާނެ ކަންނޭނގެ މީ އެޑިޓު ކޮށްފަ ހުރި ފޮޓޯ ތަކެކޭ....

 26. ނަސީ

  ޝަލަބީ އެއްކޮށް ދިޔަ ތި އައްޑޫގެ އައިޑޮލް ޝަހުދާންވެސް. އޭނަ އަށްވެސް ނޭނގޭތަ ބުނަން މަނާ ކަމެކޭ.

 27. ޝަމީމް

  ތިކަމަކުން އެތަނަކަށް ލިބޭނެ އެއްވެސް ގެއްލުމެއްނެތް. ހީވަނީ އޭނާގެ އަގުވައްޓާލަން ބަޔަކު ބޭނުންވީހެން.

 28. ހުމުދު

  ރާއްޖޭގަ ސެލެބުރެޓީ އަކަށްވާނީ ވަރަށް ގޮތްކުޑަ މީހުން ، އަހުލާގު ރަނގަޅު ހެޔޮލަފާ ދީންވެރި މީހަކު އެއީ ސެލެބުރެޓީ އަކަށްނުވާނެ.....

 29. ހައި

  ވަގުތު ހާދަ ހީވެޔޭ ޝަލަބީއާ ޖައްސާލައިން އުޅޭހެން. މި ދެން މީހުން އާޓިކަލް ލިޔާ ގޮތެއްވެސް ނޫނެއްނު. ޖޭ ބޮކި.

 30. ސާލިހު

  ޤަވާއިދުން ފިޔަވަޅު އެޅީމާ ނިމުނީ.

 31. އީސާފުޅު

  މަނާ އޮންނާނީ ރާޒުވައިގަ ?

 32. ބޮންދު

  ޟަލަބީ ތިކަން ކުރީމަ އެއްމެނަށް ފެންނަނީ އައްޑޫ މީހަކު ކުރިއަސް ނުފެއްނާނެ.

 33. Anonymous

  މިސާލަކަށް ޝަލަބީ ހެދި ތަނެއް ނަމަ ޝަލަބީ ބޭނުންވާނެތަ އަންނަހާ މީހަކު އެތާގެ މަތްޗަށް އަރާގެން ތެޅިފޮޅެން--ނަތީޖާއަކަށް ވާނީ އެތަނަށް ގެއްލުން ތަކެއް ލިބުން.މިމިންގަނޑުން ވިސްނުމުން އެނގޭނެ އެއީ އެންމެ ކުޑަ މިނުން ރަނގަޅު ކަމެއްނޫންކަން

 34. ޖޮއްބެ

  އަޖައިބެއްވަރު ކަމެއްތާ މިޖެހުނީ ހީވަނީ ދެންމާމާތް ތަނެއްހެން އެއީ.
  މާކަންތައްގަނޑު ބޮޑުކޮށްގެން މިއުޅެނީ ރީނދޫ ފިކުރުގެ މީހުންނޭ. އޭގެއިން މީހަކު ކުރިނަމަ އެއްވެސް ކަމަކަށްނުވީސް.

 35. ޢަހުމަދު

  މީހަކަށް ޖައްސާލާގެން އުލުނަސް ތީދެން ބޮޑުވަރު

 36. އަލަބީ

  ސުވާލަކީ އެޕްލެޓްފޯމު މައްޗައް އެރުމަކީ މަނާ ކަމެއްހޭ؟ އެހެންކަމަށް ވަނީނަމަ އެއީ ކުށެއް. އެހެން ނޫންނަމަ އެތާ ކޮޅަށް ހުރުރުމުން އިހުތިރާމު ކުޑަވާންވި ސަބަބެއް ނުވިސްނުނު. އަދި އެއީ ގެއްލުން ދިނުންކަމަށް ބުނަންޖެހޭވަރު ކަމެއްބާ.

 37. ޝަލަބީ ގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން

  އޮންނާނީ އެތަނަށްވެސް އަރާފަ. ފޮޓޯވެސް ނަގާފަ އޮންނާނީ. އާ ދެން މި އެވަރު ކަމެއްތަ މި މީސް މީހުން މިވަރުވާން. ހަސަދައިގެ ހުޅު ރޯވެފަ ތިބެން ޖެހޭނީ.. ދެން ޝަލަލަލަލަ..