މައްސަލަތައް ދައްކުވައިދޭ ފިލްމުތަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ޝައުޤުވެރިވަނީ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދޭ ފިލްމުތައް ކުޅުމަށް ކަމަށް ،ބޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ ފިލްމީ ތަރި އަކްޝޭ ކުމާރު ބުނެފިއެވެ.

"އަހަރެން އެހާ ގަޔާވާކަމެއް ނޫން އެއީ އަބަދުވެސް ދެން މައްސަލަ ތަކުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ. އެކަމަކު އެފަދަ މައްސަލަތަކަށް ލިބެން ހުރި ހައްލު ހޯދައި، އެ ވާހަކަތައް ދެއްކުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރޭ. އަހަރެންނަށް ކުޅެން ލިބޭ ފިލްމުތަކުގެ ސްކްރިޕްޓް ބަލާލާއިރު ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް ހިމެނޭ. އެކަމަކު އަހަރެން އެކަހަލަ ފިލްމުތައް ކުޅޭ ހިތެއް ނުވޭ ފިލްމުން އެކަމަށް ހައްލު ލިބޭނެ ގޮތެއް ނުފެނަންޏާ،" ފިލްމު ކުޅުމުގެ އިތުރުން ސްޓަންޓް ކުރުމަށްވެސް ކުޅަދާނަ އަކްޝޭ ބުނެފައިވެއެވެ.

އުމުރުން 50 އަހަރުގެ އަކްޝޭ ބުނެފައިވަނީ ޚަބަރުތަކުން ވެސް މުޅިންވެސް އަޑުއިވެނީ އިންޑިއާގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ކަމަށާއި އޭގެ ބަދަލުގައި އެފަދަ ކަންކަމަށް ލިބެން ހުރި ހައްލު ތަކުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަށްވެސް ޕްރޮގްރާމެއް ހެދުމަކީ އޭނާ އެދޭ ކަމެއް ކަމުގައެވެ.

"އަހަރެން މި ބަލަނީ ވީހާވެސް ތަފާތު ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފަ އޮންނަ ފިލްމެއް ކުޅެން ލިބޭތޯ. ވަރަށްފަހުން އަހަރެންނަށް ފެނުނު ދަނޑުވެރިއެއް 111 ގަސް އިންދާ މަންޒަރު. އަހަރެން އޭނާ ކައިރިން އަހައި އޮޅުން ފިލުވުމުން އޭނާ ބުނީ އެއީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އަންހެން ދަރިއެއް ލިބުމުން ކުރާ ކަމެއް ކަމުގައި. މިކަހަލަ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ފިލްމެއް އުފެއްދުމުން އަހަރެންނަށް ހީވަނީ މީހުން ހޭލުންތެރިވެ، ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކަށްވެސް ހައްލު ލިބި އަދި އަންހެން ކުދިންގެ ނިސްބަތްވެސް އިތުރު ކުރެވޭނެ ހެން،" މީޑިއާތަކަށް ދިން އިންޓަވިއުގައި އަކްޝޭ ބުންޏެވެ.

އަކްޝޭ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ބެލުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ފެނިގެންދާނީ "ގޯލްޑް" އަދި "ކެސާރި" ނަމަކަށް ކިޔާ ދެ ފިލްމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

  1. ޑޯންވޮނާ

    އަހަރެން ކުޅޭ ހިތްވަނީ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދޭ ފިލްމު ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރެއް ކަމަށްވާ އަކްޝޭ ބުނާނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. ބިރުވެރި ފިލްމްސް ތައް އަދި ސައެންސް ފިކްޝަންސް ފިލްމޭ ކިޔާ މިހާރު ހޮލީވުޑް އިން ވެސް ކުޅޭ ފިލްމްސް ތަކަކީ އެއީ ސީދާ ފޭކް އޮފް ދަ ފޭކް އޭ. ދެން ބޮލީ ވުޑް ގައި ވެސް އިންޑިއާގެ ޖެނެރަލް ޕަބްލިކް ގެ ދިރިއުޅުމަށް ވުރެން އެތައް ހާސް ގުނަ މަތީ ފެންވަރުގެ ލަގްޒަރީ ދިރިއުޅުމެއް ދައްކައިގެން އިންޑިއާއިން ބޭރުގައި މަންޒަރު ތައް ނަގައިގެން އެހަދާ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމްސް ތަކަކީ އެއީ އެއްގޮތަަކަށް ވެސް މަމެން ބަލާ ހިތްވާ ފިލްމްސް ތަކެއް ނޫނޭ އިންޑިއާގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާގެ މަންޒަރު ތައް އިންޑިއާގައި ހުރި މައްސަލަ ތަކަށް އެޑްރެސް ކޮށް އުފައްދާ ފިލްމްސް ތަކަށް މަމެން ކިޔަނީ އެއީ ބޮލީ ވުޑް ފިލްމްސް ތަކޭ. އިންޑިއާގައި ސޯޝަލް އެން އިކޮނޮމިކް މައްސަލަ ތައް ވަނީ ފުރި ބާރުވެ ފައޭ އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު މޮދީ ގައުމުން ބޭރަށް ދަތުރު ކުރެވޭތޯ އޭ އެބަދަވި ބަލަނީ އެ ބަދަވި އަށް އިންޑިއާ ގައި ހުރި އެއްވެސް މައްސަލަ އަކަށް ހައްލެއް ނުގެނެވެއޭ. މަމެން އެދެމޭ މުޅި ބޮލީ ވުޑް މިކަމުގައި ތެދުވެ އިންޑިއާގައި ހުރި މައްސަލަ ތަކުގެ އަސްލު ދުނިޔެ އަށް އަންފޯލްޑް ކުރަން ސްޕެޝަލީ އަންހެން ކުދިންނަށް އިންޑިއާގައި ކުރާ އަނިޔާ ތަކަކީ އެއީ ދެން ހިތުން ފިލައިގެން ނުދާނެ ކަންކަމޭ މަމެން އިންޑިއާގައި ކިޔަވަން ތިބި އިރު ކޮލެޖް ތެރޭން ވެސް ފެނުނު މިފަދަ މަންޒަރު ތައް އަދިވެސް ހަނދާން އެބަހުއްޓޭ ފްރެޝް ކޮށް. މިފަދަ އެތައް ހާސް ކަންކަމަށް އެޑްރެސް ކޮށް ފިލްމް ކުޅެން އަކްޝޭ ބޭނުންވި ކަން އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. އައި ކުޑް ސްޓޭ އަ ވޭކް ޖަސްޓް ޓު ހިއަރ ޔޫއާރ ޓޭކިންގް އިނީޝިއޭޓިވް އޮން ދިސް އައި ކުޑް ސްޕެންޓް މައި ލައިފް ޓު ސީ ދިސް އިނީޝިއޭޓިވް އައި ކުޑް ސްޕެންޓް މައި ލައިފް އޮފް ވެއިޓިންގް ޓު ސީ ވަން ކްލާސް އިން އިންޑިއާ. އައި ޑޯން ވޮނާ ކްލޯސް މައި އައިޒް އޮން ދިސް ބޭބީ އައި ޑޯން ވޮނާ ކްލޯސް މައި އައިޒް ބޭބީ އައި އޭމް ކްލޯސް ޓު ޔޫ ފީލިންގް ޔުއަރ ހާރޓް ބީޓިންގް އައި ޖަސްޓް ވޮނާ ސްޓޭ ވިދް ޔޫ ފޯރ އެވަރ އެން އެވަރ އެވަރ އެވަރ. އައި ޑޯން ވޮނާ ކްލޯސް މައި އައިޒް އައި ޑޯން ވޮނާ ކްލޯސް މައި އައިޒް އައި ޑޯން ވޮނާ ކްލޯސް މައި އައިޒް ބޭބީ ޑޯން ވޮނާ ކްލޯސް މައި އައިޒް ޑޯން ވޮނާ ކްލޯސް މައި އައިޒް ބޭބީ...

  2. ޖަސްޓް

    ބޭނުމީ ހައްލުތައް ކިޔައިދޭ ފިލްމުތައް ކުޅެން ކަމަށް އަކްޝޭ ބުނާނަމަ އައި ލަވް ދިސް ޑިސިޝަން ޖަސްޓް ޑާންސް ޖަސްޓް ޑާންސް ޖަސްޓް ޑާންސް ގޮނާ ބީ އޯކޭ. އައި ކޭން ސީ ދެޓް ޔޫ ގޮޓް އެނަރޖީ ޓު ޑޫ އިޓް ޖަސްޓް ޑާންސް ޖަސްޓް ޑާންސް ޖަސްޓް ޑާންސް ގޮނާބީ އޯކޭ ޖަސްޓް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާާންސް ޑާންސް، ގޮނާބީ އޯކޭ.

  3. ވެންއިޓް

    ބޮލީ ވުޑް ފިލްމް ކުޅޭ އަންހެން އެކްޓަރުން ނަމަ ބޮޑީ ފިގަރ ސްލިމް ވުން އެއީ ބޮލީ ވުޑް ފިލްމްސް ތަކުގައި ނަށާ ހަދާއރިު ވެސް އޯޑިއެންސް އަށް ކަމުދާ ކަމަކީ ކަން މިހެން ހުރުމުން ބޮލީ ވުޑް ގެ ޑިރެކްޓަރުން މޮޅަށް އެކްޓް ކުރާ އަންހެން ކުދިން ގަބޫލުކުރި ނަމަވެސް އިންޑިއަން އޯޑިއެންސް އެކަމެއް ގަބޫލެއް ނުކުރެއެވެ. އޯޑިއެންސް ބޭނުންވަނީ ސްލިމް އަންހެން އެކްޓަރުން ފިލްމްސް ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ.