ފުރަބަންދަށް ލުއި ދިން ނަމަވެސް، ރާއްޖޭގައިވެސް ކޮރޯނާ ވައިރަސް އަދި ވެސް ދަނީ ފެތުރެމުންނެވެ. މިއާއެކު، ކޮންމެހެން ދާން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއް ނޫން ގޮތަކަށް ގެއިން ބޭރަށް ދިއުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނެވެ. ގޭގައި މިގޮތަށް ތިބޭައިރު، ފޫހިވެ އުޅޭނަމަ މިއޮތީ ރަނގަޅު ފުރުސަތެކެވެ. މިއޮތީ ހިލޭ ޓްރޭޑް ސިގްނަލް ދޭ ގްރޫޕްއެކެވެ.

ގްރޫޕްއާ ޖޮއިން ކުރުއްވުމަށް މިތަނަށް ފިއްތަވާ ލައްވާ!

މީގެ އިތުރުން ޓްރޭޑް މޯލްޑިވްސްގެ މި ގްރޫޕް އިން ޕްރިމިއަމް ގްރޫޕެއްވެސް ވަނީ ހަދާފައެވެ. މި ގްރޫޕްއިން ކޮންމެ ދުވަހަކު 10-15 އާ ދެމެދާއެއްވަރަށް ސިގްނަލް ދެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮންމެ ސިގްނަލް އަކީވެސް 90% އާ ހަމައަށް އެކިރޭޓް ސިގްނަލް ތަކެކެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ، ޓްރޭޑް ރިސްކް މެނޭޖްމެންޓްގެ އިތުރުން، ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ޕްރިމިއަމް މެންބަރުންނަށް ޓްރޭޑް ކުރުމުގައި އުފެދޭ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީވާނެއެވެ. ޕްރިމިއަމް ގްރޫޕްއަށް ޖޮއިން ކުރެއްވުމަށް، ފިއްތަވާ ލައްވާ!

ކޮންމެ ދުވަހަކު ހިލޭ އެތައް ސިގފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް މާކެޓަކީ ބޭރު ފައިސާ ގަނެ ވިއްކުމުގައި ދުނިޔޭކެ އެންމެ ބޮޑު ޕްލެޓްފޯމެވެ. ދިވެހިންގެ މެދުގައިވެސް މިގޮތަށް ބޭރުފައިސާ ގަނެ ވިއްކައިގެން މުއްސަނދިވާ ފަރާތްތައް އަންނަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުންނެވެ. IQ Option އަކީ މި ޕްލެޓްފޯމުގައި ޓްރޭޑް ކުރުމަށް މަގުފަހި ކޮއްދޭ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ބްރޯކަރެވެ.

މި ބޮޑު ޕްލެޓަފޯމުގައި ބޭރުފައިސާ ގަނެ ވިއްކުމަށް އެކި ޓެކްނިކްތައް ބޭނުން ކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން، މި ލިޔުމުގައި ކިޔާދީފައި ވާނީ އޭގެތެރެއިން ބައިނަރީ ޓްރޭޑް ކުރާނެ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތަށް ޓްރޭޑް ކޮއްގެން އެންމެ މިނެޓެއްގެ ތެރޭގައި އެކައުންޓް ބެލެންސް 91 ޕަސެންޓަށް އިތުރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ. ފަށައިގަންނަން ބޭނުންވަނީ ހަމަ އެންމެ 160 ވަރަކަށް ރުފިޔާ(10 ޑޮލަރު) އެވެ.

ޓްރޭޓް އެކައުންޓެއް ހުޅުުވާނީ ކިހިނެތް؟

އައިކިއު ޓްރޭޑް އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަށް ތިރީގައިވާ ފޯމް ފުރާލާށެވެ.

ނުވަތަ މިލިންކަށް ފިތާލުމުން ދެން ހުޅުވޭ ވިންޑޯގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ފޯމު ފެންނާނެއެވެ. މި ފޯމު ފުރުމަށްފަހު ސަބްމިޓް ކޮށްލުމުން ބްރޯކާގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނީއެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު ޓްރޭޑް ކުރުމަށް ބޭނުންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުން ނަމަ ރެޖިސްޓަރ ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރި އީމެއިލް އަށް ލޮގިން ވުމަށްފަހު އީމެއިލް އަށް އައިސްފައިވާ ލިންކަށް ފިތާލުމަށްފަހު ލޮގިންކޮށް ޓްރޭޑް ކުރަން ފެށޭނެއެވެ.އަދި ޓްރޭޑް ކުރަން ބޭނުންވަނީ މޮބައިލް ފޯނުންނަމަ ތިރީގައިވާ ލިންކުތަކުން އެޕްލިކޭޝަން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެޕްލިކޭޝަން ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށްފަހު އެޕްލިކޭޝަންގައި ރެޖިސްޓަރކޮށް ނުވަތަ ކުރިން ރެޖިސްޓަރކޮށްފައިވާނަމަ އެ ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ކުރެޑެންޝިއަލް (ޔޫސަރ ނޭމް ނުވަތަ ޕާސްވޯޑް) ބޭނުންކޮށް ޓްރޭޑް ކުރަން ފެށޭނެއެވެ

.އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަންގެ ލިންކް

ރިއަލް އެކައުންޓެއްގައި ޓްރޭޑް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ރިއަލް އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ. ރިއަލް އެކައުންޓްގައި ޓްރޭޑް ކުރަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ވިސާ ޑެބިޓް ކާޑު ނެޓެއްލާ ނުވަތަ ސްކްރިލް ފަދަ އިލެކްޓްރޯނިކް ޕޭމަންޓް މެތަޑެއް ފައިސާ ޑިޕޮސިޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. ޑިޕޮސިޓް ކުރެވޭނީ މަދުވެގެން 10 ޑޮލަރެވެ. އެ 10 ޑޮލަރު ޑިޕޮސިޓް ކުރުމަށްފަހު ޓްރޭޑް ކޮށް އެކައުންޓްގެ ބެލެންސް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި ފައިސާ ވިތުޑުރޯ ކުރެވޭނެއެވެ.

ފޯނަށް އެޕްލިކޭޝަން ނޭޅޭނަމަ ދެން ކަންތައް ކުރާނީ ކިހިނެތް؟

އައިފޯނަށް ފޯނަށް އައިކިއުގެ އެޕްލިކޭޝަން ނޭޅޭނަމަ ޕްރޮގްރެވިސް ވެބް އެޕް (ޕީ.ޑަބްލިއު.އޭ) އިން ޓްރޭޑް ކުރެެއްވޭނެއެވެ. ޕްރޮގްރެވިސް ވެބް އެޕް (ޕީ.ޑަބްލިއު.އޭ) އެޅުއްވުމަށް މިލިނަކަށް ކްލިކްކޮށްލާށެވެ. (ލިންކް ހުޅުވަންވާނީ ސަފާރީގައެވެ. ސަފާރީގައި ނުހުޅުވޭނަމަ މިލިންކް ސަފާރީއަށް ޕޭސްޓްކޮށްލާށެވެ. ލިންކް: https://iqoption.com/lp/mobile-partner-pwa/?aff=124216 ) މި ލިންކަށް ފިތާލުމުން ދެން ހުޅުވޭނީ ތިރީގައިވާ ވިންޑޯއެވެ. އެވިންޑޯގައި އެމީހެއްގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔުއްވާށެވެ. އަދި ޓްރޭޑް ސްޓާޓް ޓްރޭޑިންއަށް ފިއްތާލައްވާށެވެ.

ޓްރޭޑް ނައު އަށް ފިއްތާލުމާއެކު، ދެން ހަދަން ޖެހޭ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ފޯނުން ފެންނާއެވެ.

ތިރީގައިވާ ފޮޓޯއިން ދައްކާފައިވާ ފަދައިން ފޯންގެ ތިރީ ކަނުގައި އެވާ ބަޓަންއަށް ފިއްތާލާށެވެ.

ދެން އަންނަ އޮޕްޝަންތަކުން، "އެޑް ޓު ހޯމް ސްކްރީން" އަށް ފިއްތާލާށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

19 ކޮމެންޓް

 1. އަހްމަދު

  މިއަދުވެސް ދިން 11 ސިގްނަލްގެ ތެރެއިން 10 ސިގްނަލް ރަނގަޅު، ވަރަށް ސަޅި ގްރޫޕެއް.

  4
  29
 2. ހދ

  މި މުއާމަލާތުގަ ރިބާ ހިމެނޭތޯ ބައްލަވާދެއްވާ. އަޅުގަނޑު ވަގުތީ ފައިސާ އަށްވުރެ ދާއިމީ އާލަމް ފައިދާބޮޑު

  77
  3
  • ފަލަ ހެންޑަލް

   ތިހާ ވަރުން އުޅެންޏާ ނުވާނެ އެއްވެސް ކަމެއް

   1
   37
  • Anonymous

   އިސްލާމް ދީނުގާއި ހުއްދަވިޔާފާރީއެއް ނޫން ތީކީ

  • ރިބައިބާ

   ރިބާއެއް ނުހިމެނޭ އެކަމަކު ބައެއް ފަހަރު ޖެވާކުޅުމުގެ ތެރެއަށް އެބަވަދެވޭ. މީގެއިން މުއާމަލާތް ކުރެވެނީ ވަގުތުން ވަގުތަށް. ޑޮލަރުން ހިއްސާ މިގަނެވެނީ. އެހެންވީމާ ރިބާއެކޭ ނުބުނެވޭނެ. އެކަމަކު ބުނެވިދާނެ ދުނިޔޭގެ ވިޔަފާރީގެ ގިނަ މުއާމަލާތްތައް މިހިނގަނީ ރިބާގެ ގޮތުގައޭ. ތަކެތި އިންފްލޭޓް މިވަނީ ރިބާއާހެދި.

 3. ހެހެ

  މީ ހުއްދަ ކަމެއްތޯ؟

  24
  2
 4. އިބްރާހީމް

  މީީ ހަލާލު ވިޠަފާރިއެއްނޫން. މީގަ ރިބާހިމެނޭ. ވަނީ މުސްލިމުން މަގުފުރެއްދުމަށްޓަކާ އޮޅުވާލާފަ. މީ ޖުވާގެ ބާވަތެއް. މިއިންދުރުހެލިވެތިބުމަށް ހުރިހާބޭފުޅުންނަށް ނަސޭހަތްތެރިވަން.

 5. ނަސްރު

  މީީ ހަލާލު ވިޠަފާރިއެއްނޫން. މީގަ ރިބާހިމެނޭ. ވަނީ މުސްލިމުން މަގުފުރެއްދުމަށްޓަކާ އޮޅުވާލާފަ. މީ ޖުވާގެ ބާވަތެއް. މިއިންދުރުހެލިވެތިބުމަށް ހުރިހާބޭފުޅުންނަށް ނަސޭހަތްތެރިވަން.

 6. ކޮމެންޓު

  އައި ކިއު އޮޕްޝަންގެ ގިނަ ދިވެހިން ބޭނުން ކުރާ ބައިނަރީ ޓްރޭޑީންގ އަކީ ހަމަ ޖުވާ ކުޅުން. އަސްލް ސްޓޮކް ގަނެ ވިއްކަނީ ކީ ނޫން. ޔޫރަޕްގަ ބައިނަރީ ޓްރޭޑިންގ މަނާ ކުރީމަ އައި ކިއު އޮޕްޝަންގަ މިހާރު އަސްލު ޓްރޭޑް ކުރެވޭ. އެކަމު އައި ކިއު އޮޕްޝަނަކީ މިކަމަށް ބޭނުން ކުރަން ކަމުދާ ބައެއް ނޫން. އަދި މިއީ ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކު ކުރަން އުޅެގެން ރަނގަޅަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ރާއްޖޭގެ މާލީ އިދާރާ ތަކުން މިކަންކަމަށް މީހުން ހޭލުން ތެރި ކުރުވަން އެބަޖެހޭ

 7. އަސްލު

  އަހަރެންނަށް އެނގިފައިވާގޮތުން މީގައި ރިބާގެމުއާމަލާތް ހިމެނޭ އަދި މީ ދީނީގޮތުން ބޭނުންކުރަން ހުއްދައެއްޗެއްނޫންކަމަށް ވަނީ... މިކަމާބެހޭގޮތުންވެސް ހަބަރުގަ ލިޔެލާފައިންނަމަ ވަރަށްފުރިހަމަވެފަ ގިނަބައެއްގެ ޝައްކުވެސް ފިލީސް...

 8. ައާންމުން

  ޒާހިރު ނައިކް ވިދާޅުވަނީ ލެވަރޭޖް އިންނާތީ ފޮރެކްސް ހަރާމް ކަމަށް، ކޮމެންޓް ސާއިރު ކުތާނެކަމެއް ނޭނގެ

  2
  1
 9. އަޅި

  ސީއެފްޑީ ޓުރޭޑިންއަކީ ހަރާމް ކަމެއް

 10. ޓެޓް

  ހުއްދައެއްނޫން

 11. ޢަލި

  ޖުވާކުޅެން ހިވަރު ދެނީ

 12. ހަރާމް

  ހަރާމް

 13. ކާފަރު

  ފައިސާ ލިބެންޔާ މި ދިވެހިން ނުބަލާނެ ހަރާމެއް ހަލާލެއް.. ޔަހޫދީންގެ ޕްރޮޕެގެންޑާ.. ޢިލްމުވެރިޔަކު މިއަށް އެއްޗެއް ވިދާޅުވުން އެދެން.

 14. ޘުހޫ

  ދީނީ ބޭފުޅެއްގެ ބަހެއް ހިމަނާލިނަމަ

 15. ×

  މި ކަމަކީ ޒަމާނީ ޖުޢާ. ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި އޭ ބުނާ އިރު ޑޮލަރު ރޭޓު ދަށައް ދިޔައިމަ ކާކު ބޭނުން ވާނީ ވިއްކާލަން. ނަމަވެސް މި ޕުލެޓް ފޯމުގައި ގޭންބަލް ކުރަންޖެހެނީ.

 16. ފުރަތަމަ ހަތަރު ސުވާލު

  ދީނީ ޢިލްމުވެރިން މިއީ ޙަލާލު ގޮތެއްތޯ ފައިސާ ހޯދަން ރައްޔިތުންނަށް މިކަމުގައި ސާފުކޮއްދޭންޖެހޭއެބަ؟