ބޮޑު ފައިދިގު މަކުނެއް ފެނިގެން ކޮންމެ މީހަކުވެސް ބިރުގަންނާނެއެވެ. މިހާރު މީސް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ފޮޓޯއަކުން ފެންނަނީ ޓެކްސަސްގެ ގެއެއްގެ ކުޑަދޮރުގައި އޮތް ފައިދިގު މަކުނެކެވެ. އެ މަކުނުގެ ފޮޓޯ މީސް މީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށްފައި ވަނީ ޓެއުނާ ތޯމަސް ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކާއި،އޭނާގެ ފިރިމީހާ ކެން އަށެވެ.

ޖޫން 19 ވަނަ ދުވަހު މި ދެމަފިރިންނަށް ސަން އެންޓޯނިއޯގައި ހުންނަ އެ މީހުން ދިރިއުޅޭ އެޕާޓްމެންޓުގެ ކުޑަދޮރުން އެ މަކުނު ފެނުމާއެކު ބިރުން ތިބީ ހަލާކުވާވަރު ވެފައެވެ.

"އަހަރުމެން ތިބީ ބިރުން ހަލާވާވަރުވެފައި، އަހަރުމެންނަށް މިވަރުގެ ބޮޑު ފައިދިގު މަކުނެއް ނުފެނޭ"، ޓެއުނާ ކޭކޭޓީވީއަށް ބުންޏެވެެ.

އެ މަކުނު ދެކެ ބިރުން ތިއްބަސް އެ މީހުން ބޭނުންވީ ވަނީ އެ މަކުނު އެތަނުން ފޮނުވާލާށެވެ. ނޫނީ މަރާލާށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ މަކުނު އެ މީހުންނަށް ހަމަލާދީފޭނެތީ ތިީ ބިރުންނެވެ.

"އަހަރެން ހީކުރީ އެ މަކުނު ފިރިމީހާގެ ގައިމައްޗަށް ފުންމާލާނެ ކަމަށް، އަދި އޭނާގެ ގައިގައި ދަތް އަޅާފާނެ ކަމށް. އަހަރުމެންނަކަށް ނޭނގޭ އެއީ ވިހަގަދަ އެއްޗެއް ކަމެއްވެސް ނުވަތަ ނޫން ކަމެއްވެސް،"،

އެ މީހުން ވަަނީ ހިތްވަރުކޮށްލާފައި އެ ފައިދިގު މަކުނު އަތުލައިގަނެފައެވެ. އަދި ކޮންޓެއިނަރެއްގެ ތެރެއަށް ވަނީ ލާފައެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ އެ މަކުނު ހިފަން ކުރި މަސައްކަތް ކުޑަކޮށް ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

ޓެއުނާ ވަނީ އެ މަކުނުގެ ފޮޓޯއެއް މީސް މީޑިއާއަށް ލާފައެވެ. އަދި ގިނަބަަޔަކު ވަނީ އެ މަކުނު ފެނިފައި މިހާރުވެސް ބިރުގަނެއްޖެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

5 ކޮމެންޓް

 1. ސީމާ

  އެންމެ މަކުނެއް ކޮންޓައިނާ ނުވެއް އަޅާނެ. ގިނަ އެއްޗެހި އަޅާނީ.

  21
 2. ޙބބހ

  އޭ މޮޔަ ސީމާ. ކޮންޓެއިނާ އަކީ ވަކި މުދާ އަޅާ އެއްޗެއް ނޫނޭ.ތަހްޓަ ކަހް ވެސް ކިޔޭނެ ކޮންޓެއިނާ. އެއްޗއް ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްް އިނގިގެން ކިޔާބަލަ

  2
  8
  • ކ

   ސީމާ ބުނީ ރަނގަޅަށް. ކަލެޔަށް ނޭގެނީ. އެންމެ މަކުނެއް ވިއްޔާ ލާނީ. އަޅާނީ އެއް ނޫން

 3. ކޮތަރު

  ސީމާ ދޯ މޮޔައަކަށްް މިވީ. ސީމާއެބުނަނީ އެއްމެ އެއްޗެެއް ތަނަކަށް ލުމަށް ނުވަތަ ތަނެއްގަ ބޭއްްވުމަކަށްް އަޅާކަށް ނުކިޔާނެއޭ. ގިނަ އެއްޗިހިތަކެކޭ އެއްޗިއްސަށް އަޅާނީ.

  5
  1
 4. Anonymous

  ޙާޙާޙާޙާޙާޙާޙާޙާޙާޙާޙާޙާޙާ ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް ލިޔެފާނެ