އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާގެ ހެދުން އަޅާ އަލަމާރީގައި ހުރިހާ ބްރޭންޑެއްވެސް ހެދުން ހުރެއެވެ. ތަފާތު ޑިޒައިނަރުންގެ ތަފާތު ޑިޒައިންތަކުގެ ހެދުމެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެމެން އެންމެނެކޭ އެއްފަދައިން ޕްރިޔަންކާ އެންމެ ގަޔާވާ، ވަކި ހާއްސަ ހެދުންތަކެއް ހުންނަކަން އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމް ބަލައިލުމުން އެނގެއެވެ.

މިގޮތުން ޕްރިޔަންކާ އެންމެ ގަޔާވާ، އެންމެ ކަމުދާ އެއް އަންނައުނުގެ ގޮތުގައި އޭނާ ފާހަަގަކޮށްލާ އެއްޗަކީ އޭނާގެ ހުދުކުލައިގެ ލޭސް ޖެކެޓެެވެ. މި ޖެކެޓަކީ ފްރިޔަންކާ ވަރަށް ގިނައިން ލާ ހެދުމެކެވެ. ޕޫލަށް ދިޔަ ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް އޭނާގެ ހުދުކުލައިގެ ލޭސް ޖެކެޓް ލައެވެ.

ޕްރިޔަންކާ އޭނާގެ ފިރިމީހާ ނިކް ޖޯނަސް އާައި އެކު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް މޫދަށް ދިޔައިރު އޭނާ ލައިގެން ހުރި ރަތް ކުލައިގެ ސްވިމިންގ ސޫޓް މަތިން ވެސް ލާަފައިވަނީ މި ހުދުކުލައިގެ ލޭސް ޖެކެެޓެވެ.

ތަފާތު ޑިޒައިނަރުންގެ ތަފާތު ޑިޒައިނަރ ހެދުން ލާ ޕްރިޔަންކާއަށް މި ހުދު ލޭސް ޖެކެޓް މުހިންމުވީ ކީއްވެބާ؟ ގިނަގިނައިން މި ޖެކެޓް ބޭނުން ކުރަނީ، މިއީ ޕްރިޔަންކާއަށް ކިހައި މުހިއްމު ޖެކެއްޓެއްބާ؟

ޕްރިޔަންކާގެ މި ޖެކެޓް އޭނާއަށް މާ ހާއްސައިރު، އޭނާ ހެދުން އަޅާ ވައްޓަފާޅިއަކީ ތަފާތު ވައްޓަފަޅިއެއްކަމަށް ބުނާ މީހުންވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. އޭނާ ހެދުން އަޅާ ގޮތަށް ސީދާ ކޮޕީކޮށްގެން ހެދުން އަޅާ މީހުން އެބަ އުޅެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

7 ކޮމެންޓް

 1. ބޮޑު ފަރަންޖީ

  އޭނަ ލާހެދުން މުޅި ދުނިޔެއިންވެސް ކޮޕީކޮށް އުޅެނީ އެންމެ މީހެއް އެއީ މިއުޅޭ ސުނިޔަންކާ ކޯބްރާ.

  38
  4
 2. ޅަތީފާ

  ދެން އަމައްޔާތް ތުއިވެގެން އުޅޭ އަންހެނެއްމީ

  31
  2
 3. ހުސޭނުބޭ

  ތިއީ ޖެކެޓެއްތަ؟ ތިއީ ޕިޖާމާއެއް! ނަސީބެއްނު ފޫގޮޅި މުންޑެއް ނުދެއްކިކަން!

  17
  2
 4. ތފތ

  ދެވައްތަރެއްގެ ޖެކެޓެއް އެއީ

  12
 5. ފޮޓޯ ގަނޑު

  ކޮކާފިޔަ ހަދައިގެން ތިޔައިނީދޯ

 6. ހައެޖަ

  ނުދޮންނަންޏާ ހަމަ ދުވާނީ ބަބުރު މިލަ ވަސް.

 7. ކީކޭ ބުނާނީ

  ކުޑަ ފިރިހެން ސޮރަކަށް ކުޅިވަރު ދައްކާލައިެން އުޅޭ އަންހެނެއް

  12
  1