"އޭ ބަލަ މިހިރަ ލަތީފާ" އަކީ 1987 ވަނަ އަހަރު ނުކުތް ދިވެހި ފިލްމު "އިތުބާރު" އިން މަޝްހޫރުވެގެން އައި ޑައިލޮގެކެވެ. މި ފިލްމު ނެރުނުތާ 33 އަހަރު ފުރިގެންދާއިރު އަދިވެސް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މި ފިލްމުގެ "އޭ ބަލަ މިހިރަ ލަތީފާ" ޑައިލޮގް ވަރަށް މަޝްހޫރެވެ. އަދިވެސް މަޖާ ބައެއް މުނާއްސަބަތު ތަކުގައި އަދި، އަނގަ މަޖަލަކަށްވެސް މިހެން ކިޔައި އުޅޭ މީހުން ވަރަށް ގިނައެވެ.

ހާއްސަކޮށް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލް އެޕްލިކޭޝަން "ޓިކްޓޮކް" ގައިވެސް މި ޑައިލޮގް ދައުރުވާ މިންވަރު ވަރަށް ގިނައެވެ. އެ ކަމުންވެސް މިޑައިލޮގަށް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އޮންނަ މަގުބޫލުކަން ހާމަވެގެންދެއެވެ. ފަހަރެއްގައި މި ޑައިލޮގަށް މިހާ މަގުބޫލްކަމެއް ލިބިފައި ވަނީ އެ ފިލްމުގައި ޑައިލޮގް ކިޔާ ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ "ލެޖެންޑްރީ އެކްޓްރެސް" ހާޖަރާގެ މޮޅުކަމުން ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ.

އެތައް އަހަރަކަށްފަހު ދިވެހި ޒުވާން އަންހެންކުދިންތަކެއް ވަނީ މި ޑައިލޮގް ބޭނުންކޮށްގެން ތަފާތު ޑާންސެއް މީސް މީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށްފައެވެ. ދިވެހި ދިގު ހެދުމުގައި ތިބި މި އަންހެންކުދިން ދައްކާލި ތަފާތު ނެށުން ގިނަ ބައެއްގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަނެފައިވާއިރު، މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތް ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވާމަންޓް އަހުމަދު މަހުލޫފްގެ ސަމާލުކަންވެސް މި ވީޑިއޯކޮޅަށް ވަނީ ހުއްޓިފައެވެ.

މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް ވަނީ އެ އަންހެން ކުދިންތަކުގެ އުފެއްދުން ވަރަށް ކަމުދާކަމަށް ވިދާޅުވެ އެކުދިންނަށް ތައުރީފްކޮށްފައެވެ.

އެއް މިނެޓަށްވުރެ ދިގު މި ވީޑިއޯކޮޅު ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކު ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު އަންނަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ.

މި ވީޑިއޯ ދައުރުވާން ފެށުމުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ މިއީ މިހާތަނަށް މި ޑައިލޮގްކޮޅު ފިލްމުން ފިޔަވާ ދެން ގެނެސްދީފައިވާ އެންމެ ފުރިހަމަ ފަހަރު ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

12 ކޮމެންޓް

 1. ލޮލްލް

  އެއްވެސް މޮޅެއްނޫން..

  27
  16
 2. ނޯޔާ

  އެއްވެސް މަޖަލެއް ނުން

  35
  12
 3. އަލިބެއްޔާ

  މިވެސް ދެން މޮޅުކަމެއް.. މަހުލޫފު މެން އެބަ ޖެހޭ ކޮންމެވެސް އެއްޗެކޭ ކިޔާ މީހުންގެ ސަމާލުކަށް ހޯދަން..

  25
  8
 4. ގާރލް7

  ޝާޒް (ތަޖޫބެ) ވެސް ސީދާ މަރިޔަމް ރަޝީދާ ކުރިމަތީގައި ބަހައްޓައިގެން ތި ވީޑިއޯކޮޅު ކުޅުނު... އެ ވީޑިއޯވެސް ވަރަށް އަސްލާ އެއްގޮތް ހަމަ... އަދި މި ވީޑިއޯވެސް ވަރަށް ކްރިއޭޓިވް... ހަޤގަތަކީ އޭރުގެ ތަރިން (2000 ގެ ކުރިން ދިވެހި ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީއަށް ނުކުތް ބަތަލް އަދި ބަތަލާ އިން) އާއި ގާތްކުރެވޭހާ ފެންވަރަށްވެސް މިހާރުގެ ތަރިންނަށް ރިއަލް އެކްޓިންގް ނުދެއްކޭ...
  އޯލްޑް އިޒް ގޯލްޑް

  38
  1
 5. Ablho

  ޙަޖޫޖަހާފައި

  27
  6
  • އަލި ދީދީ

   މީގައި އެއްވެސް މޮޅު ކަމެއް ނެތް.. ޒާތަކަށް މަލާމާތް ކޮށް ފުރައްސާރަ ކޮށްފައި އޮތްކަން ފާހަގަ ކުރެވެނީ.. އެކްޓިންގ އަކީ ވެސް ފަންނެއް.. މަލާމާތް ކުރުމާއި ބުލީ ކުރުމަކީ ހުނަރެއް ނޫން..

   13
   3
 6. އަސެ

  ހެހެހ ދިވެހިންނަށް ސަޅިވާނެ

  6
  3
 7. ލަތީފާ

  ކޮންމެހެން ޖެއްސުން ކުރަން ފާޑުފާޑުގެ ވީޑިއޯ ނަހަދާ. ކަލޭމެން ކުރާނެ ކަމެއް ނެތިއްޔާ ދެފައިދޮވެގެން ނިދާ!

  17
  3
 8. ފާތުމަ.

  މަހުލޫފު އަށް ކަމުދާނެ މިކަހަލަ ލާދީނީ ހުރިހާ އެއްޗެއް.

  13
  3
 9. ފަރީގާ

  މީހަކު ތާކު ގޮތްކުޑަ ވައްތަރެއް ޖައްސަންޏާ މިޒަމާނު މީހުންނަށް ރީތިވާނެ!

  14
  3
 10. ޝުކުރު

  ތެދަށް ބުނާނަމަ އެއްވެސް މަޖަލެއްނޫން.ކޯކިލާބެންގެ ޑައިލޮގް ރެޕްވީމަ މިދިވެހިންވެސް ޖެހޭނެދޯ ކޮންމެވެސް ކަމެއްކޮއްލަން

  11
  2
 11. ނޫސްކިޔާމީހާ

  އަޅެ ފަހެ މީހަކު ހަރާނެއްފަހެނުވާނެތަ ކަމަކުނުދޭ ތިޔައީ ނޫސްތަކަށް އަރާވަރުގެ ކަމެއްނޫން