ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ބޯކޮށައިފިއެވެ. އެކަން އޭނާ އިއުލާން ކުރީ ޓްވިޓާގައި އޭނާ ފޮލޯ ކުރާ 26.5 މިލިއަން މީހުންނާއިއެވެ. ބޯކޮށުމަށް ފަހު ޕްރިޔަންކާ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ޓްވީޓް ކުރަމުން ޕްރިޔަންކާ ބުނީ މިއީ އޭނާގެ އާހެއާ ސްޓައިލް ކަމަށެވެ. އެއާއިއެކު އެކު އޭނާ ބުނީ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ހުއްޓަސް ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އެކަމަކާއި އޭނާ އަޅައެއް ނުލައެވެ.

ޕްރިޔަންކާގެ ޓްވީޓާއި ގުޅިގެން، ޓްވިޓާގައި އޭނާ ފޮލޯ ކުރާ ގިނަ މީހުން ކުރި ޓްވީޓްތަކުގައި ވެސް ބުނީ ޕްރިޔަންކާ ބޯކޮށިޔަސް އެމީހުންނަށް ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އެއީ އެމީހުންނާއި ކޮންބެހޭ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

ނަމަވެސް ހަޤީޤަތަކީ ޕްރިޔަންކާ ބޯކޮށުމުން އެއީ ހުރިހާ އެންމެނާއި ނުބެހޭ ކަމަކަށް ނުވެއެވެ. ޕްރިޔަންކާގެ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ހުންނަ ގޮތައް ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ އެތައް ބަޔަކު ވެސް ތިބެއެވެ. އެހެންކަމުން އެމީހުންނަށް ޕްރިޔަންކާގެ ސްޓައިލް ވަރަށް މުހިއްމެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

5 ކޮމެންޓް

 1. އަންނި

  ޕްރިޔަންކާ އުޅޭ ގޮތުންވެސް ކުރާ ކަންކަމުންވެސް ހިތައް ވަރަށްއަސަރުކުރޭ ، އިނތިޒާރު ކުރާބަން ޕުރިޔަންކާ ލިބޭނެ ކަމަށް.

 2. ްްއޭނާ

  ދެން ކީއްވެ އޯ ތިހަބަރު ގަ ލިޔުނީ؟؟؟؟

  21
  2
 3. ާަ މަ

  ޢިވެން އަައި ޑޯންޓް ކެއާ

  11
 4. ފިޔަވަޅު

  މަށައްވެސް ކީއްތަ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ހުއްޓަސް..

  10
 5. ނިކް ޖޯނަސް

  އައި ޑޯންޓް ކެއާރ އީދާ