ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ވިލާ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން ގާސިމް އިބްރާހިމް އިތުރު ކައިވެންޏެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.

"ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ގާސިމް ކައިވެނި ބައްލަވައި ގެންނެވީ ރާނިޔާ އަހްމަދު ނަމަކަށް ކިޔާ ބޭކަނބަލަކާއިއެވެ. އެއީ މާމިގިއްޔާއި އުކުޅަހަށް ވެސް ނިސްބަތްވާ ބޭކަނބަލެކެވެ. ރާނިޔާގެ އުމުރަނީ 23 އަހަރު ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. ގާސިމްގެ އުމުރުން މިހާރު 70 އަހަރެވެ. އެހެންކަމުން ދެކަނބަލުންގެ އުމުރުގައި 47 އަހަރުގެ ތަފާތެއް ހުންނާނެއެވެ.

ގާސިމް ރާނިޔާ އާއި ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންނެވީ ގާސިމްގެ ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި މީގެ ތިން ދުވަސް ކުރިންނެވެ. އަދި މިއަދު ވަނީ ކައިވެންޏާއި ގުޅިގެން ސަން އައިލެންޑްގައި ކުޑަ ހަފްލާއެއް ވެސް ބާއްވާފައެވެ.

ރާނިޔާ ވަނީ މީގެ ކުރިން ޖޭޕީގެ ބައެއް ކެމްޕޭން އެއްވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

ރާނިޔާ އާއި ގާސިމް ކައިވެނި ބައްލަވައި ގެންނެވުމުން މިހާރު ގާސިމްގެ ހަތަރު އަނބިކަނބަލުން އެބަތިއްބެވެ. ގާސިމް ރާނިޔާ އާއި ކައިވެނި ބައްލަވައި ގެންނެވީ މިނިސްޓަރ އައިޝަތު ނަހުލާ ވަރިކުރެއްވުމަށް ފަހު ކަމަށް މީސް މީޑިއާގައި އަޑުފެތުރިފައި ވީނަމަވެސް އެއީ ދޮގު މައުލޫމާތެއްކަން "ވަގުތު" އަށް ވަނީ ކަށަވަރު ވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

65 ކޮމެންޓް

 1. ރަށުމަންޖެ

  ލާރީގެ އަވާގަ ދަރި ވިއްކާލީއެވެ.

  298
  22
 2. ސައްފާހު ޟަފީއު

  ގާސިމު އަކާއި ހެދީ އަފިރިންނާއި އިންނެނެ ވާލަކަސް ނިވޭހެއް.

  161
  10
  • ޥާނުވާ

   ވާލަކާ އިނދެވިދާނެ އިންޑިޔާގަ. ޢެތާ އެބާވަތުގެއެއްޗެއްސާ ކައިވެނިކުރޭ🤔

   5
   4
 3. ތަޚާނުގެ ޢަލިދީދީ

  ސާބަހޭ ގާސިމް. ދަތްހުރިދުވަހު ކާށިކެވޭނީ.

  187
  15
 4. ގޯލްޑްޑިގާރ

  ލޮލް.ދެން ޅައަންހެން ކުދިންވެސް އުޅޭ ވައްތަރެއްދޯ. ހަމަ ލޯބިވެެގެންތަ ތިއިނީ؟

  336
  21
 5. ހަރާމްޒާދާ

  ހަރާމްޒާދާއަށް ބުނެވޭނީ ގާސިމް ދެކެ ލޯބިވާތީޔޭހަމަ ލާރިޔަކަށް ނޫނޭ އިނީ.

  92
  101
 6. ގަމު ކުޑަކުއްޖާ

  އަޖައިބު އިނގޭ.

  140
  4
 7. ކާފަ

  ކޮންގްރާޗުލޭޝަންސް ދެކުދިންންށްވެސް

  122
  19
 8. ރާނިޔާ

  މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދީ އަދިވެސް ބަލަނީ މުނިކާފަ ދަރިންގެ އުމުރު ކުދިންނާ އިނދެވޭތޯ.

  377
  7
  • ކކކކ

   ކާފަ ދަރިން އުމުރުގެ ކުދިން. އެކަމުވެސް ރަނގަޅުތާ އިންނަކަން. ނީނދެ ތިބެ ޒިނޭކުރާ މީހުން ބައިވަރު.

   170
   5
 9. ޗައިނާސަފީރު

  21 އަހަރު ކުއްޖަކަށް 65އިން މަތި މީހާކާ ހަމަ ލޯބިވެވިދާނެ ދެއްތޯ؟!

  145
  22
  • ހިހި

   ފައިސާގެ ވާހަކަ ނުލާ ދެއްތޯ

   87
   7
  • ޜަނާ

   ނަހުލާވެސް ބުނި ގާސިމާ ކައިވެނި ކުރުމަކީ މަންމަ އަށް ކޮށްދިން ކަމެކޭ ދެން އަރާމާ ތަނަވަސް ކަމާ ބޭނުންހާ ކަމެއް ކުރާނެ ފައިސާ އަތްމަތި ވީމަ އެކަމުން ބީވާކަށް އެކަކުވެސް ނޭދޭނެ

   49
   1
 10. ޖިހާދު

  ފައިސާގެ ދަހިވެތިކަމުގަ މުނިކާފަ ވަރުގެމީހަކާ ކަިވެނިކުރެވުނަސް ހެޔޮ.

  172
  8
 11. ސަމޭދާން

  ލޯތްބަކީ ވަަރަށް ފާޑެއްގެ އެއްޗެއް. ބޭރުމީހުން ބުނާގޮތުން ވިއްޔާ އަނދިރިއެއްޗެއް. ލޯބިއަސްލު އަދިވެސް ސައިންސުވެރިންނަށް ހޯދިފައެއްނެތް. އެހެންވީމާ ކާފައުމުމީހަކާ ލޯބިވުމަކީ ކުށެއްނޫން.

  117
  16
 12. ދދދދ

  ގުޑް ފޯ ގާސިމް.

  107
  18
 13. އަންނި

  ކޮންގުރެޓްސް ގާސިމް...އަޅުގަނޑުވެސް އިތުރު އަނބެއް އެކަމަކު އަތްމަތި ދަތިކަމުން ނެތް އެކަމެއް ވާކައް އެހީއެއް ލިބިދާނެތަ.

  105
  7
 14. ސަގަރު

  ކުޑަކުއްޖެކޭ ނުކިޔާކަން ދޯ. ޙެހެހެހެ

  96
  5
 15. ސަނަމް

  މަރުޙަބާ ސޭޓު

  92
  13
 16. ނުޒޫ

  ލާރި ހުރިއްޔާ އަދިވެސް އިންނާނެ ޅަކުދިން ވާނެ

  158
  6
 17. ފަތުހީ

  ސްޓަރފުންނަށް މުސާރަނުދީ މިދިޔަދުވަސް ތަކުގައި ނާޗަރަންގީ ސޭޓްކުޅެމުންގޮސް ޅަކުއް ޖަކާއިނީދޯ؟؟ ލާރިނެތަސް ސްޓަރފުން ފެލާގެ ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްް ތިއުޅެނީ މާދަމާ ވާނެގޮތެއް ބަލަންތިބޭ

  90
  4
 18. Anonymous

  ގާސިމް ގެ ޖުމްލަ ކިތައްވަނަ ކައިވެނިތޯ ވެސް ވަގުތު އިން އޮޅުންފިލުވައިލަދީބަލަ

  78
  1
 19. ރިބާބަނޑު

  އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ ތިބޭފުޅާވެސް ގާސިމް ގޮތަށް ތަނަވަސް ނުވިއްޔާ. ރިބާ ލޯނު ނަގައިގެން އުޅޭއިރު މިގޭގަ ވެސް އެބައުޅޭ ކޮވިޑަށް ވީހާ ދުވަހެއްވީ މުސާރަ ނުދޭ ވިލާގެ މުވައްޒަފެއް.

  70
  4
 20. ޤާސިން

  މިއީ ޤާސިމްގެ ކިތައްވަނަ ކައިވެނިކަންވެސް ޖަހާލަން ރަގަޅު ކަންނޭގެ ދޯ

  80
 21. ނަބާ

  އަހަރެން ބުނަން އޮތް އެތި ބޮޑުކަމުން “ ހަނު” މިހުރީ 🤐🤐

  79
  2
  • ލޮލް

   ނަބާ ޔަށް ކީއް؟

   6
   13
 22. ވިލާ ގެދަބުޅި

  އަހަރެން އަޑުއެހިން މާމިގިލިން އެހެން ކުޑަ
  ކުއް ޖެއްގެ ވާހަކަ ވެސް

  52
  3
 23. ފަންޒީން

  ބަޔެއް ދިވެހީންނަކީ ފައިސާއާއި ހުރެ ހަމަ މަރެއް..

  74
  4
 24. ފަގީ

  ކަލޭ އަޅެއް ޅަ މީހުންނާއި އިންނަނީ ކޮންބޭނުމެއްގަތޯ..؟

  57
  5
 25. ގެއްލުނު ލޯބި

  ލަވް ހޭސް ނޯ ލިމިޓްސް.
  ލޯތްބަކީ ވަކި އުމުރަކަށް އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެނެއްކަމަކު މިއީ ހަމަ ލޯބި ބާވައެވެ.

  67
  7
 26. ނުބުނާނަން ކާކު ކަމެއް

  ކޮންގްރެޓްސް ގާސިމް

  38
  4
 27. މަންމަ

  މީއެތަށް ދުވަހެއް ގެ ލޯބީ ގެ ނިމުން މަރުހަބާ ރާނިޔާ

  47
  9
 28. ހައްޖަ

  ޅަކުއްޖަކާ އިންނަންށޭ ކިޔާ ޕާޓޭ އަކާއިނުމައްވުރެ ރަނގަޅު އުމުރަކީ ހަމަ ނަންބަރެއް މަރްހަބާ ދެމަފިރިންނަށް

  64
  8
 29. އާޝާ

  ކޮންމެހެން ލޯބިވާކަސް ނުޖެހޭ، 4 އަނބިން ބެލެހެއްޓޭނެ ވަރުގެ މީހެއް އިންނަން ހުރި ނަމަ އިންނަންވީ، ފައިސާ ހުރިނަމަ ތަނަވަސް ކަމާއެކު އުޅެވޭނެ، ރީތި އެއްޗިހި ލިބޭނެ، މަސައްކަތް ކުރާނެ އަޅުން ތިބޭނެ ، ދެން ޅަ ކުދިންވެސް ނީންނާނެ ކަމެއް ނެތް.

  89
  7
 30. އާދަމް

  މީގެ އިދިކޮޅު މިސާލު ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ހަޔާތްޕުޅުން ފެންނަން އޮތީ. ބައިވަރު ވާހަކަ މިއީ ބޭކަލުންނޭ. އެކަލޭގެފާނުގެ ސިޔަރަތު ބައްލަވައިގެން މެނުވީ މިއަދު ދީނާއި ފޭވެގެން އުޅޭ ގިނަ މީހުންނަކަށް އަހަރެން މި ބުނި ބަހުގެ މުރާދު ވިސްނާކަށް ނޭނގޭނެ.

  42
  2
 31. ހަނި

  މިނިސްޓީއޮފު ރާނިޔާ އުފަދާށެވެ

  27
  3
 32. 😀

  ތިޔަ ނުކައްކަ ގެެެޭތެރެމަސައްކަތް ނުކޮއް، ހިންއެދޭމަންޒިލްތަކައް ގޮސް އަރާމުގަ އުޅެވޭނެތި އިންނަނި އެހެންކަމަކުނޫން

  34
  4
 33. ޑޯޒް

  ދެން ރާނީ އަށް މިނިސްޓަރު ކަން ހާދަދީ

  32
 34. ކަޅުކޮފީ

  ލަވް އިޒް ލަވް.

  18
  5
 35. ޙާލަތު

  ތިޔަ ކައިވެނީގައި މާތްﷲ ބަރަކާތް ލައްވާށި އަދި ހަސަދަވެރި ލޯތަކުން ޤާސިމް އާއި ޢާއިލާ ރައްކާތެރި ކުރައްވާށިއެވެ. އާމީން!!!.

  52
  4
 36. ޑޑ

  މީގައި އެކަކުވެސް ގޯހެއްނޫން. ޙަލާލު ކާވެޏެއް އެއި. ކައިވެނި ނުކޮށް ޒިނޭ ކުރީމަ މައްސަލައެއް ނޫން. ކައިވެނި ކުރީމަ ގޯސް.

  40
  3
 37. ކަޅުޒީން

  ބުރުމާގެ ކައްޓަކީ ކިތައްމެ ވަރަކަށް ތޮރުފިޔަސް ކޮށިނުވާނެ އެއްޗެކެވެ.♣

  45
  4
 38. މެކް

  އެހީރެރިވެވޭވަރުގެ ތަވަސްކަމެއް ހުރިއްޔާ ކޮށްމެ ފިރިހެނަކުވެސް 4 ހަމަކުރަންވީ ހައްޤުގޮތުގާ އުޅުމައްޓަކައި ރަގަޅީ އެގޮތް ރާއްޖޭގައި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެފައިވާ ވ ގިނަބަޔަކު އެބައުޅެވެ

  29
  1
 39. އަޙްމަދު

  47 ކީއްކުރަން 100 އަހަރު ތަފާތަސް ދެމީހުން ދެމީހުންދެކެ ލޯބިވަންޏާ އިންނަންވީ!

  27
  6
 40. Anonymous

  މަރްޙަބާ ރާނިޔާ ގެ ދެކަނބަލުން.
  އޯލް އަކީ ގޯލްޑޭ ބުނޭނު. ދޯރާނިޔާ.
  ރަނގަޅަށް ތިހެދީ. ޕާޓޭ ސޮރަކާއި އިނދެގެން ދިރިއުޅުން ޚަރާބުކުރުމަށްވުރެ ،ހަމަޖެހިލައިގެން އުޅެލެވޭނެ. މިހާރު އިންނަށް ބެލިޔަސް ޕާޓޭން ގިނައިންތިބީ

  35
  1
  • ލޮލްލޮލް

   ހެހެހެ ކަލޭ ދޯ... އެމަންޖެ ސޭޓްގެ ލާރީގަ އަޗާތަޅާނީ އަދިވެސް ޒުވާން ޕާޓޭ އަކާ......

   14
   4
   • ލޮލްލޮލް

    ލޮލްލޮލް، ނުބެހޭ ކަންތަކާ ނުބެހޭ

    10
    1
 41. މާރިޔާ

  ރާނިޔާގެމައިންބަފައިންގެވާހަކަޖަހާލަދީބަލަ ކޮންމެވެސްފަރާތަކުން

  15
  1
 42. މާރިޔާ

  ރާނިޔާތިހިރީވަރައްފޮނިވެފަދޯ މިތިބީބަލަންރޯދުވަސް

  13
  8
 43. ޔާމިން

  ޗީޗީކުރިމުޑުދާރުކަންތައް ޒުވާނަކައްދެވޭވަރުގެލޯއްބެއްކިހެނެއްދޭނީމޯޅިފެފާވާކައްޓަކުން

  16
  7
 44. ސުލޭމާން

  ގޮއްދޫކޮއްފާއާދޭ މިތިބީޒުވާނުން

  5
  11
 45. ޓޮރަންޕު

  ރާނިޔާގެއާއިލާއާދޭތެރޭގާހިތާމަކުރަން ބޯގޮވީބާ އެހެންނޫންނަމަ

  17
  5
 46. މާރިޔާ

  މި ބުރުމާކައްޓާހެދި މިގައުމައް މުސީބާތް އެއްޖެހިފާމިއޮތީ

  13
  12
 47. އަބީ

  ތި އަންހެންކުއްޖާ މަގޭގާތުވެސް ވަޢުދުވި އިންނަން މިހާރު ގާސިމްބެއާތަ

  9
  7
 48. ސައީދު

  އޮނަެަބްލް ޤާސިމަށް ތަހުނިޔާއާއި ބަރުހަބާ އަރިސްކުރަން. ސުވާލަކީޒުވާންކަން ހިފަހައްޓަވަން އެއްވެސް ފަރުވާއެއް ނުވަތަ ބޭހެއް ބޭނުން ކުރައްވަންތޯ އެވެ. މިހެން މިއަހާލީ އަޅުގަނޑު އެހާ ފައިސާ ވެރިނޫނަސް ތިޔަފަދަ އުފާވެރި ކަމަކަށް ބޭނުންވާތީއެވެ.

  10
 49. ވިޢާމް

  ތިޔކު ނެތް އެއްވެސް މައްސަލައެއް...

  7
  1
 50. އަތޮޅޭ

  ޤާސިމް އިބުރާހިމް އާއި ދަރިން ހިތުހުރިގޮތަކަށް ފައިސާތަޅާ ބުރުވާއިރު ވިލާ ކުންފުނީގަ ގުލާމުކުރަން އުޅޭ ދިވެހި ރައްޔިތުން އަނގަޔާ އަތާ ދިމާނުވެ ބިކާރީވަނީ ކިޔަވައިގެންތިބި އެތަށް ޒުވާނުންގެ މުސާރަޔަކީ ބަންގާޅީއެއްގެ މަހުމުސާރަ..ލަދުކޮބައިތޯ#

  18
 51. ނަޖްވާ

  ޤާސިމަށް ވާނީ 73 އަހަރު!

  9
  2
 52. Anonymous

  ކަޑަ

 53. މިއަދު

  ރާނިޔާތިކައިވެނިކިރީ މަޖުބޫރުކަމެއްއޮވެގެން ލާރީގެދަހިވެތިކަމުގައި

  7
  1
 54. ކަނބުލޮ

  އަނެއްކާ އަނެއް މިނިސްޓަރު ދޯ ... މިއޮތީވާ ކަމެއް ..

 55. ގާ

  ރާނިޔާ އަށް ވުރެ ނަހުލާ މާ ރީތި

  15
  4
 56. އައިސާ

  މަރުހަބާ!

 57. ވައްތީނި

  ގޯލްޑް ޑިގާރސް!

 58. މުހަންމަދު

  "ވަރު ހުންނާނި ފައިސާގަ،ވަނާޖު ބޭސާގައެއްނޫން"...........