ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު މޮޑެލް ކައިޒީން ޓިކްޓޮކްގެ އެކައުންޓެއް ހުޅުވި ވާހަކަ ވައިރަލް ވިއެވެ. އޭނާގެ ފުރަތަމަ ދެ ޓިކްޓޮކް ވީޑިއޯއަކީ މިނިކާ ވަގުގެ ހަމާއި އެއް ވައްތަރު ފޮއްޗަކުން ފަހާފައިވާ ހެދުމެއް ލައިގެން ހުރެ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯޝޫޓެއްގެ މަންޒަރުތަކެކެވެ.

ޖަމްޕްސޫޓެއް ލައިގެން ހުރި ޓިކްޓޮކް ދެ ވީޑިއޯއެއް ކައިޒީން އޭނާގެ ފޭނުންނާއި ހިއްސާކޮށްފައިވާއިރު އެއީ ހުޅުމާލޭގައި އޭނާ ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯތަކެކެވެ.

ކައިޒީންގެ ޓިކްޓޮކް އެކައުންޓް ހުޅުވުމާ އެކު، އޭނާގެ ފޮލޯވަރުންގެ އަދަދު ވަނީ ހަތް ހާހަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފައެވެ. ކައިޒީން އިންސްޓަގްރަމްގައި އިއްޔެ އާންމު ކުރި ސްޓޯރީއެއްގައި ވަނީ އޭނާގެ އެކައުންޓަށް ފޮލޯކޮށް ދިނުމަށް ފޭނުންގެ ކިބައިން އެދިފައެވެ.

އޭނާ އާއްމު ކުރި ދެ ވީޑިއޯގެ ތެރެއިން އެެއް ވީޑިއޯއަށް 146،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ވިއުޒް ވަނީ ލިބިފައެެވެ. އަދި އަނެއް ވީޑިއޯއަށް 64،000 ވިއުޒް ލިބުނެވެ.

މި ވީޑިއޯ އާއި އޭގެ ފޮޓޯތައް ދައުރުވުމަށް ފަހު އާއްމުން ވަނީ މީގެ ހަ ދުވަސް ވަރު ކުރިން ކައިލީވެސް އެނިމަލް ޕްރިންޓް ފޮޓޯ ޝޫޓެއް ކުރިކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެއާއި އެކު ކައިޒީންގެ ފޮޓޯ ޝޫޓަކީ ކައިލީގެ ފޮޓޯ ޝޫޓާޢި އެއްގޮތް ޝޫޓެއްތޯވެސް ބައެއް މީހުން ސުވާލު ކުރިއެވެ.

އެހެނެންނަމަވެސް ކައިޒީން ވަނީ ކައިލީގެ ފޮޓޯ ޝޫޓާއި އޭނާގެ ފޮޓޯ ޝޫޓާއި ގުޅުމެއް ނެތް ކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

ކައިޒީންގެ ކުރީގެ އެނިމަލް ޕްރިންޓް ޝޫޓެއް،

އޭނާ "ވަގުތު"އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ މީގެ ކުރިންވެސް އެނިމަލް ޕްރިންޓު ހެދުމުގައި އޭނާ ފޮޓޯ ނަގާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

" ކައިއަށް ވަރަށް ކުރިންވެސް ރީތި އެނިމަލް ޕްރިންޓް. ކުރިންވެސް ހުންނާނެ ނަގާފަވެސް. ދެން ކޮވިޑް-19ގެ ކުރިން ލިބުނު ފޮޓޯ ޝޫޓެއް އެއީ. ދެން ކޮންސެޕްޓެއް ވިސްނީ. އެއީ ކައިލީ އަކާއި ގުޅުމެއް ނޫން.". ކައިޒީން ބުންޏެވެ.

ކައިލީގެ އެ ފޮޓޯއަކީ އޭނާގެ މޭކަޕް ބްރޭންޑް އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ނެގި ފޮޓޯތަކެކެވެ.

ކައިޒީން އަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ މަގްބޫލު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ފޮލޯކުރާ މޮޑެލް އެވެ. އޭނާ ދަނީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތައް އިޝްތިހާރުކޮށްދެމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

42 ކޮމެންޓް

 1. ާިިޫޫީިބޯހަލާކު

  ލަދުން ބޯހަލާކު

  155
  5
 2. ާއަހަރެން

  ލޮލް

  92
  4
 3. މަގޭ ގައުމު

  ވަ ހުތުރު

  129
  6
 4. އަހުމަދު

  ހޫން އުޅޭފާޑެއްދޯ ... ކައިލީ އަށް ވާވެގެން އުޅުނަސް ބޮޑުވަރު

  136
  6
 5. ފާތުން

  ވަރަށް ހުތުރު

  132
  6
 6. ތަޚާނުގެ ޢަލިދީދީ

  ތީހަމަ މުޅިން އިއްތިފާގު. ޔަގީން.

  79
  13
 7. ބޯޒީނު

  މަ ހަމަ ލަދުން ހަލާކު. ޕިސް ޕިސް

  134
  6
 8. ކައިލީގެ ކާތަކެތި

  ޢަނހަ؟ އެއްކަލަ ބާބީ ޑޯލު ދޯ؟

  68
  15
 9. Anonymous

  ޙޫރުލް ޢީން😂😂😂😂😂

  32
  76
 10. ....

  ޢޭ ޒަޔާނު. މޫނު ބު ރުގާ އަޅަން އުޅޭ

  94
  6
  • ޏަމްޏަމް

   މޮޅު ހިޔާލެއް ތީ

   77
   5
 11. ނާނާ

  ކައިޒީނު ހާދަ ލޯބިއޭ.... ޢޯ! ޒަޔާނު ދޯ ކިޔަނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ސޮރީ!🙃

  61
  21
 12. ހުސޭނުބޭ

  މަ ހީކުރީ ކެމިކަލް ޕްރިންޓްކަމަށް

  77
  2
 13. ސާބަހޭ

  މި އަންހެނާގެ ވާހަކަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ނޫސްތަކުގެ ލިޔަން ޖެހޭތަ. އޭނަ އެ ކުރަނީ އިސްލާމް ދީނުގައި ހަރާން ކަމެއް. ފާފައެއް. އޭނަ އެކަން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލަން ކެރޭނެތަ ނޫސްވެރިންނަށް؟ އޭނަ އެ ހިނގާ މަގުން އަހަރެމެންގެ އަންހެން ދަރިން ހިނގިޔަ ނުދޭން.. އެކަންތައް ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލާބަލަ. އިސްލާމް ދީނުގައި އަންހެނުން ނިވާންކަން ކުޑަ ހެދުން ލައިގެން މޮޑެލް ކުރުން ހުއްދަ ވާނެ ހަމަ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް. މިއީ ކީރިތި ޤުރްއާނުން ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ހަރާންކަން ސާބިތުވާ ކަމެއް.

  288
  13
  • ޏަމްޏަމް

   ދޯ. ކިއްކުރަނީ މުޖުތަމައު ހަލާކު😶

   98
   4
  • މޯލްޑިވިޔަން

   އަފްގާނިސްތާނަށް ހިޖުރަ ކޮއްލާ އަންހެންދަރިން ގޮވައިގެން

   13
   86
 14. ތަކުރު

  ތިޔަ ފޮލޯވަރުން ނާ ވިއު ތައް ޤިޔާމަތް ދުވަހުން ވެސް ފެންނާނެބާ؟ބޮއި ހަލާކު،

  129
  5
 15. ކައި

  މަ ސްޓައިލް ކައިލީ ކޮޕީ ކުރީ..

  43
  5
 16. ފިދާ

  މިކޮންތާކުން ފެނިގެން އުޅޭ ޓައިގާރ އެއް؟ ވަރަށް އޮޅު ދޯ؟ބަލާފަ ނުރައްކާ ވައްތަރެއް ނުޖަހާ

  38
  12
 17. ޅޮޕްޓިކް

  ޓައިގާރ ޒިންދާހޭ ޕާރޓް 16

  35
  3
 18. ޕައިލެޓް އިއްސެ

  މީދެންކާކުތަ؟ އެންމެންވެގެންތިޔަ ޕްރޮމޯޓް ކުރަނީ؟ މީދެންމީހެއްތަ؟

  66
  4
 19. ދިވެރްތީދޯ

  އައްޗީޑި މަ ކިރިޔާ ހޮޑު ނުލެވުނީ

  70
  6
 20. ޔާސްމީން އަޙުމަދް

  ޙެޔޮ ނުވާނެ ތިކަން ހުއްޓާލާ. ތީ މުޅިންވެސް ހަރާން ކަންކަން ހިލޭ މީހުނނަށް އައުރަ ދެއްކުން.🙇‍♀️

  100
  5
 21. 😬

  މީ ހަބަރެކޭ ނުބުނެވޭނެ

  59
  3
 22. މޫސްްްރ

  ޢަސްލު ހާސިލްވަނީ ކޯޗެއް އުޅޭ ގޮތް ބަލާލާ މަލާމާތް ކޮށްލަން ކޮންމެ މީހެއް ބަލާލަނީ ވިއު ގިނަވާނެންނު އާނ ސަޅި

  45
  5
 23. ޢިބްރާހީމް

  ސޮރީ އަހަންނަށް ކައި ރީއްޗެއްނުން އެހެން ފިރިހެނެއް ކައިރިއަށްދޭ😬😬😬😬😬😬😬😬

  35
  3
 24. .

  ޕުލީޒް!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!🧕🧕🧕🧕🧕🧕🧕🧕🧕

  33
  3
 25. ައަހަރެން

  އަނެހެން ރީއްޗެއްވެސް ނޫން ދެން، ދެން ލަލަލާ

  26
  4
 26. އިސްލަހު ވެބިޔަ

  33
  3
 27. ޏަމްޏަމް

  މާތް ﷲ ޒަޔާނަށް ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވާށި އާމީން

  64
  3
 28. އެދުރުބެ

  އަންހެނާގެ އައުރައަކީ މޫނާ ދެއަތްތިލަފިޔަވާ ދެން ހަށިގަނޑުގަވާ ހުރިހާ ހިސާބެއް ކީއްވެބާ ނޫސްތަކުން އަންހެނުންގެ އޮރިޔާން އާއްމުންނަށް މިފަތުރަނީ؟

  60
  6
 29. މަރީ

  ކޮމެންޓް ސެކްޝަން ގަ އެންމެން ހާދަ މާތް ވެގަނެގެންނޭ ދޯ މިއުޅެނީ. ހިޕޮކްރިޓްސް.

  19
  48
  • Anonymous

   ޢާނ މާތް މީހުން ނަކީ މިޒަމާނުގަ ކަޓުމީހުން ވިއްޔާ!!!!!

   27
   1
 30. އިބިލީސް

  އަހަންނަށް މާ މަޖާ މި ކޮމެންޓް ކުރާ މީހުން. މި އިންސްޓްގްރާމް މޮޑެލްސް މިވައްތަރަށް ތެޅެނީ ހަމަ މި މީހުންނާއި މި މީހުންގެ ރައްޓެހިން އެމީހުންނަށް ފޮލޯކޮށް އެމީހުންގެ އެއްޗެހި ޝެއަރ ކުރާތީ. އެހެންވެ އެމީހުން މައްޝޫރު ވަނީ. އަހަރެންނެއް ނުކުރަން އެމީހުންނެއް ފޮލޯއެއް. ނުވެސް ބަލަން އެމީހުން އުޅޭ ގޮތެއް. އިންފުލުއެންޒް ވެސް ނުކުރެވޭނެ އެމީހުންނަށް ކިތަންމެ ލާރި ދީގެން އިސްތިހާރު ކުރިނަމަވެސް. އެވިޔަފާރިތަކުން ހަމަ އިސްރާފު އެކުރެވެނީ

  35
  4
 31. އަލިބެއްޔާ

  ލާރިއަށް ކެޓޭނެ.. %100 ޔަޤީން.

  29
  4
 32. އަންނި

  އަބަދުވެސް ލޯބިވާނަން.

  8
  22
 33. Anonymous

  މިކަހަލަ ކަސްބީ މުޑުދާރު އަންހެނުން ޕްރޮމޯޓް ކުރުން މިއީ ސީދާ ލާދީނީ ކަން

  44
  3
 34. 😝

  ސޭމް ޕޭސަން ޑިފަރަންޓް ލޮކޭޝަން.

  16
  2
 35. ޝުކުރު

  މިވެސް ދެން ނަމަކަށް މުސްލިމެއް.

  34
  3
 36. ހެލްނޯ

  މިޒަމާނުގެ ފިރިހެން ކުދިންނަށް ރީތިވަނީ މިހެން ހުރީމައޯ މީހަކާ އިންދެގެން ހުއްޓަސް މީނަހެން ހެދުން އަޅަންޔާ ހަމަ ވަރަށް ރީތިއޯ. މީދެން ކޮންކަމެއްތަ އޮރިޔާން ވެފަ ފޮޓޯނަގާވަ ލާ

  28
 37. އޭނާ

  ﷲ ގެ އަމު ރު ދޫކޮށް އެކަލާނގެ ނަހީކު ރެއްވި މި ބޮޑު ފާފައަށް ބި ރަކާ ނުލާ ތިޔަގޮތަށް އަ ރަންޏާ މަންޖެ ތިޔަ ވަނީ އެންމެ ނު ރައްކާތެ ރި ސްޓޭޖްގައި. އެހެންކަމަށް ވަންޏާ ﷲ ކޯފާޔާއި ޢަޒާބަށް އިންތިޒާ ރުކޮއްގެން ތިޔަ ހުންނަނީ. އެ ގޮތަކީ ތިޔަ ވަނީ އެކަލާނގެ އަޒާބަށް ހުށަހެޅިފައި. އަވަހަށް ތައުބާވެ ތިޔަ އޮ ރިޔާމާއި ތަބައް ރުޖުން އެއްކިބާވެ އައު ރަ ނިވާކޮށް ﷲ ގެ މަގު އިޚްތިޔާ ރުކޮށް އެކަލާނގެ މަގަށް ރުޖޫއަވުމަށް ވަސިއްޔަތްކު ރަން.

  30
 38. މުހަންމަދު

  އަދި މިއެގުނީ، މިމަންޖެ މިހުންނަނީ ކައިލީ ހެދިފަކަން...ކޮއްކޯ ޤިޔާމަތް ދުވަހަށް ބިރުވެތިވޭ.