ފޫހިވެފައި ގޭގައި ނުތިބެ ބަލަން ރަނގަޅު ފިލްމުކޮޅެއް ބޭނުން ނަމަ، މިއީ އެކަމަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެވެ. މި އަހަރު ނިކުތް ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުދާ ފިލްމުތަކަކީ މިއީއެވެ.

އެކްޝަން ފިލްމުތަކާއި ލޯބީގެ ފިލްމުތަކުން ފަށައިގެން އާއިލާގެ އެންމެންނަށް ބެލޭ ކަހަލަ އެތައް ފިލްމެއް މިއަހަރު ވަނީ އެކި ދިމަ ދިމާލުން ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދީފައެވެ. ނެޓްފްލިކްސް އިންނާއި ޑިޒްނީ ޕްލަސް އިން ވެސް މި ފިލްމުތައް ބަލައިލެވޭނެއެވެ.

ތިރީގައި މި ހިއްސާކޮށްލަނީ މި އަހަރު އެންޓަޓައިންމެންޓް ޕީޕަޕްލްސް ޗޮއިސް އެވޯޑް އަށް ނޮމިނޭޓް ވެފައިވާ ފިލްމުތަކެވެ.

ނެޓްފްލިކްސް

ޓު އޯލް ދަ ބޯއިސް: ޕީ.އެސް. އައި ސްޓިލް ލަވް ޔޫ

އެޗްބީއޯ މެކްސް

ބާޑްސް އޮފް ޕްރެއި: އެންޑް ދަ ފެންޓަބިއުލަސް އިމަންސިޕެޝަން އޮފް ވަން ހާލީ ކުއިން

ނެޓްފްލިކްސް

ދަ އޮލްޑް ގާޑް

އެމެޒަން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ

ދަ ކިންގް އޮފް ސްޓޭޓަން އައިލެންޑް

ނެޓްފްލިކްސް

ދަ ކިސިން ބޫތު 2

މިހާރު ހަމައެކަނި ތިއޭޓަރުތަކުން ދައްކަނީ

ޓެނެޓް

ނެޓްފްލިކްސް

ޕްރޮޖެކްޓް ޕަވާ

ސްޓާޒް

ބޭޑް ބޮއިސް ފޯ ލައިފް

ޑިޒްނީ ޕްލަސް

މުލާން

ހުލު

އައި ސްޓިލް ބިލީވް

ނެޓްފްލިކްސް

ދަ ލަވް ބާޑްސް

އެޗްބީއޯ މެކްސް

ދަ އިންވިޒިބަލް މެން

އެމެޒަން ޕްރައިމް ވީޑިއޯސް

ބިލް އެންޑް ޓެޑް ފޭސް ދަ މިއުޒިކް

އެމެޒަން ޕްރައިމް ވީޑިއޯސް

ލައިކް އަ ބޮސް

އެމެޒަން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ

ޑޮލިޓިލް

ނެޓްފްލިކްސް

އެކްސްޓްރެކްޝަން

ހުލު

ޓްރޯލްސް ވޯލްޑް ޓުވާ

ޑިޒްނީ ޕްލަސް

ހެމިލްޓަން

އެމެޒަން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ

މައި ސްޕައި

އެމެޒަން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ

ދަ ފޮޓޯ ގްރާފް

އެޗްބީއޯ މެކްސް

އިއުރޮވިޝަން ސޮންގް ކޮންޓެސްޓް: ދަ ސްޓޯރީ އޮފް ފަޔާ ސަގާ

އެޕަލް ޓީވީ ޕްލަސް

ދަ ވެއި ބެކް

ނެޓްފްލިކްސް

ގްރެއި ހޮންޑް

އެމެޒަން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ

ދަ ވިލްއޮބައިސް

އެމެޒަން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ

ދަ ހައި ނޮޓް

އެޗްބީއޯ

ދަ ކޮލް އޮފް ދަ ވައިލްޑް

ޑިޒްނީ ޕްލަސް

ސްކޫބް!

ނެޓްފްލިކްސް

އޮންވާޑް

ސްޓާޒް

ބްލަޑްޝޮޓް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

9 ކޮމެންޓް

 1. ކާއްޕޮ

  ފިލުމު ތަކުގެ ނަން ޖަހައި ނުލީ ފަސޭހައެއް ވެދާނެތީ ތަ؟

  27
  6
  • ލޮލް

   ކިހާ ވަރަކަށް ޖެހީމަތަ ފެންނާނީ😂😂

   21
  • ލޮލް

   ނެތް ތަ ނަމެއްޖަހާފައެއް...ކަލޯ

 2. ހިޔާލު ފޮށި

  ފިލްމު ތަކުގެ ނަންވެސް ޖަހާލަބަލަ....

  20
  9
 3. Anonymous

  ފިލްމުތަކުގެ ނަން އެހެރީނުން ދިވެހިން ޖަހާފަ

  28
 4. އަންނި

  ފިލްމުތަކުގެ ނަންޖަހާފަ ހުރިތަނެއް ނުފެނޭތަ ތިޔަ މޮޔާންތަކަކަށް.

  38
  2
 5. ދެރަކަމެންނު

  ނަން ޖަހަާފަ ހުރީ. ފޮޓޯ އާއި ނަމާ ދިމާނުވާ ގޮތަށް ހުރީމަ ވާނުވާ ނޭގޭ

  29
  4
 6. ޑފގ

  ﷲ އަށް ބިރުވެތިވޭ ތި ފިލްމުތަށް ބެލުން ހުއްދަނުވާނެ .

  55
  9
 7. ހަމް

  ނުބަލަނާން.... ނޯވޭ

  3
  1