ބޭނުންވާނެ ތަކެތި

1 ޕެކެޓް މާރީ ބިސްކޯދު

2 ޖޯޑު ހިކި ކިރު

6 ޖޯޑު ފެން

400 ގްރާމް ޗޮކްލެޓް އައިސްކްރީމް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ހަކުރާއި ހިކި ކިރު ފެނުގައި ރަގަނޅަށް ގިރާލާށެވެ. އެއަށް ފަހު ބިސްކޯދު ފަތުރާލާށެވެ. ދެން ގިރާފައި ހުރި ކިރު އަޅައި ބިސްކޯދު ރަގަނޅަށް ފޯކޮށްލާށެވެ. ދެން މަތީގައި އައިސްކްރީމް ފަތުރާލުމަށް ފަހު އައިސްއަލަމާރިއަށް ލާ ފިނިކޮށްލާށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު