ފޭކް އެކައުންޓު ހަދައިގެން ޓުވިޓާގައި އުޅޭ މީހުންނަށް މަގްބޫލު ކޮމެޑިއަން އަހުމަދު ޝާޒް ތަޖޫބެ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔައިފިއެވެ.

ޝާޒް އޭނާގެ އަމިއްލަ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ފެކް އެކައުންޓު ހަދައިގެން ޓްވީޓް ކުރާ މީހުން އަނބިމީހާގެ ބިއްދަށަށް އަރާ ނިދިއްޔާ މާ ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށެވެ.

ޝާޒްގެ މި ޓްވީޓުގައި އެއްވެސް މީހެއްގެ ނަން ބޭނުންކޮށްފައި ނުވާ އިރު ޝާޒް ވަނީ ފިލާ ތިބެ ޓްވީޓް ކުރުމަކީ ވަރަށް ފިނޑި އަމަލެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށްފައެެވެ. އޭނާ ބުނީއަމިއްލަ މީހާގެ މޫނު ފޮރުވައިގެން ދަމާ ކަނޑާ އުސޫލުން އުޅުމަށްވުރެ، އަމިއްލަ އަންހެނުންގެ ބިއްދަށަށް ވަދެ ނިދަން އޮތުންވެސް މާ ރަނގަޅުވާނެކަމަށެވެ.

" ފޭކް އެކައުންޓު ހަދައިގެން މޫނު ފޮރުވައިގެން ޓްވިޓާގައި ދަމާކަނޑަން އުޅުމަށްވުރެ، އަނބިމީހާގެ ބިއްދަށަށް އަރާ ނިދިއްޔާ މާ ރަނގަޅުވާނެ." އެ ޓްވީޓގައިވެއެވެ.

ވަކި މީހެއްގެ ނަން އެ ޓްވީޓުގައި ނެތް ނަމަވެސް ބައެއް މީހުން ވަނީ ތަޖޫ މިހެން ބުނެފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ނިސްބަތްކޮށް ކަމަށް ބުނެފައެވެ. ސަބަބަކީ މިހާރު މަޖިލިސް ޗުއްޓީގައި އޮތް އިރު ރައީސްނަޝީދު ގެންގުޅުއްވާ ފޭކް އެކައުންޓްކަމަށް ބުނާ (އެލްކެސް ޓްވިޓާ) ގެ އެކައުންޓުން ގިނަ ޓްވީޓްތަކެއް ކޮށް އެކި ކަންކަމާއި މެދު ޚިޔާލު ފާޅުކުރަމުންދާތީއެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރާއި ސިޠާސީ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ރައްދު ދެއްވާ ފާޑުވިދާޅުވަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ނަމަވެސް ރައީސް ނަޝީދު ނޫން މަޝްހޫރު އެހެން ބޭފުޅުންވެސް ފޭކް އެކައުންޓުތައް ގެންގުޅުއްވައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާ ފާޅުކަން ބޮޑުކޮށް އެފަދަ އެކައުންޓެއް ގެންގުޅުއްވާ އެހެން ބެފުޅެއް ފާހަގައެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

15 ކޮމެންޓް

 1. މިއަދު

  ތިއީ އަންނިއަށް ބުނެލި ބަހެެއްދޯ

  37
  3
  • ގުއިފިއްތާތަލަހުންޒާ

   ކިހިނެއްތޯ އަންނިއަށް ވާނީ؟ ލައިލާ ވަރިވެއްޖެއޭ. މިހާރުކޮންދުވަހެއް. ނަޝީދަކީ މިހާރު ހުއްސަރިބައި މީހެއް. ހިސާނު ކާރި އަހާބަލަ މީދޮގެއްތޯ!

 2. ސިނެކް

  ކައްޒާބް އުޅެނީތިހެން

  25
 3. މޯޑް

  ޢަޅުގަނޑަށް ހީވާ އެއްޗެއް ބުނެލާފާނަން. ސިޔާސީ ވުމަށް ފުރަތަމަ ސްޓެޕް ނަގަނީހެން.

  27
  14
 4. ހަޖޫ

  މިއީ ވެސް ދައުވާ ކުރަންޖެހޭ މީހެއް.. ޒުވާންޖީލަކަށް މާ މޮޅު ކޮމީޑިއަންއަކަށް ވެގެން އަވަގުރާނަ ގޮވަން ދަސްކޮއްދީ އެކުދިންގެ ސުލޫކާ ކުޅޭމީހެއް. އަދި މިއީ ބަޢާވާތުގެ ބޮޑެއް.. މައްސަލަ ބަލަންފެށީމަ ކެކިއަރަނީ..

  23
  42
  • ހަހާ

   ކާކު މައްސަލަ ބަލަނީ؟ ތި ބޭފުޅާތަ ބައްލަވާނީ؟ ހިހީ

   2
   1
 5. އެލެކްސް އަހުމަދު

  މީނަ އެބުނީ މަގޭ ވާހަކަ ދޯ. ތަޖޫބެ ކައިރީގައި ބުނޭ މަށަކީ މިހާރު އެކަނިވެރި ބަފައެކޭ. އަނބިމީހާ ބިއްދަށް އަރާއޮވެ ނިދޭނެ ގޮތެއް ނެތޭ. އެކަމަކު އަންހެނެއްގެ ބިއްދަށަށް އަރާއޮވެ ނިދާފާނަމޭ.

  41
  1
 6. އިއްބެ

  މީ ހާދަވަރުގަދަ ރައްދެކޭ! ފޭކުއެކައުންޓްގެންގުޅޭމީހުން ބިރުންފުއްކަނޑައިގެން ގޮސްފި. މަވެސްމިހުރީ ބިރުން...

  28
  6
  • ޖ

   ތިކަހަލަ ފިޑިންނަށް ނުވެސް ވިސްނޭނެ...

   7
   1
 7. އެމްޑީޕީ ބުރޯ

  ޗީޑި! މިދެންކާކުތަ! ހައްޕުނޑުޝާޒު ދޯ!

  16
  18
  • އެމްޑީޕީމީހާ

   ހަމަ އެބުނީ ތެދެއް... އެލްކްސް ވަރަށް ފިޑި.. އަންނި ކުރިން ނުއުޅޭ ފާޑަށް އުޅޭތީ ކަމަކު ނުދޭ..

   5
   2
 8. ޑައިވަރޭ

  ތިދެން ކާކު؟؟ ދެން އަމިއްލައަކަށް މާމަޖާވެގަނެގެން ރަނޑު ފާޑަކަށް އުޅޭކަށް؟؟

  16
  20
 9. Anonymous

  ތިހެން ބުނަން ތަންކޮޅެއް ލަސް ވެއްޖެ ފޭސްބުކުގައިވެސް ގިނައީ ފޭކު

  11
  2
 10. ތަޖޫ

  ކަޑަވާނެ. ރަނޑު ފާޑަކަށް މާ މަޖާވެގަނެގެން.. ކެކެކެ ކެކެކެކެކެކެ ކެކެެކެ ކެކެކެކެ ކެކެކެ

  5
  11
 11. ހަނާ

  ވަރަށް ފޫހި މީހާ ގަނޑެްއްތީ.

  1
  4