ހުސްވި 2020ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގައި ކައިވެނި ކުރި މީހަކު ހިލޭ އަންހެނަކާއި އެކު މާލޭ ގެސްޓު ހައުސް އެއްގައި އޮއްވައި އޭނާގެ އަނބިމީހާ އަށް ފަޅާ އަރައިފިއެވެ.

ދެ ޒުވާނުން މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ކައިވެނި ކުރުމަށް ފަހުގައި ދިރިއުޅެމުން އައީ މާލޭގައެވެ. ނަމަަވެސް ކައިިވެންޏަށް ފަހު ފިރިމީހާގެ މިޒާޖަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސް އަނބިމީހާ އަށް އަނިޔާ ކުރަަންވެސް ވަނީ ފަށާފައެވެ. އެއަށް ފަހު މިދިޔަ ހަފްތާ ތެރޭގައި ފިރިމީހާ ހިލޭ އަންހެނަކާއި އެކު ހެންވެއިރުގެ ގެސްޓު ހައުސް އެއްގެ ތެރޭގައި އޮއްވައި އަނބިމީހާ އަށް ވަނީ އެކަން ފަޅާ އަރާފައެވެ.

ނުގަޑިއެއްގައި އޮފީސް މަަސައްކަތެއް ކުރަން ދަނީ ކަމަށް ބުނެ ފިރިމީހާ ބޭރަށް ގޮސް ގިނަ އިރުތަކެއް ވުމުން އަނބިމީހާ ވަނީ ސްނެޕްޗެޓު މެދުވެރިކޮށް ފިރިމީހާގެ ލޮކޭޝަަން ބަލާފައެވެ. އޭރު ލޮކޭޝަަން ފެންނަން ހުރީ އޮފީހާއި މާ ދުރުގައި ހުރި ގެސްޓު ހައުސްއެއް ކައިރީ ކަމުން ފިރިމީހާ އަށް ގުޅުމުން ވަނީ ހުރިހާ އެއްޗަކުން ވަގުތުން ބްލޮކް ކޮށްލާފައެވެ.

އޭގެ އިރުކޮޅެއް ފަހުން އަނބިމީހާ ވަނީ ގެސްޓުހައުސް އަށް ގޮސް އެތަން ބަލާފައެވެ. އޭރު ފިރިމީހާ ހުރީ ޓިކްޓޮކް ވީޑިއޯތައް ކުޅޭ އަންހެނަކާއި އެކު ކޮޓަރި ތެރޭގައެވެ. މި މަންޒަރު ފެނުމުން އެ އަންހެން ކުއްޖާ ވަނީ ފިރިމީހާ ކައިރިން ވަރިވާން ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ހިނގިތާ 12 ވަރަކަށް ގަޑިއިރު ވަންދެން ފިރިމީހާ އުޅެފައި ވަނީ އޭނާގެ އަނބިމީހާ އަށް ފިލައިގެންނެވެ. އަދި ގެއަށްވެސް ގޮސްފައި ވަނީ އަނބިމީހާ ރަށަށް ދާން ފުރުމުންނެވެ.

މިހާރު އެ އަންހެން ކުއްޖާ ވަނީ އޭނާގެ އާއިލާ ކައިރިއަށް އެނބުރި ރަށަށް ގޮސްފައެވެ. އަދި ވަރިވާން ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްވެސް އެ ކުއްޖާ އާއި އާއިލާގެ ފަރާތުން މިހާރު ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

44 ކޮމެންޓް

 1. ތާށާ

  ޓިކްޓޮކް ކުޅޭ ކޮން ކުއްޖެއް؟؟

  136
  2
  • ގ

   އެއިރުވެސް ހިތައްއެރި މި ޓިކްޓޮކް ކުޅޭ މީހުން ރަގަަޅެއް ނުވާނޭ... ވިޔާނުދާ ބައެއް... އެ ފިރިހެންމީހާ އެންމެ ގޯހީ... ގަދަ އަންހެން ކުއްޖެއް... ތިކަހަލަ ގޯސް ފިރިހެނުންނަށް އިތުރު ޗާންސެއް ދޭނެކަމެއް ނެތް...

   118
   3
 2. ރޯޔަލް ޖަޒީރާވަންތަ ކެހެރިނުފަޅާ ޖަނަވާރު

  އެޖެންޑާ 19 ތަފާތުވާނެ

  116
  57
 3. ސައުޝާދުޒަމީރު

  ހެހެ ވެލްކަމް ޓު ޖަޒީރާ ރާއްޖެ.. ދެން ބުނާނެ ޒީރޯ ޓޮލަރެންސްއޭ

  115
  42
 4. އާރަށުގަ އޮންނަ އެތި

  ރޯޔަލް ވެފަ އެއްނު ތިއޮތީ.. ހެހެ

  112
  8
 5. އެޖެންޑާ ސްޓިކާ

  ސޯލިހު ޖެހޭނެ ޒިންމާ ނަގަން.. ކުރީގަ ކަމެއްވާ އިރަށް އަޅުވަނީ ޔާމީން ބޮލުގަ.. މީހަކަށް ބޮޑުކަމުދެވުނަަަސް އެމްޑީޕީ އެއްޗެހިތައް ހީވާނީ މޮޔަވެގެން އުޅޭހެން

  193
  58
  • އަހުމަދު

   ހެހެހެ ދޮގެއް ނޫން

   41
   9
 6. ގެރި

  މީ ހުސް މި ސަރުކާރުގެ ބަލާވެރިކަން..

  144
  58
 7. ސައުޝާދު ޒަމީރު

  ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް.. އެޖެންޑާ 19 ގެ ތަފާތު އެބަ ފެނޭ.. ގައުމު ތަރައްގީވާވަރު ސަޅިކަން

  134
  39
 8. ޖަމަލު

  ހޯރައިއްބެ ކައިރިން ދަސްކުރީ ކަމަށްވާނީ

  148
  18
 9. ޖަޒީރާވަންތަ ކެހެރި ނުފަޅާ އެތި

  މިކަމާ ރޮއެ ހޭރެން ނުފެށިއަަަސް ރަނގަޅު

  109
  17
 10. އަހުމަދު ޔަޒްދާން

  ތިވާނީ ރޯޔަލްކަން ދައްކާލަން އެސޮރުވެސް އުޅެލީކަމަށް.. ލޮލް

  99
  12
 11. ބައުކަލޯ

  ގޭގަ ނިދާ އެނދު އެއްފަޅީގަ އަށް ދަންދެން ދޮންކުދިން ގެނެސް ނުބޭތިއްބޭތީ އަނެެއްބަޔަކު ރޮއެހޭރޭނީ

  104
  7
 12. ނައިނާ

  މީ ކޮންމެހެން ލިޔަން ޖެހޭ ހަބަރެއްތަ؟

  132
  40
 13. ޝީޒާ

  ޓިކްޓޮކް ކުޅޭ ގިނަ އަންހެނުން އުޅެނީ ތިގޮތަށް ހަށި ވިއްކަންވެގެން

  174
  12
 14. ސުވާދު

  އަންހެން ކުއްޖާގެ ނަމާ ރަށާ ބުނެލިނަމަ.މިހިރީ އެހީވާން ތައްޔާރަށް.

  139
  9
  • ހައިފާ

   ނުޖެހޭ ޖަހާކަށް... ފިރިހެން މީހާ އާ ޓިކްޓޮކް ކުޅޭ މީހާ ބަސްޓް ކޮށްލަން ޖެހޭނީ

   62
   3
   • މޮޔަ

    ފިރިހެންމީހާ ނަން ޖަހާއިރަށް އަންހެން ކުއްޖާގެ މައުލޫމާތު ހޯދާނެ މީހުން ..ދެން ލޮލް

    29
    1
 15. ޕުރިންސް

  އަނބިމީހާ ނުޖެހޭނެ މަށަށް ފާރަލައިގެން އައިސް ބަލާކަށް މަ އޮފީހަށް ދިޔައިމަ. އެހެންނޫނަސް މަ އޮތީ އޮފީސް އިސްތިހާރު ވީޑިއޯ ކޮޅެއް ހަދަން ވެގެން ޓިކުޓޮކު ސުޓާރަކާ އެކީ. ބަލަ މިނޫނަސް ހާދަ ގިނަ އޮފީސްތަކުން އިސްތިހާރު ކުޅެފިއޭ ޓިިކުޓޮކު ސުޓާރުން ލައިގެން. ވަގުތު ނޫހުންވެސް ތިވަރެއް އަރުވާނުލާ. ހުރެބަލަ ވަގުތު ނޫހަށްށާ ސުނެޕު ޗެޓަށް ދައުވާ ކުރާނަން މިފަހަރު.

  47
  76
  • ހ

   މޮޔަ ކޮމެންޓެއް... 😡

   40
   9
  • ހައްލު

   ހަހަހަހަ ސަޅި ކޮމެންޓް އެއް.

   23
   6
 16. ބައްތި ފޯނު

  ހެހެ ތީ ވަރަށް ގިނަ ފިރިހެނުން އުޅޭ ގޮތް ރަންޑި އަންހެނުން ދެކެ ވަރަށް ގިނަ ފިރިހެނުން ލޯބިވޭ ބައެއްފަހަރަށް ގޭގަ ބުރަމަސައްކަތުގައި އުޅޭ އަބިންނާ ދޭތެރޭ ބައެއްފިރިންނަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ މަގޭ ގޮއްޔެ އަށް މަ ކޮންމެ ސަކަރާތެއް ޖެހިޔަސް ރޭކާވެސް ނުލާނޭ އެހެންހިތާ ފިސާރި ޕާސްވޯޑް ޖަހައި ސިކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ދޮން ދޮން އައި ފޯނު ހެކް ކޮށްލީމަ ދެން މި އިންނަނީ ދެލޯ އަރާ މުދުނުގަ ހެޔޮ ރަނގަޅު އަބިން ކައިރީ ބުނެލަން އޮތީ ހެކް ކުރަން ވެސް މިޒަމާނު ގަ ދަސް ކުރަން ޖެހެޔޭ ޓެކްނޮލޮޖީ އަށްވެސް ފަރިތަވާށޭ ފިރިމީހާ ފެންވަރަން ވަންނަ ގަޑީގަ ހަދާން ނެތިގެންވެސް ފޯނު އަތުޖެހޭ ހިސާބުގައި އޮތިއްޔާ ބަސްޓް ކޮށްލެވޭނީ އޭރުންނެވެ ލެޕްޓޮޕް އަތުޖެހިއްޖެނަމަ އޭގަ ހުރި އެއްޗެއް ބަލަން ވަގުތު ބޭކާރު ނުކޮށް މަންޖެގެ ހާޑް ޖަހާފަ ލެޕްގައި ހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް ހާޑަށް ކަހާލާށެވެ ހަމަ ޖެހިލައިގެން ފަހުން ބަލާލީމަ ބޮޑުމަންޒަރު ވަރަށް ސާފު ވާނޭ މިވެސް ގޮތެއް ހަމަ ބުނެލީ

  175
  5
  • އާދަނު

   ހޭބަލިވެގެން ފިރިމީހާގެ ފޯނު ހެކުކޮއް ޖާސޫސުކުރުމައްވުރެ ރަނގަޅެއްނު ދެ އަތްބައް އިންނަ ހުއްދަ ދިނިޔްޔާ ނޫނީ ވަރިވެގެން ދާންވީ މާ މޮޅެތި ގޮތް ގިތް ހަދަން ނޫޅެ

   33
   125
   • އީގާން

    ފިރިމީހާ ވަގަށް އުޅޭ ވާހަކަ އެއޮތީ ޖަހާފަ... ފިޑި ގޯސް ފިރިހެނެއް... އަނިޔާވެސް ކުރާ ވާހަކަ އަދި ވަގަށް އަންހެނުންނާ އެކީ ގެސްޓް ހައުސް އަށް ދާވަހަކަ އެއޮތީ.. އަންހެން ކުއްޖާ ރަގަޅު..

    74
    2
    • ޓދ

     ގާނޫނުގަ މިހާރު ނޯވެ އަނބިމީހާ ކައިރިން ހުއްދަ ހޯދްއިގެން ދެއަންބަ ކައިވެނި ކުރަާކަ🤭 ހަޖަމް ނުވިޔަސް ދެން ލަލަލާ

     23
     25
   • ާަފތ

    މިހާރު އަނބިމީހާ ކައިރިން ހުއްދަ ހޯދާ ކަށް ނުޖެހޭ

    21
    24
   • އަހަރެން.

    ކިހިނެތް ވީ، ކަލޭ ވެސް އެ ގޮތަށް އުޅޭތީ ބިރުގަން ގަތީ ދޯ. ހެހެހެ.

    38
    3
  • ނަވާރަ

   ލިޔުމުގަ އޮތީ ހިލޭ އަންހެނަކު ގޮވައިގެން ގެސްޓް ހައުސްގަ އޮތްވާހަކަ. އެހެންވީއިރު ހިލޭ އަންހެނެއްގެ ބަދަލުގަ ރަންޑި އަންހެނެކޭ ޖެހިނަމަ. މިހާއު ރާއްޖޭގަ އެންމެ ގިނަވާނީ އަންހެނުން

   23
   2
 17. ވިސް

  އަނބިމީހާގެ ފަރާތުން އުންމީދުކުރި ކަމެއް އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުވާތީ ވީގޮތެއްކަމަށް ބެލެވެނީ. އެހެންވީމާ ކުއްވެރިވަނީ ކާކުކަމެއް ނޭނގެ. ފިރިހެންމީހާގެ ބަހެއްވެސް ހޯދަބަ!

  33
  112
 18. ރައި

  ވަރަށް ދެރަ.
  ކޮންމެ މީހަކުވެސް ޒަވާޖީ ހަޔާތެއް ފަށާނީ ވަރަށް އުންމީދާއި އެކު. މިކަހަލަ ނުބައި ނުލަފާ އަހުދުތަކާއި ހިލާފުވާ އަނބިން/ފިރިންގެ ހިތުގަ ޖައްސާ މީހުންގެ ކިބައިން މައުސޫމު މީހުން ސަލާމަތް ކޮއްދެއްވާނދޭވެ.

  131
  3
 19. އާދަމުގެދަރި

  ތީ މިހާރު އާންމު ކަމެއް. ފިރިން އެކަންޏެއް ނޫން. އަބިންވެސް މިހާރު ތިހެން އުޅޭ. އޮފީސްތަކުގައި އުޅޭ ބައެއް ކުދިންވެސް ގެއިން އޮފީހަށް އަންނަނީ. އޮފީހަށް އޮންނަނީ ސަލާމް ބުނެފައި. ތިބެނީ ގެސްޓްހައުސްގައި. އަދި ރީތި ނަލަ ބަންގާޅު ފިރިހެން ސޮރުން ނަގައިގެން ސައިކަލަށް ލައިގެން ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ދާ އަންހެނުންވެސް މަދެއް ނޫން. މިކަހަލަ ބަންގާޅީ ސޮރުން ބަލާ ބެލުމަށް ދިވެހިންނާ ތަފާތެއް ނުވާނެ. ތިބޭނީ އެންމެ ޒަމާނީ ފެޝަނަށް ބޯވެސް ދިގުކޮށްފައި ނުލާހިކު ނަލަހެދިގެން. ނޫސްވެރިން ތަހްގީގީ ނޫސްވެރިކަން ނުކުރާތީ މިކަންކަން ހާމަނުވެ އޮންނަނީ. ތަހްގީގީ ނޫސްވެރިކަމެއް ކޮށްލިޔަސް އެ ނޫސްވެރިޔާ ހަންދަމާލަން މިހެން އުޅޭ މީހުން ތިބެނީ ތައްޔާރަށް.

  61
  6
 20. ހަސަނ

  މިވެރިކަނ ރަނގަލު

  13
  26
 21. ޢިމުރޯނު

  އާދަނު އަބި މީހާޔަށް ހަމްދަރުދީޔާ ރަހުމް އުފެދިއްޖެ އެސޮރުވެސް ހިލޭ ކަސްބީން ވިއްޔަ އެ ދިފާއުކުރަނީ ބަލަގަ މޮޔަތަ ހަލާލު ކައިވެންޏެއް ކޮށްގެން އަނބި މީހާ ގާތު އޮތްނަމަކަ ޕޮލިހަކަށް ނުގުޅޅިސްދޯ ވަހުޝީ މީހުން ދިފާއުކުރާނީވެސް ވަހުޝީ މީހުން

  35
  1
 22. ރޯނުމޮންކު

  އާދަނު އަބި މީހާޔަށް ހަމްދަރުދީޔާ ރަހުމް އުފެދިއްޖެ އެސޮރުވެސް ހިލޭ ކަސްބީން ވިއްޔަ އެ ދިފާއުކުރަނީ ބަލަގަ މޮޔަތަ ހަލާލު ކައިވެންޏެއް ކޮށްގެން އަނބި މީހާ ގާތު އޮތްނަމަކަ ޕޮލިހަކަށް ނުގުޅޅިސްދޯ ވަހުޝީ މީހުން ދިފާއުކުރާނީވެސް ވަހުޝީ މީހުން

  17
  1
 23. ތަޅު

  ތީގެ މީހުން ކޮންމެހެން ކައިވެނި ކުރާނެ ކަމެއްނެތް ޗީޓުކޮށް ރީތި ގޮތުގައި އުޅެން ނޭނގޭ ތިކަހަލަ މީހުން ތިބެންޖެހޭނީ އަނެއް މަންޖެއަކާ އެކު ނިދާ ނޫނީ އަނެއް ސޮރަކާއެކީ ނިދާ މިމީހުންނަށް ހީވަނީ ރާއްޖެއަށް ލިބިފައި އޮންނަ ވަރީގެ ރިކޯޑަކީ ވަރަށް ފަޚުރުވެރިވެ އުފާކުރަން ޖެހޭ ކަމެއްހެން.

  33
  1
 24. Anonymous

  ސަޅިއެއްނު. މިހާރު ގިނަ އަންހެނުންނާއި ގިނަ ފިރިހެނުންގެ ހާލަތު. ދީން ވެރި ފިރިހެނަކައް ލިބޭނީ ދީންވެރި އަނބިން. އަދި ދީންވެރި އަނބިންނައް ދީން ވެރި ފިރިން. ޒިނޭ ކުރާ ފިރިހެނުންނައް ޒިނޭ ކުރާ އަންހެނުން އަދި ޒިނޭ ކުރާ އަންހެނުންނައް ޒިނޭ ކުރާ ފިރިހެނުން.

  31
  6
 25. ޢަދުރޭ

  ތެދެއް ! ޓިކްޓޮކް ކުޅޭ ކޮން ކުއްޖެއް؟ ކުއްޖާ ނުބުނެ ދެވެންޏާ ނަމްބަރު ދިނަސް އޯކޭ.

  16
  2
 26. ޝައިޙް ޒުބެއިރު

  ފިރިއެކޭބުނަންވެސް ނުކެރޭ ތިފަދަ މީހުންނަށް! ޗި ޗި ޗި

  21
 27. ޯޖހގ

  ވަރަށްފެނޭ މި ކޮމެންޓްސް ތަކުގަ ވަރަށް ސިޔާސީ ވެލާ ކުދިން....ހަމަޖެހިލާ ދަރިންނޭ، ނޮޓް އެވްރީތިންގް އިޒް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ފޯލްޓް 🙂

  23
  5
 28. ޙަސަން

  ލިޔާނެ އެއްޗެއް ނެތީތަ

  10
  8
 29. އަލިކަލޭފާނު ގެ ދޮން ހަސަން

  ޝުކުރިއަޔާ ރައީސް ޔާމީން

  6
  10
 30. ސަނީ

  ނަހުލާ ކައިރީ ބުނޭ އެކެހިވެރިޔާ ކިއާފަ ފިލްމެއް ކުޅެން

 31. ައަންހެން

  "ކުއްޖާ" 18 އަހަރު ނުވާ މީހެއްތަ؟

 32. މަރީ

  ކަޑަ ވާނެ