ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު މޮޑެލް ކައިޒީން ޓިކްޓޮކްގެ އެކައުންޓެއް ހުޅުވާ މިހާރު ފޭނުންނާއި ހަމަ އަށް އޭނާގެ ބައެއް ވީޑިއޯތައް ވެސް ދަނީ ގެނެސްދެމުންނެވެ. އެންމެ ފުރަަތަމަ މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހު އޭނާގެ ފުރަތަމަ ދެ ޓިކްޓޮކް ވީޑިއޯ އައްމު ކުރި ކައިޒީން އެ ޓިކްޓޮކްތަކުން ފެނުނީ މިނިކާ ވަގުގެ ހަމާއި އެއް ވައްތަރު ފޮއްޗަކުން ފަހާފައިވާ ހުރި މަންޒަރެވެ.

ކައިޒީންގެ ޓިކްޓޮކް އެކައުންޓް ހުޅުވުމާ އެކު، އޭނާގެ ފޮލޯވަރުންގެ އަދަދު ހާހުން ހާހުން ގުނާލެވެއެވެ. ކައިޒީން އަކީ އިންސްޓަގްރާމްގައި ވެސް އެތައް ފޮލޯވަރުންނެއް ތިބި މަގްބޫލް މީހެކެވެ. އެކި ބްރޭންޑުތަކުގެ އެމްބެސެޑަރ ކަމާއި އިޝްތިހާރުތަކުން ވެސް އޭނާ ދނީ ކާމިޔާބުކަމާއި އެކު ކުރަމުންނެވެ. ފެންނަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ކައިޒީންގެ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތަކުން އޭނާ ވަރަށް ގިނައިން އެނިމަލް ޕްރިންޓު ހެދުންލާކަމެވެ. މިއީ ކާޑޭޝިއަން އާއިލާގެ އެންމެ މަގްބޫލު އެކަކު ކަމަށްވާ ކައިލީ ޖެނަރ ވެސް ވަރަށް ލޯބި ކުރާ ކަމެކެވެ. ބައެއް މީހުން ކައިޒީން އެނިމަލް ޕްރިންޓު ހުންނަ އެއްޗެހި ލަނީ ކައިލީ ކޮޕީ ކުރަން ކަމަސް ވެސް ބުނެއެވެ.

ހަގީގަތުގައި ވެސް އެކަން އޮތީ އެހެންބާއެވެ. ކައިޒީން މީގެ ކުރިން "ވަގުތަށް" ދިން އިންޓަރވިއުއެއްގައި ބުުނިގޮތުން އޭނާ އެނިމަލް ޕްރިންޓުލަނީ ރީތިވެގެންނެވެ. އެއީ ވަކި މީހެއްގެ ސްޓައިލަކާއި ގުޅުވައިގެް ނޫނީ މީހަކު ފެނިގެން ކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އޭނާ އަށް އަބަދުވެސް އެނިމަލް ޕްރިންޓު ވަރަށް ކަމުދާތީ ވަރަށް ގިނަ ޝޫޓްތަކުގައި އެ ހެދުންތައް އެކި ޑިޒައިންތައް ލާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ކައިޒީންގެ ހެދުންތައް ވެސް އަދި އެހެން ކަންކަން ވެސް ތަފާތެވެ. އޭނާ އަށް މީސް މީޑިއާގައި ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބޭ އެއް ސަބަބަކީ ވެސް އެއީ އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

50 ކޮމެންޓް

 1. މުހަންމާ

  ކޮން ކައިޒީން އެއްތަ

  99
  13
  • ފުޑްސް

   ސޯބިރާ

   53
   2
  • ފަނީ

   ކައިޒީން އެއް ނޫނޭ އަސްލު ކިޔަނީ. ކަތްދާދިޔެ ކިޔަނީ. ކަތްދީ

   59
   6
 2. ކޮޕީ

  ކައިލީ ޖެނަރ ކޮޕީ ކޮށްގެން ތި ޒަޔާން އުޅެނީ ޖެނާ ލި ހެދުމެއް ތީނަ ލާނެ..އެންމެ ފަހުން ނަންވެސް ބަދަލުކުރީ ތިހެންވެ ކައިލީ ކައިޒީން..ޖެނާ ގެ ދަރިއެއްހުރޭ ހަމަ އެފަދައިން ތި ޒަޔާން ވެސް އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނި އަހަރެންވެސް ބޭބީ އެއް ބޭނުމޯ...ކޮޕީކުރުންނޫން ދެންކޮންކަމެއްތީ

  75
  4
 3. ޅ

  ޖަނަވާރުކަން އެނޫން ކޮންކަމެއް

  94
  5
 4. އިނގޭ

  ހާ އިނގޭ ކައިލީ ޖެނަރ ކޮޕީކުރަން

  62
  4
 5. ކައިޒީ މާމަ

  އެނގޭ އެއީ ޖަނަ ވާރުން އުޅޭގޮތަށް އުޅެން ވެގެން

  85
  4
 6. ހަންކެނޑަބޭ

  އެކޮއި ވަރަށް އެނިމާލިކް ހެދުމާއި ލައިކްވާނެ. އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ކުޅެފައިވަނީ އޭގެ ސޯސަލް ވީޑިއޯއެއް

  46
  4
 7. އަމިއްލަ މީހާ

  ވަލުޖަނަވާރުންނައް ވުރެވެސް ދަށުދަރަޖައަށް މީހާ ވެއްޓޭވަރަކަށް ތިކަހަލަ ޖަނަވާރު ޕްރިންޓް އެއްޗެސް ލާނެ ތިޔަ މީހާ އަށް ތެދުމަގު ދައްކަވާ އޭނަގެ ކިބައިގަ ހުރި ޖަނަވާރުކަން ނެތި ކުރައްވާންދޭވެ.
  އާމީން

  72
  3
 8. ފާތިމަތް ޒަޔާން

  އެނގޭ. ތިފަދަ ޖަނަވާރު ހެދުންބުރިތަކުން ވިއްޔާ ބާރުކަމުން ގައިގެ ވަނާތައް އެނގޭނީ. އޮރިޔާން ދެއްކުން ނޫން ދެން ކޮންކަމެއް.

  63
  3
 9. ާައަހުމަދު

  ފައިސާ ދީގެން އަމިއްލަޔަށް އިސްތިހާރު ވާންވެގެން އުޅޭ މީހެކޯ އެއީ ތެދެއްބާ؟

  49
  2
 10. މިރުޒާ

  ޖަނަވާރުން ލާނީ ޖަނަވާރުންގެ ހެދުން ނޫންތައް

  57
  2
 11. އިއްބެ

  ގޮނޑު ވިޔަސް ނޭގޭނެ ، އަސްލު ކުލަޔާ ގުޅޭނީވެސް

  40
  1
 12. އެދުރުބޭ

  މިކުއްޖާއަށް ވަރަށް ގިނަ މީހުންގެ ބަދު ދުއާ ލިބޭނެ އަސްލު.
  ބޭއިޙްތިޔާރުގަވެސް ބައެއް މީހުންގެ ލައުނަތް ލިބޭނެ.
  މީ ވަރަށް ނުރަނގަޅު މަގެއް އިޙްތިޔާރު ކުރި ކުއްޖެއް.
  ތެދުމަގު ދައްކަވާށި!

  84
  2
  • ޜެހެންދި

   ހެދުން ތަކުގެ ޕެޓާންއަށް ބަލާއިރު ބުނެވޭނީ... ކައި ޢަކީ ވިހަގަދަ ހަރުފައެއް. ކައި އަކީ ނުލަފާ ސިންގާއެއް. ކައި އަކީ ތަމަޅަ ޓައިގަރެއް. ކައި އަކީ ދަޅުފީނި ފުއްލާއެއް. ކައި އަކީ މިނިކާވަގެއް. މަށަށް ސިފަވާ ގޮތް މި ބުނެދިނީ.

   35
   1
 13. އެހެން💪

  ޒަޔާނު ކަލޭ އުޅެން ވީ ގުރުއާން ކިޔަވަން ދަސްކުރަން ފުޅަ ޖަނަވާރުގެސިފައިގައި ހުންނަ ހެދުން
  ލައި ގެން އުޅެން ވީ އެއްނޫން 😡😡

  45
  1
 14. ސަމީރުބެ

  ދުނިޔެއަށް އިންސާނާ ފޮނުއްވާފައިވަނީ 2 ގޮތެއް އިޚްތިޔާރަށް ދޫކުރައްވާފައެވެ. އެއީ ހެވާ ނުބައެވެ. އެއީ ސުވަރުގެ ނުވަތަ ނަރަކަ ޙާޞިލްވާ މަގެވެ. އޭ ޒައިން ނުވަތަ ތިކިޔާ ކައިޒީނެވެ. ހޭއަރާށެވެ. މިރޭވެސް ތިބާ ނިދާފައި ހޭލެވޭނެކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އަދި މިހާރު ތިހުރި ފިޔަވޅުމަތިން ދެން އިތުރަށް އެންމެ ފިޔަވަޅެއްވެސް އެޅޭނެކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އެހެންވީއިރު ތިބާ ނިކަން ރަނގަޅަށް ވިސްނާ ފިކުރުކޮށްބަލާށެވެ. އެއްވެސް މީހަކު މަރުވުމުން މިހާތަނަކަށް މޫނުދެކެން ކައިޒީން ދިޔާމުހެއްޔެވެ. އެހެންކަމަށް ވާނަމަ އެ މައްޔިތާ އޮތްގޮތް އެނގޭނެއެވެ. ވާހަކައެއް ނުދައްކާނޫންހެއްޔެވެ. އޮތީ މުޅިން ހުއްޓިފާ ނޫންހެއްޔެވެ. އެއީ ތިބާއަށްވެސް އަންނާނެ ދުވަހެކެވެ. އަވަހަށް އިޞްލާޙްވާށެވެ. މިއަދު ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވީމައި މަންމަޔާ ބައްޕަ އަދި ތިމާގެ މީހުންނާ އެކުވެރިންނާ ފޭނުން ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ދިއްކޮށްލަފާނެއެވެ. އެކަމަކު އެދުވަހުން އެހީތެރިވާނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ އަވަހަށް ތި ބާރު އޮރިޔާން ހެދުންތައް ދޫކޮށްލާށެވެ. ރީތިކަން އެދައްކަން އޮތް ގޮތުގައި ފިރިމީހާއަށް ދެއްކީމާ ނިމުނީނޫންހެއްޔެވެ. ތިބާއަށްވުރެވެސް ރީތި މީހުން ދުނިޔޭގައި ތިބޭނެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައިވެސް ތިބާއަށްވުރެ ރީތިކުދިން އެބަތިއްބެވެ. އެކަމަކު ތިގޮތަށް އެޅޭ ކުއްޖަކު އަދި ނުދެކެމެވެ. އުއްމީދު ކުރަނީ ތިބާ ރިވެތި އިސްލާމީ ހެދުން އަޅައިގެން އަބުރުވެރި އުޅުމެއް އުޅޭނެކަމަށެވެ. މިއީ މަގޭ ނަޞޭޙަތެވެ.

  76
  3
  • ކާކު

   100% ހަޤީގަތް

   30
   1
 15. ކަތި

  މިއޮތް ރޯމާދުވާލު ހެދި ބޮޑު ރޯބުހުތާން ދޮގު ބަލާބަލަ.

  22
  1
 16. އހ

  ލަނޑަޔާ ވަނީ ލަނޑަޔާ އެވެ.

  27
  1
 17. ބާނީ

  މީދެން ކާކުތައް....؟ ނަމާދުކޮށް ބަލަށް

  35
  1
 18. މިސް ޖެނާ

  ހެޔޮނުވާނެ ތިޔަ ކައިޒީންއެއް ގެ ވާހަކަ ނުގެނެސްދީބަލަ

  55
 19. ސަ

  ކަމަކުނުދޭ

  31
  1
 20. ވގ ޔނ

  މި މަންޖެޔައްކިޔާ އަސްލު ނަން ބުނެލަދީބަލަ

  31
  1
  • ހުސޭނުބޭ

   ފާޠިމަތު ޒަޔާން އިބްރާހީމްފުޅު

   21
   1
   • 6ix9ine

    😂😂

 21. ފުޑްސްކަހަލައެއްޗެހި

  ކައިޒީންގެ ސޯޝަލް މީޑިޔާ އެކައުންޓުތައް ވެރިފައި ނުކޮށްދެވިގެން އުޅޭ ބައެއް 🤣🤣🤣 ރަނގަޅަށް ފައިސާ ކާންދީފިތާ . ގިނަ ގިނައިން ނޫހަށް އެރީމަޔޯ ވެރިފައިކޮށްދެނީ އެއީ ތެދެއްތަ

  16
  1
 22. ކޮއެޒީން

  އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ އިންސާނުން އުޅެން ވާ ސިފަ ނެތީމަ ކަމަށް ވެދާނެ

  16
  2
 23. މަ

  ޖަނަވާރު ކަމުން

  18
  2
 24. ޙައްވަ

  ނޫސް ވެރިން މީނަ މަސްހޫރު ކުރަން ވ ބުރަމަސައްކަތް ކުރޭ. އެކަން މިހަބަރު ގެ ކޮމެންޓު ބައި ކިގާލީމަ ވ ރަނގަޅައް އިނގިގެން ދޭ.

  19
  1
 25. މަ

  ވަގުތު ނޫސް ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވާ ކިޔުންތެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މިފަދަ އައުރަ ނިވާ ނުކުރާ މީހުންގެ ޚަބަރުތައް ނުގެނެސްދިނުމަށް ވަރަށް އާދޭހާއިއެކު ދަންނަވަން😊

  31
  2
 26. ޖުމައިނާ މުހައްމަދު

  އެނިމަލްއަކަށްވާން ބޭނުންވާތީ.ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަނީވެސް އެދާއިރާއަށް.އޭނަ އެއުޅެނީ މުސްލިމް އަންހެނުން އުޅޭ ގޮތަކަށް ނޫން.އިންސާނުން އެއްވަށްތަރަކަށް ފިރިހެނުންނަށް ތުއި ދެއްކެންނޫޅޭނެ.

  18
  2
 27. އައިޝާ

  ރާއްޖޭގެ އެހެން ކުދިންވެސް އެބަ އުޅޭ ޓިކްޓޮކް ކުޅޭ. އެކަމަކު ވަގުތުގަ އެވާހަކައެއް ނުލިޔެ. މި ޒަޔާނު ހެޔޮ ފޮޑިއެއް ޖެހިޔަަސް ލިޔާނެ.

  21
  1
 28. ބޯގޯސް

  ތީނައައް ކިޔަނީ ދޮންކޮޔޮ ވަލު ހަދީޖާ އެނގިއްޖެތަ

  18
  1
 29. Anonymous

  ހަމަ ސީދާ ކަނޑައެޅިގެން ހަރާން ކަމެއް

  19
  3
 30. Anonymous

  އެއީ ވަލު ޖަނަވަރެއްވީމަ ކައިލީ ޖެނާޔޯ

  16
  1
 31. ރާކަނި

  ރިޕޯޓަރުން ވެއްޖެ ނޫންތޯ. އެކަމަނާގެ ރީތިކަން ނުގެއްލެނީސް އުފާވެރި ޒަވާޖީ ހަޔާތެއް ފެއްޓެވުމަށް ނަސޭޙަތްތެރިވެ ލައްވަން. ﷲ ތަޢާލާ އިންސާނާ ހައްދަވާފައިވަނީ އެތައް އަމާނާތެއް ހަވާލުކުރައްވާފައި. އެއަމާނާތްތައް އަދާކޮށް ދުނިޔެ ތައުމީރު ކުރުމަށްޓަކައި. ތިމާ ނިމިދާއިރު ތިމާއަށްޓަކައި ހެޔޮ ދުޢާކޮށްދޭނެ ސާލިޙް ދަރިން ދުނިޔެއަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި. ކިހިނެތްތޯ އެގެނީ ތިމާ ނިމިދާނީ ނެށުމުގެ ތެރޭގައި ހުއްޓާނޫންކަމެއް. ވީއިރު ތަވްބާވެ މިވަގުތަކީ ތިމާގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތުކަމަށްވެދާނެ ކަމުގެ ބިރުހިތުގައި ބާއްވަން ކައިޒީނަށް ނަސޭހަތްތެރިވެލައްވާ.

  19
  1
 32. ބުޙާ

  އުލޭ ފާޓެއ ދެން ފޭމަސް ވާން ހާދަފޫޙި ޣެދެން

  15
  1
 33. ލާދީނީ އަންނި

  އެއީ އަހަރެން ބުނެގެން އަހަރެން ލައިކްވާތީ މިހާރު އިނގިއްޖެއެއްނު.

  6
  11
 34. ާބުރޯ

  ވަލު ޖަނަވާރު ލައިކުވާނީ ޖަނަވާރު.

  10
  1
 35. ކައި ދައްތަ

  މި މީހުންނަށް ކޮން ކަމެއް އަހަރެން ކޮންމެ ހެދުމެއްގައި އުޅުނަސް

  4
  14
 36. ފަންސުރު

  އަޅެ މީނައަށް ނަޞޭހަތެއްދޭނެމީހަކުވެސް ނެތީބާ މީ ކޮން ރަށެއްގެ ކުއްޖެއްބާ

  11
  1
 37. ފަންސުރު

  އަޅެ މީނައަށް ނަޞޭހަތެއްދޭނެމީހަކުވެސް ނެތީބާ؟ މީ ކޮން ރަށެއްގެ ކުއްޖެއްބާ؟ އަސްލު މީނަގެ ނަމަކީ ކޮބައިބާ؟ ހުރިހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާ

  8
  1
 38. ޙުސެން

  ތީ ބޮޑު ވަބާއެއް. ތިކަހަލަ ޖަނަވާރުން ވަރށް ގިނަވެއްޖެ.

  7
  2
 39. ބޯހަލާކު

  ލާނެއެއްޗެއް ނުލިބިގެން އެނިމަލް ޕްރިންޓް ކޮށްފައި ހުންނަ ހެދުން ލަނީ .

  4
  2
 40. ޒަލްފަރޯސް

  ކައި ހާސް ނުވޭ ހޮހޮޅައެއްގައި ތިބެފައި ނުކުންނަ ބަޔަކު އަލަށް ދުނިޔެފެނިގެން އެއުޅެނީ އެހެން މީހުންނަށް ރެސްޕެކްޓް ކުރާކަށް ނޭނގޭނެ.

  2
  15
  • ކައި

   ތި ހޮހޮޅައަށް ކަލޭ ވަންނަން ދާ ދުވަހަކު ތި ހެން ބުނަން ކެރޭނެ ބާ؟

   8
   2
   • ޒަލްފަރޯސް

    ހޮހޮޅަ މާނަކޮއްފަ އެއޮތީ ކަށްވަޅެކޭ ނޫން.

    3
    1
 41. ހަންޑި

  އެއީ ކައިޒީ ޖެނަރ

  1
  2
 42. އެނޯނި ފިޝް

  ކައިޒީން އަށް ބަދު ދުޢާ ކުރުމުގެ ބަދަލުގަ އެންމެންވެސް އެކުއްޖާ އަށް ތެދުމަގު ދައްކަވާތޯ ދުޢާ ކޮށްދީ، ހެޔޮ ދުޢާ. މައްސައެއް އޮތިއްޔާ ޝަކުވާ ކުރުމުގެ ބަދަލުގަ އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަންވާނެ. އަހަރެމެންނަށް ކުރެވޭނެކަމަކީ ދުޢާ ކޮށްދިނުން. އެއައްވުރެ ރަނގަޅު ގޮތެއްވެސް ނޯންނާނެ. ހިތްތައް ބަދަލު ކުރައްވަނީ ހެއްދެވި ފަރާތް.