އަފްޣާނިސްތާންގައި ދިން ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއްގައި އެމެރިކާގެ ސިފައިންގެ މީހެއް ކަމަށްވާ ކްރިސް ހެރިސް މަރުވިއިރު އޭނާގެ އަނބިމީހާ ބަލިވެއިންކަން އެނގުނުތާވީ ހަފްތާއެކެވެ. ކްރިސްގެ ދަރިފުޅާއި ބައްދަލު ކުރުމުގެ ނަސީބު ކްރިސް އަށް ގެއްލުނެވެ. ނަމަވެސް ކްރިސްގެ ހަނދާންތައް އަބަދުގެ އަބަދަށް އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރިން މިވަނީ އާކޮށްދީފައެވެ.

މިހާރު އުމުރުން ދެމަސް ފުރިފައިވާ ކްރިސްގެ އަންހެން ދަރިފުޅާއި އެކު ކްރިސްގެ އެކުވެރި ސިފައިން ވަނީ ފޮޓޯ ޝޫޓެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ކްރިސްގެ އަންހެނުންނާއި ދަރިފުޅު ބައެއް ސިފައިންނާއި އެކު
ކްރިސްގެ އަންހެނުންނާއި ދަރިފުޅު ބައެއް ސިފައިންނާއި އެކު
ކްރިސްގެ ދަރިފުޅު ބައެއް ސިފައިންނާއި އެކު
ކްރިސްގެ ދަރިފުޅު ކްރިސްގެ ފޮޓޯއެއް ކައިރީ

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

4 ކޮމެންޓް

  1. އެމީހުންގެ ސަބަބުން ޔަތީމު ވެފަތިބި ތިފަދަ ކިތައް ހާސް މުސްލިމް ކުދިން މާ ނިކަމެތި ޙާލުގަ ދުނިޔޭގަ އެބަ ތިބި. ކަލޭމެންނަކާ ވާކަމެއް ނޫން. ޢެކަމަކު މުސްލިމުން މަރަން ގޮސް ހުރި މީހަކު މަރުވި ފަހުން ދަރިޔަކު ލިބުނީމަ މާބޮޑު ކަމަކަށް ހަދައިގެން ތި އިޝްތިހާރު ކުރަނީ. ހަލާކު ހުރި

  2. މިކަހަލަކަމެއް އިސްލާމުންގެތެރެއިން ނުފެންނާނެ. ދޮންމީހުންގެތެރެއިން ފެންނާނީ.