ރާއްޖޭގެ ކުޅަދާނަ ޓިކްޓޮކާ ނިމްޝާ ޒާހިރް(ނިމް) ނަށަން ދަސްކޮށްދޭ ކުލާހެއް ފައްޓަން ނިންމައިފި އެވެ.

ނެށުމުގެ ދާއިރާގައި ރާއްޖޭގައި ތިބި މަދު ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން އެއް ޒުވާނަކަށް ނިމްޝާ ވާއިރު އޭނާ، ނަށަން ދަސްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ނަށަން ދަސްކޮށްދިމުށް ކުލާސްތަކެއް ފެށިކަން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ މީސްމީޑިޔާއަށް ލާފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި އެވެ.

ޑައިނާސްޓީ ޑާންސް އެކަޑަމީގެ ނަމުގައި ނިމްޝާ ނަށަން ދަސްކޮށްދޭ ކުލާހެއް ފައްޓާއިރު މި ކުލާހުގައި ބޮޑެތި މީހުންނަށާއި ކުޑަކުދިންނަށްވެސް ބައިވެރި ވެވޭނެ އެވެ.

ނިމްޝާގެ ނަށަން ދަސްކޮށްދޭ ކުލާސްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ބޮޑެތި ފަރާތްތަކުން 1،000 ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭއިރު ކުޑަކުދިން ދައްކަން ޖެހެނީ އެންމެ 500 ރުފިޔާ އެވެ.

ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއް ގަޑިއިރުގެ ތިން ކުލާސް އޮންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުނެ އެވެ. ޒުމްބާ ޖައްސާ ހިތްވާ ފަރާތްތަކާއި ނަށަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ނިމްޝާ ވަނީ މި ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފަ އެވެ.

@nemsha

Yay !!! 50k thank-you so much everyone for the support and love 🎉♥️♥️#fyp#aharengemaldives#maldives#traditionaldresss#dhivehilibaas

♬ original sound - Nemsha Zahir

ނިމްޝާގެ ޓިކްޓޮކް ފޭނުންގެ ޢަދަދު 53 ހާހަށް އަރާއިރު އެތައް ބަޔަކު ދަނީ އޭނާގެ ވީޑިއޯ ތައް ބަލަމުންނެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

19 ކޮމެންޓް

 1. ސޮނަ

  ކަންތަކާ ޖެހުނީ

  36
  4
 2. ކަލޭ

  ކިހިނެއް ކިލާސް ބާއްވަނީ ކޯވިޑް ތެރޭގަ؟

  35
  4
 3. ޝާ

  މާތްﷲ ހެޔޮ ތެދުމަގު ދައްކަވާށި!

  76
  5
 4. Anonymous

  ހޮޑުލަވަނީ....

  43
  7
 5. މަރީ

  އޯ.އެމް.ޖީ!! ވަޓް އަ ޓައިމް ޓު ބީ އަލައިވް!

  28
  6
 6. ާކްރޫ

  ނިވައި ކަން ކުޑަހެދުން އެޅުމާއި ވަނާތަށް ފާޅު ކޮށް ﷲ އަށް އުރެދެން ގޮވާމީހަ ކު ކަމުގައި ނޫނީ މި ނިމްޝާ ނުވޭ.. ދީނާ ޚިލާފް އެއްޗެހި ޕްރޮމޯަޓް ކުރުން ހުއްޓަން ނުވޭތަ..

  77
  7
 7. ބުރުގާ

  ދެން ކުދިން ޖޮއިންކުރަން ބޭނުންވާނެ

  18
  4
 8. މއކ

  ސްޓޮޕް މޭކިންގް ސްޓިޕިޑް ޕީޕަލް ފޭމަސް.

  48
  2
 9. ޙހހހ

  ހެޔޮނުވާނެ ތި އުޅުން ހުއްޓާލާ ﷲގެ މަގުގައި ހިނގަންފަށާ ، މައިންބަފައިން ހާދަދެރަވާނެއޭ ، އެމީހުންގެ ފުށުން ލބުނު ދަރީގެ ސަބަބުން އެހެން ބަޔަކު މަގުފުރެދިގެންދާނަމަ ، އޭ އުހްތާ ، ޤުރުއާނުންވޭ އަންގާދީފައި ކަނބަލުންވާނީ ފަރުދާވާށޭ ، މިކަަހަލަ އެއްޗެއް ލިޔެލިޔަސް ވާނީ ދަނޑިކައްޓަށް ކަންނޭނެގެ

  61
  7
 10. ނަބާ

  ނަރަކައަށް ދާން ޒުވާނުންނަށް މަގު ފަހިކޮށްދެނީތަ؟؟ ޔާ ﷲ މިފަދަ ނުބައި ކަންތަކުން އަޅަމެންގެ ޅަދަރިން ސަލާމަތް ކުރައްވާށި ! ކަނބުލޭގެ އަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާށި !! ނަރަކާގެ ބިރުވެރިކަން ހިތަށް ވައްދަވާށި !! އާމީން

  63
  8
 11. މަހުދީ

  ޑާންސެއް ނޫން ދަސްކޮށްދެވޭނީ؟ ތީ .... ވަރަށް ވާހަކަ

  42
  2
 12. ނުހަނު

  އަދިވެސް ތީނަ ހޭނާރާ ދޯ..

  19
 13. ލަދު

  މީސްތަކުންނަށް ތެދުމަގު ދައްކަވާށި

  20
  1
 14. ލާދީނީ އަންނި

  ނިމްޝާ ގެ ނެށުން ފެނުނު ފުރަތަމަ ދުވަހުވެސް ހިތްދެވިއްޖެ ، ސެޝަން ނަގައިދެންތޯ...؟؟؟

  6
  15
 15. މ

  މިކަހަލަ މީހުން ފޭމަސް ކުރަނީ ކީއްވެތަ!!!

  18
  1
 16. ޙުހސ

  ރަސޫލާ ސައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
  " ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحرو الحرير والحمر والمعازف "
  މާނާއީ: " ޒިނޭކުރުމާއި ފަށުވިފޭރާންލުމާއި ރާބުއިމާއި އަދި މިޔުޒިކު ސާމާނު ޙަލާލުކުރާނެ ބަޔަކު ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގައި ވާނެއެވެ" ( ސަހީހް ބުޚާރީ)

  އަދި ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘްގައިވާ ފަދައިން يستحلون ގެ މާނައަކީ މިހުރިހާ އެއްޗިއްސަކީ އަސްލުގައި ޙަރާމް އެއްޗެހިކަމުގައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މީސްތަކުން އެއެއްޗެހި ހަލާލުކުރާނެއެވެ.... ﷲ ގެ ހުކުމްތަކާ ﷲ އަހަރުމެން ދުނިޔެއަށް ފޮނުވި ސަބަބު ވެސް ނޭނގެ ހަމަ މި އުޅޭ ނާޗަރަންގީ މީހުންނަށް.. ދުނިޔެ މަތީ މިއަދު ﷲ ހަރާމް ކުރެއްވި ކަންތަށް ތައް ކޮއްގެން މާދަން ތިމާ ދުނިޔޭގައި ހުންނާނެ ކަމުގެ ގެރެންޓީ އެއް ނެތް. ﷲ ގެ ހަޒްރަތުގަ ދޭނެ ޖަވާބެއް ނޯންނާނެ.. ތައުބާ ނުވެވި ތިމާ ތި އުޅުމުގަ ވެސް މަރު ވެދާނެ.. ﷲ އަށް ބިރުވެތިވޭ ޖާހިލުންތަކާ..

  21
  2
 17. ޛސއޖ

  ރަސޫލާ ސައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
  " ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحرو الحرير والحمر والمعازف "
  މާނާއީ: " ޒިނޭކުރުމާއި ފަށުވިފޭރާންލުމާއި ރާބުއިމާއި އަދި މިޔުޒިކު ސާމާނު ޙަލާލުކުރާނެ ބަޔަކު ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގައި ވާނެއެވެ" ( ސަހީހް ބުޚާރީ)

  އަދި ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘްގައިވާ ފަދައިން يستحلون ގެ މާނައަކީ މިހުރިހާ އެއްޗިއްސަކީ އަސްލުގައި ޙަރާމް އެއްޗެހިކަމުގައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މީސްތަކުން އެއެއްޗެހި ހަލާލުކުރާނެއެވެ.... ﷲ ގެ ހުކުމްތަކާ ﷲ އަހަރުމެން ދުނިޔެއަށް ފޮނުވި ސަބަބު ވެސް ނޭނގެ ހަމަ މި އުޅޭ ނާޗަރަންގީ މީހުންނަށް.. ދުނިޔެ މަތީ މިއަދު ﷲ ހަރާމް ކުރެއްވި ކަންތަށް ތައް ކޮއްގެން މާދަން ތިމާ ދުނިޔޭގައި ހުންނާނެ ކަމުގެ ގެރެންޓީ އެއް ނެތް. ﷲ ގެ ހަޒްރަތުގަ ދޭނެ ޖަވާބެއް ނޯންނާނެ.. ތައުބާ ނުވެވި ތިމާ ތި އުޅުމުގަ ވެސް މަރު ވެދާނެ.. ﷲ އަށް ބިރުވެތިވޭ ޖާހިލުންތަކާ..

  16
  2
 18. ޠރޔތ

  ދޫ ނުކުރާތި ކކބކ

 19. މިސްޓާރ ޓޭ

  ޓިކް ޓޮކް އިން މަ އެންމެ ފުރަތަމަ ބްލޮކް ކުރަން ޖެހުނު މީހާ ތީ، ބޮޑުގުޅަ ކަމުން.