ބޭނުންވާ ތަކެތި

7 މިންޓް ލީވްސް ލުނބޯ އެއްގެ އެއްފަޅި ތުނި ފޮއްޗަށް ކޮށާފައި 1 ފެޝަން ފްރުޓްގެ އޮށް 350 މލ ސްޕްރައިޓް

ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތް

މިންޓް ލީވްސް ކޮޅާއި ފެޝަންފްރުޓްކޮޅު އަދި ލުނބޯ ފޮތިތައް ތައްޓަކަށް އަޅައިލުމަށްފަހު، ސަމްސަލަކުން މަޑުމަޑުން އެއްކޮށްލާށެވެ. ލުނބޯ ކޮޅުތަކުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދިޔަ ނިކުުތުމުން ތަށީގެ 3/4 އަށް ކްރަސްޑް އައިސް އަޅާ ބާކީ ބަޔަށް ސްޕްރައިޓް އަޅާލާށެވެ. ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ސާރވްކުރާށެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު