ބޭނުންވާ ތަކެތި:

2 ބިސް ¼ ޖޯޑު ތެޔޮ ސްޓްރޯބެރީ ޖޭމް ¼ ޖޯޑު ސްޓްރޯބެރީ ޔޯގަޓް ½ ގޯޑު ހަކުރު (މުގުރި) ¾ ޖޯޑު ސެލްފް ރެއިޒިންގ ފުށް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ބިސް، ތެޔޮ، ޖޭމް (2 ސައިމަމްސާ)، ޔޯގަޓް އަދި ހަކުރު އެއްކޮއްލާފައި އޮމާން ވަންދެން ގިރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ފުށް އެއްކުރުމަށްފަހު އޮމާން ކޭކު ފުއްގަނޑަކަށް ވަންދެން ގިރާލާށެވެ. ދެން ކޭކު ފިހާކުދި ތަށީގެ ފުލައް، ފުއްގަނޑުން ފުއްކޮޅެއް އެޅުމަށްފަހު މެދަށް ޖޭމް ކޮޅެއް އަޅާށެވެ. އެއަށްފަހު އަނެއްކާވެސް އޭގެން ފުއްކޮޅެއް އެޅުމަށްފަހު އަވަނުން ފިހެލާށެވެ.