މިއީ މީގެ ކުރިން ވިސްނައި ނުލެވި އޮތް ކަމަކަށް ވެދާނެއެވެ. މޫނުގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ މޭކަޕްތައް އުނގުޅުމުން މައިކްރޮސްކޯޕަކުން މޫނު ފެންނާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

ކިތަންމެ އޮމާންކޮށް ހުންނަ މޫނެއް ވެސް މައިކްރޮސްކޯޕަކުން ބަލާލުމުން ފެންނަ ގޮތް ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތު ވެއެވެ. ޔޫޓިއުބްގައި ޓްރެންޑް ވަމުން އަންނަ ވީޑިއޯއެއްގައި ވްލޮގާއެއް މިވަނީ މައިކްރޮސްކޯޕަކުން މޫނު ފެންނަ ގޮތް ކިޔައިދީފައެވެ.

އޮންލައިންކޮށް ލިބެން ހުންނަ އާދައިގެ މައިކްރޮސްކޯޕަކުން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެމީހެއްގެ މޫނު ބަލާލެވިދާނެއެވެ.

ޓެސްޓް ކޮށްލަން މިއީ ކުރަން ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު