ބޭނުންވާ ތަކެތި:

  • 2 އޮރެންޖް ތޮއް އެކު ކުދިކޮށް ކޮށާފައި
  • 5 ބިސް
  • 1 ޖޯޑް ހަކުރު
  • 3/4 ޖޯޑް އަލްމަންޑް
  • 3/4 ޖޯޑް ސެމޮލީނާ ފުށް
  • 1/2 ސސ ވެނިލާ އެސެންސް
  • 1/2 ސސ އައިސިން

ކޮށާފައި ހުރި އޮރެންޖް އާއި އެއް ސައިސަމުސާ ފެނާ އެއްކޮށްފައި ކުޑަ ތެއްޔަކަށް އަޅާލާނީއެވެ. އެއަށް ފަހު ބައިގަޑި އިރު ވަންދެން އޮރެންޖް މަޑުވަންދެން މަޑު ގިނީގައި ކައްކާށެވެ. އުނދުން ނިއްވާލުމަށް ފަހު 20 މިނެޓް ވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ.

އަވަން 350 ޑިގްރީއަށް ހޫނު ކުރުމަށްފަހު ކޭކް ތަށީގައި 8 އިންޗި އަށް ފޮއިލް އަޅާލާށެވެ.

ބިހުގެ ހުދު ބައި ނެގުމަށްފަހުގައި ރަނގަޅަށް ގިރާލުމަށްފަހު 1/2 ޖޯޑް ހަކުރު އެޅުމަށްފަހު އެއް މިނެޓް ވަންދެން ގިރާލާށެވެ. ބިހުގެ ގޮބޮޅި އާއި ބާކީ ހުރި ހަކުރު އެއްކޮށްފައި 2-3 މިނެޓް އަށް ގިރާލާށެވެ. އޭގެ ފަހުގައި ހުރިހާ އެއްޗެއް އެކައްޗަކަށް އަޅާލުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ.

50 މިނެޓް ވަންދެން އަވަނަށް ލާފަ ފިހެލާށެވެ.